Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2674 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
1. Các vấn đề cơ bản trong quản lý chất
lượng
2. Các chuẩn mực trong quản lý chất lượng
3. Xây dựng HTCL dựa trên ISO 9000
4. Total Quality Management
5. Quality Analysis Cost Control
6. Các kỹ thuật quản lý chất lượng khác
7. Chất lương trong dịch vụ
1

5. TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quá trình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực ISO
9001
NGÂN HÀNG BRE:

1.














Lựa chọn chiến lược chất lượng
Lựa chọn l ĩnh vực cho hệ thống chất lượng
Xác lập chính sách chất lượng
Thay đổi cơ cấu tổ chức
Ra quyết định cài đặt ISO 9000
Huấn luyện về chủ đề ISO 9000 và nhiệm vụ của ban lãnh đạo
Quảng bá thông tin và huấn luyện cho cấp dưới
Cài đặt
Lập hồ sơ hệ thống chất lượng
Kiểm định nội bộ
Chỉnh sửa (đo đạc, phân tích và hoàn thiện)
Kiểm định cấp chứng chỉ
2

5. TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 Lựa chọn chiến lược chất lượng




Việc lựa chọn chiến lược phải luôn được gắn bó với
thực tế thị trường. Trước khi lựa chọn chiến lược cần
phải phân tích kỹ càng và chính xác mội trường nội bộ
tổ chức và môi trường ngoại vi.
Trên cơ sở những phân tích đó ta có thể chứng minh sự
lựa chọn chiến lược là hợp lý và đưa vào một lĩnh vực
cụ thể của tổ chức nhằm đảm bảo có được lợi thế
cạnh tranh lớn nhất.
3

5. TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 Lựa chọn lĩnh vực cho hệ thống chất lượng
 Trong trường hợp ngân hàng lớn, thuộc các công ty Bluechip trong nền kinh
tế của một nước, cần phải lựa chọn lĩnh vực để sau khi cài đặt thành công
hệ thống chất lượng có thể dần dần mở rộng ra các lĩnh vực hoạt động
khác.
 BRE đã coi hệ thống thanh toán khách hàng qua mạng Internet trong dịch vụ
ngân hàng điên tử là lĩnh vực chiến lược cần phải được chất lượng hoá.
Việc cải thiện trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ trật tự lại hoạt động trong
lĩnh vực khác. Lĩnh vực này thực sự là cần được ưu tiên vì cải thiện các
quá trình tại đây sẽ dễ dàng gây ảnh hưởng tích cực tới các nơi khác như:
phục vụ khách hàng (phục vụ nhanh chóng hiệu quả làm giảm số lượng
khiếu nại và tăng chất lượng các dịch vụ khác). Cuối cùng người ta quyết
định lựa chọn mô hình phù hợp với chuẩn mực ISO 9001 bao hàm các sả4n

5. TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 Xác lập chính sách chất lượng
 Giữa năm 1998 CSCL được ban hành bao hàm sứ mệnh, mục
tiêu chất lượng và các phương pháp thực hiện. CSCL được chủ
tịch HĐQT đưa ra và phổ biến ứng dụng cho toàn bộ các cấp
bậc tổ chức trong ngân hàng.
 Trong CSCL các mục tiêu chất lượ...
1
QU N TR CH T L NG ƯỢ
1. Các v n đ c b n trong qu n lý ch t ơ
l ngượ
2. Các chu n m c trong qu n lý ch t l ng ượ
3. Xây d ng HTCL d a trên ISO 9000
4. Total Quality Management
5. Quality Analysis Cost Control
6. Các k thu t qu n lý ch t l ng ượ khác
7. Ch t l ng trong d ch ươ v
8. Tri n khai các h th ng qu n lý ch t
l ngượ
Quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chất lượng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Quản trị chất lượng 9 10 849