Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị khoản phải thu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản trị khoản phải thu!

Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua
chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều
phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ
mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm
soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và
rủi ro. Nếu bán chịu hàng hóa quá nhiều thì chi phí cho khoản
phải thu tăng có nguy cơ phát sinh các khoản nợ khó đòi, do đó,
rủi ro không thu hồi được nợ cũng gia tăng. Vì vậy, doanh nghiệp

cần có chính sách bán chịu phù hợp.

Khoản phải thu của doanh nghiệp phát sinh nhiều hay ít phụ
thuộc vào các yếu tố như tình hình nền kinh tế, giá cả sản phẩm,
chất lượng sản phẩm, và chính sách bán chịu của doanh nghiệp.
Trong các yếu tố này, chính sách bán chịu ảnh hưởng mạnh nhất
đến khoản phải thu và sự kiểm soát của giám đốc tài chính. Giám
đốc tài chính có thể thay đổi mức độ bán chịu để kiểm soát khoản
phải thu sao cho phù hợp với sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi
ro. Hạ thấp tiêu chuẩn bán chịu có thể kích thích được nhu cầu
dẫn tới gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nhưng vì bán chịu sẽ làm
phát sinh khoản phải thu, và do bao giờ cũng có chi phí đi kèm
theo khoản phải thu nên giám đốc tài chính cần xem xét cẩn thận
sự đánh đổi này. Liên quan đến chính sách bán chịu, chúng ta sẽ

lần lượt xem xét các vấn đề như tiêu chuẩn bán chịu, điều khoản
bán chịu, rủi ro bán chịu, và chính sách và quy trình thu nợ.

1. Tiêu chuẩn bán chịu

Tiêu chuẩn bán chịu là tiêu chuẩn tối thiểu về mặt uy tín tín dụng
của khách hàng đê được doanh nghiệp chấp nhận bán chịu hàng
hóa và dịch vụ. Tiêu chuẩn bán chịu là một bộ phận cấu thành
chính sách bán chịu của doanh nghiệp và mỗi doanh nghiệp đều
thiết lập tiêu chuẩn bán chịu của mình chính thức hoặc không
chính thức.

Tiêu chuẩn bán chịu nói riêng và chính sách bán chịu nói chung
có ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của doanh nghiệp. Nếu đối

thủ cạnh tranh mở rộng chính sách bán chịu, trong khi chúng ta
không phản ứng lại điều này, thì nổ lực tiếp thị sẽ bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, bởi vì bán chịu là yếu tố ảnh hưởng rất lớn và có
tác dụng kích thích nhu cầu. Về mặt lý thuyết, doanh nghiệp nên
hạ thấp tiêu chuẩn bán chịu đến mức có thể chấp nhận được,
sao cho lợi nhuận tạo ra do gia tăng doanh thu, như là kết quả
của chính sách bán chịu, vượt quá mức chi phí phát sinh do bán
chịu. Ở đây có sự đánh đổi giữa lợi nhuận tăng thêm và chi phí
liên quan đến khoản phải thu tăng thêm, do hạ thấp tiêu chuẩn
bán chị...
Quản trị khoản phải thu!
Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua
chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều
phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ
mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm
soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và
rủi ro. Nếu bán chịu hàng hóa quá nhiều thì chi phí cho khoản
phải thu tăng có nguy cơ phát sinh các khoản nợ k đòi, do đó,
rủi ro không thu hồi được nợ cũng gia tăng. Vì vậy, doanh nghiệp
Quản trị khoản phải thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị khoản phải thu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quản trị khoản phải thu 9 10 438