Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược va các chiến lược chủ yếu của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2411 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ BÀI: 1) Theo em khâu nào trong quá trình quản trị chiến lược của một tổ chức được
coi là quan trọng nhất? Vì sao?
2) Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của một doang nhiệp, theo em có
những chiến lược nào mang tính phổ biến, quan trọng nhất? Vì sao?
BÀI LÀM
Câu 1:
Có nhiều khái niệm khác nhau về quản trị chiến lược nhưng chúng ta có thể đưa ra
một định nghĩa chung : “quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu tình hình môi trường
bên trong và bên ngoài, hoạch định các mục tiêu, đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực
hiện các quyết định mang tính chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu đã đ ề ra c ủa
doanh nghiệp trong môi trường hiện tại cũng như trong tương lai”.
Sơ đồ khái quát quá trình quản trị chiến lược trong doanh nghiệp:
Phân tích
môi trường
bên ngoài
Phân tích
đánh giá tình
hình môi
trường và
nội bộ doanh
nghiệp

Xây
dựng,
lựa chọn
chiến
lược
Phân tích
môi trường
nội bộ

• CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1

Thực
hiện
chiến
lược

Đánh
giá, điều
chỉnh
chiến
lược

Nội dung cơ bản của quản trị chiến lược được chia làm 3 giai đoạn chủ yếu là
hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược và đánh giá chiến lược. Tuy vậy, trong thực
tế hoạt động của các công ty, chúng ta thấy mức độ nhấn mạnh vào từng giai đoạn
trong quản trị chiến lược là khác nhau, và nó có sự khác biệt tương đối giữa các công ty
trong cùng ngành, các công ty hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, và một sự khác
biệt hơn một chút nữa, đó là giữa những công ty khác nhau của các nước khác nhau.
Quản trị chiến lược được áp dụng ở công ty Mỹ sớm hơn ở các công ty của Nhật.
Nhưng chúng ta lại thấy có sự đi đầu trong một số bước đánh giá, phân tích môi trường
tại các công ty của Mỹ và sự nổi trội hơn một chút trong việc xây dựng các đơn vị kinh
doanh chiến lược cũng như việc nghiên cứu phát triển, các chính sách trong quá trình tác
nghiệp tại các công ty của Nhật Bản. Trong khi các công ty lớn của Mỹ đ ều chú tr ọng
vào việc hoạc định những chiến lược dài hạn thì ở một số công ty lớn của Nhật lại chỉ
vận dụng đến chiến lược kinh doanh, triết lý kinh doanh để từ đó dùng cho các kế
hoạch trung hạn và ngắn hạn... Có vô vàn sự khác biệt trong thực tế vận dụng quản trị
chiến lược trong doanh nghiệp và do đó chúng ta không thể kể hết. Để giải thích cho sự
khác biệt này, chúng ta chỉ nên hiểu rằng quản trị chiến lược là một phương pháp khoa
học giúp cho doanh nghiệp đạt tới một mục tiêu trong tương lai, nó chỉ là một hướn đi
trong rất nhiều hướng đi. Khi các doanh nghiệp đã cùng chọn lấy...
Đ I: 1) Theo em khâu nào trong quá trình qu n tr chi n l c c a m t t ch c đ c ế ượ ượ
coi là quan tr ng nh t? Vì sao?
2) Trong chi n l c s n xu t kinh doanh c a m t doang nhi p, theo em ế ượ
nh ng chi n l c nào mang tính ph bi n, quan tr ng nh t? Vì sao? ế ượ ế
I LÀM
u 1:
nhi u khái ni m khác nhau v qu n tr chi n l c nh ng chúng tath đ a ra ế ượ ư ư
m t đ nh nghĩa chung : “qu n tr chi n l c là quá trình nghiên c u tình hình môi tr ng ế ượ ườ
n trong và bên ngoài, ho ch đ nh các m c tiêu, đ ra, th c hi n và ki m tra vi c th c
hi n c quy t đ nh mang nh chi n l c nh m đ t đ c các m c tiêu đã đ ra c a ế ế ượ ượ
doanh nghi p trong môi tr ng hi n t i cũng nh trong t ng lai”. ườ ư ươ
S đ khái quát quá trình qu n tr chi n l c trong doanh nghi p:ơ ế ượ
C GIAI ĐO N C A QU N TR CHI N L C ƯỢ
Phân tích
môi tr ng ườ
bên ngoài
Xây
d ng,
l a ch n
chi n ế
l cượ
Đánh
giá, đi u
ch nh
chi n ế
l cượ
Th c
hi n
chi n ế
l cượ
Phân tích
đánh giá tình
hình môi
tr ng ườ
n i b doanh
nghi p
Phân tích
môi tr ng ườ
n i b
1
Quản trị chiến lược va các chiến lược chủ yếu của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược va các chiến lược chủ yếu của doanh nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản trị chiến lược va các chiến lược chủ yếu của doanh nghiệp 9 10 213