Ktl-icon-tai-lieu

Quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hóa hội họp hiện nay

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hóa
hội họp hiện nay
Vũ Minh Đức
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học ; Mã số: 60 3130
Người hướng dẫn: TS Lê Thị Kim Lan
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Xác định thực trạng quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hóa hội họp
của cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) ở Thủ đô Hà Nội hiện nay. Phân tích
các yếu tố tác động đến nhận thức và hành vi ứng xử trong văn hóa hội họp. Đề
xuất các giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa hội họp ở Thủ đô.
Keywords. Hành vi ứng xử; Văn hóa hội họp; Hà Nội; Xã hội học; Tâm lý học xã hội

Content.
Phần mở đầu
 1. Lý do chọn đề tài
Hội họp là một trong những phương thức để thực hiện quản lý. Đồng thời đây cũng
là một trong những kênh giao tiếp xã hội.
 Văn hóa hội họp không chỉ phản ánh chất lượng cuộc hội họp, mà nó còn
biểu hiện trình độ nhận thức và hành vi ứng xử giữa con người với con người
trong môi trường làm việc.
 Bên cạnh đó với tần suất các cuộc họp diễn ra khá dày đặc như hiện nay ít
nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng công việc cũng như chất lượng cuộc họp
được diễn ra. Do vậy, việc nghiên cứu thực trạng về văn hóa hội họp là hết
sức cần thiết, đồng thời tìm ra những vấn đề còn bất cập trong các cuộc hội
họp, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm góp phần xây dựng môi trường văn
hóa nơi công sở, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế và hội nhập của đất
nước.
 2. Câu hỏi nghiên cứu
 - Các quan niệm về văn hóa hội họp hiện nay của Cán bộ, Viên chức tại Thủ
đô Hà Nội, họ dựa vào những thành tố nào để đưa ra cách hiểu văn hóa hội
họp.
1

 - Thực trạng nhận thức và hành vi ứng xử của Cán bộ, Viên chức ở Thủ đô
Hà Nội hiện nay như thế nào?
 - Các yếu tố nào tác động đến nhận thức và hành vi ứng xử của Cán bộ, Viên
chức trong hội họp hiện nay?
 - Làm thế nà để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hội họp hiện
nay?
3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu
*Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu đề tài là:
- Tìm hiểu về quan niệm văn hóa hội họp, hành vi ứng xử trong văn hóa hội họp của
các cán bộ, công chức viên chức tại thủ đô Hà Nội.
-

Vận dụng lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu vấn đề xã hội.

*Mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu chung:
Nghiên cứu này nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa hội họp lành mạnh,
năng động và hiệu quả trong thời kỳ đổi mới.
Mục tiêu cụ thể:
+ Xác định thực trạng quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hóa hội họp của Cán
bộ công chức, viên chức (CBCCVC) ở Thủ đô Hà Nội hiện nay.
+ Phân tích các yếu t...
1
Quan niệm và hành vi ng x trong văn hóa
hi hp hin nay
Vũ Minh Đức
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội hc
Chuyên ngành: Xã hội học ; Mã số: 60 3130
Ni ng dn: TS Lê Thị Kim Lan
Năm bảo v: 2012
Abstract. Xác định thc trng quan niệm hành vi ng x trong văn hóa hội hp
của cán b công chức, viên chức (CBCCVC) Th đô Nội hiện nay. Phân tích
các yếu t tác động đến nhn thức hành vi ng x trong văn hóa hội hp. Đề
xuất các giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa hội hp Th đô.
Keywords. Hành vi ng x; Văn hóa hội hp; Hà Ni; hội hc; Tâm lý học xã hội
Content.
Phn m đầu
1. Lý do chọn đ tài
Hi họp một trong những phương thức để thc hin quản lý. Đồng thời đây cũng
là một trong nhng nh giao tiếp xã hội.
Văn hóa hội họp không chỉ phản ánh chất lượng cuc hi họp, còn
biu hiện trình độ nhn thc và hành vi ng x giữa con người với con ngưi
trong môi trường làm việc.
Bên cạnh đó vi tn suất các cuc hp diễn ra khá y đc như hiện nay ít
nhiều đã nh ởng đến chất lượng công việc cũng như chất lượng cuc hp
được din ra. Do vy, việc nghiên cứu thc trng v văn hóa hội họp hết
sc cn thiết, đồng thời tìm ra nhng vấn đề còn bt cập trong các cuc hi
hp, t đó đưa ra nhng giải pháp nhằm góp phần y dựng môi trường văn
hóa nơi công sở, to tiền đề cho s phát triển kinh tế hội nhp của đất
nước.
2. Câu hỏi nghiên cứu
- Các quan niệm v văn hóa hội hp hin nay của Cán bộ, Viên chức ti Th
đô Nội, h dựa o những thành tố nào để đưa ra cách hiểu văn hóa hi
hp.
Quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hóa hội họp hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hóa hội họp hiện nay - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hóa hội họp hiện nay 9 10 669