Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ qu¶n trÞ kinh doanh KSDL
1.Qu¶n trÞ kinh doanh
1.1. Kn :qtkd du lÞch lμ sù t¸c ®éng liªn tôc,cã tæ chøc,cã h−íng ®Ých cña chñ thÓ doanh nghiÖp dl lªn tËp thÓ
nh÷ng ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, sö dông 1 c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vμ c¬ héi nh»m ®¹t ®−îc
môc tiªu ®Ò ra theo ph¸p luËt vμ quy ®Þnh hiÖn hμnh.
1.2. Chøc n¨ng cña qu¶n trÞ kinh doanh: gåm 4 chøc n¨ng
-Ho¹ch ®Þnh trong kinh doanh dl :lμ viÖc x©y dùng môc tiªu,chiÕn l−îc, chÝnh s¸ch kinh doanh trong ®iÒu kiÖn
nhÊt ®Þnh trong bèi c¶nh cña thÞ tr−êng vμ cã tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng cña m«i tr−êng kinh doanh. Tõ chiÕn l−îc
vμ môc tiªu chung m,μ x©y dùng kÕ hoach kinh doanh cho tõng thêi kú cô thÓ. Ho¹ch ®Þnh trong kinh doanh
dl thμnh c«ng cã nghÜa lμ ®Ò ra ®−îc b−íc ®i thÝch hîp,c¸c môc tiªu kh¶ thi, gi¶m thiÓu rñi ro vμ cuèi cïng lμ
ph¸t triÓn ®−îc doanh nghiÖp
-Tæ chøc kinh doanh : tæ chøc cã nghÜa lμ qu¸ trinh h×nh thμnh, bè trÝ x¾p xÕp lμ qu¸ tr×nh tæ chøc ®Çu vμo vμ
®Çu ra phï hîp víi diÒu kiÖn cô thÓ. Nèi c¸ch kh¸c tæ chøc kinh doanh ®ã lμ tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y vμ tæ chøc
qu¶n trÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
-L·nh ®¹o kinh doanh:l·nh ®¹o lμ 1 néi dung cña qu¶n trÞ kinh doanh,l·nh d¹o lμ 1 qu¸ tr×nh t¸c ®éng ®Õn con
ng−êi sao cho hä tù nguyÖn lμm viÖc ®Ó hoμn thμnh môc tiªu tæ chøc.l·nh ®¹o lμ qu¸ tr×nh chØ huy, phèi
hîp,®iÒu hμnh, g©y ¶nh h−ëng ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch
-KiÓm so¸t kinh doanh lμ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chØ tiªu kÕ ho¹ch víi kÕ hi¹ch thùc tÕ sao cho b¶o ®¶m sù phï
hîp gi÷ thùc tÕ vμ kÕ ho¹ch.
Nhê cã viÖc kiÓm so¸t mμ ®¸nh gi¸ ®−îc thùc tr¹ng qu¸ tr×nh kinh doanh,nÕu cã khã kh¨n,sai sãt míi cã thÓ
®ua ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. VËy kiÓn so¸t kinh doanh lμ chøc n¨ng quan trong qu¶n trÞ kinh.
2. Doanh nghiÖp DL
2.1. Kn: Theo kuËt doanh nghiÖp n−¬c céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam, DN DL lμ tæ chøc kinh tÕ cã teen
riªng,cã tμi s¶m, cã trô së dao dÞch æn ®Þnh, ®−oc ®¨ng kÝ kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhμm muc
®Ých thùc hiÖn cac ho¹t ®«ng kinh doanh DL ,
-DN DL: lμ mét tæ ch−c dèng.cã chñ thÓ ho¹t ®äng kinh doanh DL,lμ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së cña ngμnh du
kÞch, s¶n xuÊt vμ cung cÊp c¸c s¶n phÈm vμ dÞch vô DL trªn thÞ tr−¬ng vμ t¹o ra thu nhËp quèc d©n.
-DN DL: lμ mét hÖ thèng më cã quan hÖ chÆt trÏ víi m«i tr−êng kinh doanh.mçi doanh nhiÖp lμ mét tÕ bμo
trong hÖ thèng ph©n c«ng lao ®ong XH nãi chung vμ nghμnh DL nãi riªng,DN DL lμ mét ®¬n vÞ cung øng trªn
thÞ tr−íng DL , dång thê lμ mét ®¬n vÞ tiªu thô.
2.2. Ph©n lo¹i doanh nghi...
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ qu¶n trÞ kinh doanh KSDL
1.Qu¶n trÞ kinh doanh
1.1. Kn :qtkd du lÞch lμ sù t¸c ®éng liªn tôc,cã tæ chøc,cã híng ®Ých cña chñ thÓ doanh nghiÖp dl lªn tËp thÓ
nh÷ng ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, sö dông 1 c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vμ c¬ héi nh»m ®¹t ®îc
môc tiªu ®Ò ra theo ph¸p luËt vμ quy ®Þnh hiÖn hμnh.
1.2. Chøc n¨ng cña qu¶n trÞ kinh doanh: gåm 4 chøc n¨ng
-Ho¹ch ®Þnh trong kinh doanh dl :lμ viÖc x©y dùng môc tiªu,chiÕn lîc, chÝnh s¸ch kinh doanh trong ®iÒu kiÖn
nhÊt ®Þnh trong bèi c¶nh cña thÞ trêng vμ cã tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng cña m«i trêng kinh doanh. Tõ chiÕn lîc
vμ môc tiªu chung m,μ x©y dùng kÕ hoach kinh doanh cho tõng thêi kú cô thÓ. Ho¹ch ®Þnh trong kinh doanh
dl thμnh c«ng cã nghÜa lμ ®Ò ra ®îc bíc ®i thÝch hîp,c¸c môc tiªu kh¶ thi, gi¶m thiÓu rñi ro vμ cuèi cïng lμ
ph¸t triÓn ®îc doanh nghiÖp
-Tæ chøc kinh doanh : tæ chøc cã nghÜa lμ qu¸ trinh h×nh thμnh, bè trÝ x¾p xÕp lμ qu¸ tr×nh tæ chøc ®Çu vμo vμ
®Çu ra phï hîp víi diÒu kiÖn cô thÓ. Nèi c¸ch kh¸c tæ chøc kinh doanh ®ã lμ tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y vμ tæ chøc
qu¶n trÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
-L·nh ®¹o kinh doanh:l·nh ®¹o lμ 1 néi dung cña qu¶n trÞ kinh doanh,l·nh d¹o lμ 1 qu¸ tr×nh t¸c ®éng ®Õn con
ngêi sao cho hä tù nguyÖn lμm viÖc ®Ó hoμn thμnh môc tiªu tæ chøc.l·nh ®¹o lμ qu¸ tr×nh chØ huy, phèi
hîp,®iÒu hμnh, g©y ¶nh hëng ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch
-KiÓm so¸t kinh doanh lμ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chØ tiªu kÕ ho¹ch víi kÕ hi¹ch thùc tÕ sao cho b¶o ®¶m sù phï
hîp gi÷ thùc tÕ vμ kÕ ho¹ch.
Nhê cã viÖc kiÓm so¸t mμ ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng qu¸ tr×nh kinh doanh,nÕu cã khã kh¨n,sai sãt míi cã thÓ
®ua ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. VËy kiÓn so¸t kinh doanh lμ chøc n¨ng quan trong qu¶n trÞ kinh.
2. Doanh nghiÖp DL
2.1. Kn: Theo kuËt doanh nghiÖp n¬c céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam, DN DL lμ tæ chøc kinh tÕ cã teen
riªng,cã tμi s¶m, cã trô së dao dÞch æn ®Þnh, ®oc ®¨ng kÝ kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhμm muc
®Ých thùc hiÖn cac ho¹t ®«ng kinh doanh DL ,
-DN DL: lμ mét tæ chc dèng.cã chñ thÓ ho¹t ®äng kinh doanh DL,lμ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së cña ngμnh du
kÞch, s¶n xuÊt vμ cung cÊp c¸c s¶n phÈm vμ dÞch vô DL trªn thÞ tr¬ng vμ t¹o ra thu nhËp quèc d©n.
-DN DL: lμ mét hÖ thèng më cã quan hÖ chÆt trÏ víi m«i trêng kinh doanh.mçi doanh nhiÖp lμ mét tÕ bμo
trong hÖ thèng ph©n c«ng lao ®ong XH nãi chung vμ nghμnh DL nãi riªng,DN DL lμ mét ®¬n vÞ cung øng trªn
thÞ tríng DL , dång thê lμ mét ®¬n vÞ tiªu thô.
2.2. Ph©n lo¹i doanh nghiÖp
*Theo h×nh thc së h÷u :
- DN t nh©n lμ mét ®¬n vÞ kinh doanh trong ngμnh DL do mét c¸ nh©n lμm chñ, chñ DN t nh©n chÞu tr¸ch
nhªm v« h¹n vÒ c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp .
-C«ng ty lμ h×nh thc ph¸p lý cña sù hîp t¸c kinh doanh trªn nhiÒu phu¬ng diÖn kh¸c nhau ®Ó t¹o ra sc
m¹nh, trø¬c hÕt dã lμ kh¶ n¨ng tËp chung vèn ®Ó ®Çu t vμo KD DL , nã phï hîo víi c¸c dô ¸n ph¸t triÓn du
lÞch cÇn ph¶i ®Çu t l¬n víi sù liªn kªt cña nhiÒu ®èi t¸c vμo nhiÒu lÜnh vô kh¸c nhau
- DN NN ,vÒ ®Þa vÞ ph¸p lý th× doanh nghiÖp nhμ níc trong DL còng gièng nh DN NN nãi chung. Trong ho¹t
®éng kinh doanh cña nghμnh DL th× doanh nghiÖp nhμ níc ®ong vai trß ®Þnh híng p/triÓn, ®iÒu tiÕt trong
quan hÖ cung cÇu vμ thùc hiÖn nghÜa vô dèi víi nhμ n¬c vμ c«ng ®ång d©n c.
* Theo lÜnh vc kinh doanh
-Kinh doanh l÷ hμnh: lμ viÖc kinh doanh c¸c ch¬ng tr×nh DL ho¹t ®éng LH lμ lÜnh vùc trung t©m cña nghμnh
du lÞch. Nã chi phèi c¸c kÜnh vùc kh¸c nh kinh doanh kh¸ch s¹n, vËn chuuyÓn du kÞch vμ c¸c dÞch vô kh¸c,
- Kinh doanh lu tró: kh¸ch s¹n lμ bé phËn rÊt quan trong cña ngμnh DL .kinh doanh kh¸ch san DL lμ kinh
doanh sù lu tró vμ c¸c dÞch vô liªn quan tíilu tró cña kh¸ch hμng. Kinh doanh kh¸ch s¹n võa cã mèi quan
hÖ mËt thiÕt víi kinh doanh LH l¹i võa cã tÝnh ®éc lËp tíg dèi bëi v× kh¸ch s¹n lμ n¬i phôc vô sù lu tró cho
kh¸ch du lÞch vμ c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu lu tró nhng kh«ng ph¶i ®i DL nh kh¸ch c«ng vô, kh¸ch bu«n
b¸n ,vμ c¸c môc ®Ých kh¸c.
-Kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch DL :lμ mét bé ph¹n vËn t¶i hμnh kh¸ch nãi chung, nhng vËn chuyÓn kh¸ch
DL ®ßi hái cã chÊt lîng cao h¬n vμ phï hîp víi ®Æc ®iÓm ®i DL theo ®oμn
-Kinh doanh c¸c dinh vô DL kh¸c: nh b¸n vËt t hμng ho¸chuyªn dïng cho DL dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ,DV
cho thua vμ tr«ng coi phh¬ng tiªn dông cô ngoμi ra con co dÞch vô th«ng tin vμ b¸n hang lu niÖm, ¨n u«ng
vμ ®iÓm t©m gi¶i kh¸t .
*Theo quy m«
-Doanh ngiÖp võa vμ nhá: HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp viÖt nam thuéc d¹ng nμy. nã cã vÞ trÝ quan ho¹t ®éng cña
ngμnh. Nh×n chung nã thich h¬p víi tr×nh ®ä qu¶n lý vμ m«i trêng kinh doanh ë nhiÒu ®iÓm du lÞch vμo vïng
k·nh thæ.
-Doanh nghiÖp lín: §©y lμ c¸c tæng c«ng ty, c¸c tËp ®oμn, chóng bao gåm nhiÒu thμnh viªn ho¹t ®éng trong
ph¹m vi mét tμnh phè vμ cã quan hÖ víi c¸c ®èi tac ë ngo¹i thμnh phè, tØnh vμ níc ngoμi.theo su híng toμn
cÇu ho¸ hiªn nay, theo nhu c©u ptriÓn DL trong noc, khu vc vμ thÕ giíi th× lo¹i h×nh doanh nghiÖp co qy m«
l¬n sÏ ®¬c ph¸t triÓn.
3. M«i trêng kinh doanh
3.1. NhËn thøc vÒ m«i trêng KD : m«i trêng KD lμ mét khung c¶nh bao chïm lªn ho¹t ®oäng KD . nã bao
gåm tæng thÓ c¸c nh©n tè kh¸ch quan vμ chñ quan, vËn ®éng vμ t¬ng t¸c víi nhau,t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc
gian tiÕp tíi ho¹t ®éng KD cña tõng doanh nghiÖp . Sù tac ®oäng nμy cã thÓ thuËn lîi hoÆc g©y khã kh¨n ho¨c
trë l¹i cho KD .
-B¶n th©n kinh doanh lμ mét qu¸ trinh vËn ®«ng trong mét m«i trêng còng kh«ng ngõng vËn ®éngvËy sù tÜnh
t¹i chØ lμ t¬ng ®èi theo tõng nôc ®Ých t¬ng ®èi
Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch 9 10 928