Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị bệnh viện : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện từ dũ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2054 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
………….................

SV: PHẠM THỊ THANH TUYỀN

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

TP. HCM, THÁNG 7/2009

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
PHẦN MỞ ĐẦU

CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỆNH VIỆN
TỪ DŨ

CHƯƠNG 3: NHẬN ĐỊNH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI BỆNH
VIỆN TỪ DŨ

PHAÀN KEÁT LUAÄN

MỤC LỤC

Trang
Nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp................................................................................ i
Lời cảm ơn.............................................................................................................. ii
Tóm tắt đề tài .......................................................................................................... iii
Mục lục................................................................................................................... iv
Danh sách các từ viết tắt.......................................................................................... x
Danh sách các bảng................................................................................................. xi
Danh sách các hình vẽ............................................................................................. xii

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................. 1
2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI..................................................................................... 2
2.1. Mục tiêu tổng quát:................................................................................ 2
2.2. Mục tiêu chuyên biệt: ............................................................................ 2

3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: .................................................................... 2
4. PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU:............................................................ 3

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC. .............................................................................................................. 4
1.1.1 Các khái niệm...................................................................................... 4
a) Quản trị:.............................................................................................. 4

b) Nguồn nhân lực: ......................................................
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
……….................
SV: PHẠM THỊ THANH TUYỀN
M TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
TP. HCM, THÁNG 7/2009
Quản trị bệnh viện : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện từ dũ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị bệnh viện : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện từ dũ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quản trị bệnh viện : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện từ dũ 9 10 425