Ktl-icon-tai-lieu

quân sự

Được đăng lên bởi Lâm Bụi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Phân tích phương hướng giải pháp cơ bản phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật đổ? Liên hệ vai trò, trách nhiệm thanh niên, sv trong phòng chống DBHB, BLLĐ?
*khái niệm:
- Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế
độ chính trị -xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các
biện pháp phi quân sự
-Bạo loạn là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai,
đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây ra bạo loạn, an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền (địa phương hoặc trung ương).
* Giải pháp:
1. Đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội trên tất cả các
lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế: Muốn ngăn chặn đấu tranh đạt hiệu quả làm thất bại mọi âm
mưu DBHB, BLLĐ của kẻ thù đối với nước ta thì phải giữ vững ổn định chính trị xã hội và làm thất bại
âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng đất nước ngày càng vững
mạnh về mọi mặt. Tệ nạn quan liêu tham nhũng được kẻ thù lợi dụng một cách triệt để khoét sâu vào nội
bộ, kích động nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương, chống đảng nhà
nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, gây mất ổn định chính trị xã hội. Do đó việc đẩy lùi tệ nạn quan liêu tham
nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững dịnh hướng xhcn trên các lĩnh vực, chống lại nguy cơ tụt hạu về
kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong đất nước luôn ổn định.
2.Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không
để bị động, bất ngờ.
Chủ động đánh địch, phát hiện kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng để
chống phá cách mạng nước ta có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Do vậy giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội
để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn của kẻ
thù. Cần phải đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân
dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước
ta hiện nay. Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát
hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ.
3. Xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân: Đối với ...
Câu 1: Phân tích phương hướng giải pháp cơ bản phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật đổ? Liên hệ vai trò, trách nhiệm thanh niên, sv trong phòng chống DBHB, BLLĐ?
*khái niệm:
- Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế
độ chính trị -xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các
biện pháp phi quân sự
-Bạo loạn là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai,
đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây ra bạo loạn, an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền (địa phương hoặc trung ương).
* Giải pháp:
1. Đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội trên tất cả các
lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế: Muốn ngăn chặn đấu tranh đạt hiệu quả làm thất bại mọi âm
mưu DBHB, BLLĐ của kẻ thù đối với nước ta thì phải giữ vững ổn định chính trị xã hội và làm thất bại
âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng đất nước ngày càng vững
mạnh về mọi mặt. Tệ nạn quan liêu tham nhũng được kẻ thù lợi dụng một cách triệt để khoét sâu vào nội
bộ, kích động nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương, chống đảng nhà
nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, gây mất ổn định chính trị xã hội. Do đó việc đẩy lùi tệ nạn quan liêu tham
nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững dịnh hướng xhcn trên các lĩnh vực, chống lại nguy cơ tụt hạu về
kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong đất nước luôn ổn định.
2.Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không
để bị động, bất ngờ.
Chủ động đánh địch, phát hiện kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng để
chống phá cách mạng nước ta có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Do vậy giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội
để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn của kẻ
thù. Cần phải đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân
dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước
ta hiện nay. Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát
hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ.
3. Xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân: Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai
nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có
nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy khi dặt lên hàng đầu nhiệm vụ xạy dựng đất nước nhân dân ta phải luôn
nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các
thành qủa cách mạng.Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc XHCN cho các tầng lớp nhân dân phải mang tính
toàn diện nhưng tập trung vào: Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm
mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta. Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng. Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc,
quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng
4. Xây dựng cơ sở chính trị xã hội vững mạnh về mọi mặt: Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh
sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện
nay, là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi
lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền đất nước, đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng, người đang công tác và
người đã nghỉ hưu, người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài.
Nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, năng lực lãnh đạo của
tổ chức Đảng ở các cấp, nhất là cơ sở.Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố, nâng cao chất
quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quân sự - Người đăng: Lâm Bụi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
quân sự 9 10 982