Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách địa
phương tại các cơ quan hành chính nhà nước,
đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng
Nguyễn Văn Ngọc
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: TS. Trần Đức Vui
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu những vấn đề chung quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Thực
trạng quản lý và sử dụng Ngân sách địa phương tại Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
ở tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua. Tăng cường các biện pháp quản lý và sử dụng
kinh phí ngân sách địa phương tại các CQHC, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng.
Keywords: Tài chính ngân hàng; Ngân sách; Kinh phí; Cơ quan hành chính

Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quản lý hành chính Nhà nước (HCNN) và hoạt động sự nghiệp có vị trị quan trọng đặc
biệt trong nền kinh tế quốc dân. Thời gian qua, các cơ quan HCNN và đơn vị sự nghiệp
(ĐVSN) công lập ở trung ương và địa phương đã có nhiều đóng góp cho sự ổn định và phát
triển kinh tế xã hội của đất nước. Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ
quan HCNN và ĐVSN công là một trong những chương trình hành động trọng điểm từ 2011
đến 2015, xác định: phân bổ ngân sách cho cơ quan HCNN theo kết quả đầu ra và chất lượng
hoạt động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ khoán chi trong cơ quan
HCNN; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với các tổ chức thực hiện chức năng dịch vụ công

và ĐVSN, tạo tính chủ động của các tổ chức này, giảm dần chi từ ngân sách nhà nước (NSNN)
tiến tới thực hiện chế độ tự quản tài chính.
Trong những năm qua, Lâm Đồng đã đạt được những chuyển biến tích cực trong
phương thức quản lý chi tiêu, được Chính phủ đánh giá cao về phương thức thực hiện khoán
chi và cho nhân rộng ra toàn quốc. Là địa phương vừa cải tiến mạnh mẽ, vừa kết hợp duy trì
quy trình cũ. Chính vì vậy tuy có nhiều thành công nhưng Lâm Đồng cũng còn hạn chế trong
khâu tổ chức lập, phân bổ dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách; chi tiêu ngân sách còn
sai chế độ, lãng phí trong lĩnh vực sử dụng trụ sở làm việc như xây vượt định mức tiêu chuẩn
cho phép; sử dụng trụ sở sai mục đích như cho thuê các hoạt động dịch vụ kinh doanh, còn lãng
phí mua sắm ô tô vượt mức quy định, sử dụng sai mục đích; ý thức trách nhiệm của người đứng
đầu trong các cơ quan hành chính (CQHC), ĐVSN sử dụng kinh phí ngân sách chưa cao. Chính
vì vậy vấn đề: “Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách địa phƣơng tại các cơ quan hành
chính nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp trên địa ...
Qun lý và s dụng kinh phí ngân sách địa
phương tại các cơ quan hành chính nhà nước,
đơn vị s nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng
Nguyễn Văn Ngọc
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã s: 60 34 20
Người ng dn: TS. Trn Đc Vui
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cu nhng vấn đề chung qun s dụng ngân sách nhà nước. Thc
trng qun lý và s dụng Ngân sách đa phương tại Cơ quan hành chính, đơn vị s nghip
tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua. Tăng cường các bin pháp qun s dng
kinh phí ngân sách đa phương tại c CQHC, đơn vị s nghiệp trên địa bàn tnh m
Đồng.
Keywords: Tài chính nn hàng; Ngân sách; Kinh phí; Cơ quan hành chính
Content
M ĐẦU
1. Tính cp thiết ca đ tài
Qun nh chính Nhà nước (HCNN) hoạt động s nghip v tr quan trọng đặc
bit trong nn kinh tế quc dân. Thời gian qua, các quan HCNN đơn vị s nghip
(ĐVSN) ng lp trung ương địa phương đã nhiều đóng góp cho sự ổn định phát
trin kinh tế hi của đất nước. Chương trình đổi mới cơ chế qun i chính đối với các
quan HCNN ĐVSN ng là mt trong những chương trình hành động trọng đim t 2011
đến 2015, c đnh: phân b ngân sách cho cơ quan HCNN theo kết qu đầu ra và chất lượng
hoạt động, mức độ hoàn thành nhim v được giao; thc hin chế độ khoán chi trong quan
HCNN; xây dng chế tài chính phù hp vi c t chc thc hin chức ng dch v công
Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng 9 10 607