Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị doanh nghiệp_246 câu hỏi và đáp án về quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Qu n tr doanh nghi p
Chương I
Câu 1: T góc tái s n xu t xã h i DN ư c hi u là 1 ơn v
A. S n xu t c a c i v t ch t
B. Phân ph i c a c i v t ch t
C. Phân ph i và s n xu t c a c i v t ch t
D. C 3 ý trên
Câu 2: Tìm câu tr
A. DN là 1 t
B. DN là 1 t
C. DN là 1 t
D. DN là 1 t

l i
ch
ch
ch
ch

úng nh t. Theo lu t DN 1999 thì
c kinh t
c chính tr
c xã h i
c chính tr xã h i

Câu 3: DN là 1 t ch c kinh t do ai u tư v n
A. Do Nhà nư c
B. Do oàn th
C. Do tư nhân
D. Do Nhà nư c, oàn th ho c tư nhân
Câu 4: M c ích ho t ng ch
A. Th c hi n các ho t
công ích
B. Th c hi n các ho t
C. Th c hi n các ho t
D. Th c hi n các ho t

y u c a các DN là
ng s n xu t – kinh doanh ho c ho t
ng s n xu t kinh doanh
ng công ích
ng mua bán hàng hoá s n ph m

Câu 5: Qu n tr DN là 1 thu t ng ra i g n li n v i s phát tri n c a
A. N n công nghi p h u tư b n
B. N n công nghi p ti n tư b n
C. N n công nghi p cã h i ch nghĩa
D. C 3 ý
Câu 6: Lu t DN do Qu c H i nư c CHXHCN VN thông qua năm nào?
A. Năm 1977
B. Năm 2001
C. Năm 1999
Tr n B o Loan
-1-

ng

D. Năm 2000
Câu 7: Hi n nay ta có bao nhiêu thành ph n kinh t ?
A. 4 thành ph n
B. 5 thành ph n
C. 6 thành ph n
D. 7 thành ph n
Câu 8: Lu t DN nhà nư c ư c thông qua vào năm:
A. Năm 1995
B. Năm 1997
C. Năm 1999
D. Năm 2001
Câu 9: Trong các thành ph
o trong n n kinh t
trò ch
A. Thành ph n kinh t
B. Thành ph n kinh t
C. Thành ph n kinh t
D. Thành ph n kinh t

n kinh t sau, thành ph n kinh t nào óng vai
qu c dân?
Nhà Nư c
Tư Nhân
Tư B n Nhà Nư c
có v n u tư nư c ngoài

Câu 10: Trong các lo i hình DN sau, DN nào có ch s h u?
A. DN tư nhân
B. DN nhà nư c và DN tư nhân
C. DN liên doanh
D. DN nhà nư c
Câu 11: Theo lu t pháp VN, ph n kinh t nào dư i ây không ph i tuân th
theo quy nh c a lu t phá s n?
A. Thành ph n kinh t HTX
B. Thành ph n kinh t Nhà Nư c
C. Thành ph n kinh t Tư B n Nhà Nư c
D. Thành ph n kinh t cá th ti u ch
Câu 12: Trong các khái ni m v DN Nhà Nư c, khái ni m nào úng?
A. DN Nhà n ơc là t ch c kinh t do Nhà Nư c u tư v n, thành
l p và t ch c qu n lý
B. DN Nhà Nư c có tư cách pháp nhân,có các quy n và nghĩa v dân
s
Tr n B o Loan
-2-

C. DN Nhà Nư c có tên g i,có con d u riêng và có tr s chính trên
lãnh th VN
D. C 3 ý
Câu 13: H i ng thành viên c a công ty TNHH có th là t ch c, cá nhân,
có s lư ng t i a không vư t quá
A. 2
B. 11
C. 21
D. 50
Câu 14: H i ng thành viên c a công ty TNHH có th là t ch c, cá nhân
có s lư ng t i thi u
A. 2
B. 11
C. 21
D. 50
Câu 15: H i ng thành viên c a công ty TNHH có các quy n, và nhi m v
sau ây
A. Quy t nh phương h...
Trn Bo Loan
- 1 -
Qun tr doanh nghip
Chương I
Câu 1: T góc độ tái sn xut xã hi DN được hiu là 1 đơn v
A. Sn xut ca ci vt cht
B. Phân phi ca ci vt cht
C. Phân phi và sn xut ca ci vt cht
D. C 3 ý trên
Câu 2: Tìm câu tr li đúng nht. Theo lut DN 1999 thì
A. DN là 1 t chc kinh tế
B. DN là 1 t chc chính tr
C. DN là 1 t chc xã hi
D. DN là 1 t chc chính tr xã hi
Câu 3: DN là 1 t chc kinh tế do ai đầu tư vn
A. Do Nhà nước
B. Do đoàn th
C. Do tư nhân
D. Do Nhà nước,đoàn th hoc tư nhân
Câu 4: Mc đích hot động ch yếu ca các DN là
A. Thc hin các hot động sn xut kinh doanh hoc hot động
công ích
B. Thc hin các hot động sn xut kinh doanh
C. Thc hin các hot động công ích
D. Thc hin các hot động mua bán hàng hoá sn phm
Câu 5: Qun tr DN là 1 thut ng ra đời gn lin vi s phát trin ca
A. Nn công nghip hu tư bn
B. Nn công nghip tin tư bn
C. Nn công nghip cã hi ch nghĩa
D. C 3 ý
Câu 6: Lut DN do Quc Hi nước CHXHCN VN thông qua năm nào?
A. Năm 1977
B. Năm 2001
C. Năm 1999
Quản trị doanh nghiệp_246 câu hỏi và đáp án về quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị doanh nghiệp_246 câu hỏi và đáp án về quản trị doanh nghiệp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Quản trị doanh nghiệp_246 câu hỏi và đáp án về quản trị doanh nghiệp 9 10 479