Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kờnh phõn phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo
Việt Việt Nam
Vũ Hữu An
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Tuấn
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị kênh phân phối sản phẩm
bảo hiểm phi nhân thọ. Tìm hiểu những nhân tố tác động đến công tác tổ chức và quản
trị các kênh phân phối. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối
sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam. Đề xuất định hướng phát triển của Bảo Việt Việt
Nam và các giải pháp cụ thể về công tác lựa chọn thành viên kênh phân phối; giúp đỡ
và khuyến khích các thành viên kênh; đổi mới và nâng cao phương pháp đánh giá
thành viên kênh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; phát triển và đa dạng hóa các sản
phẩm bảo hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo; nâng cao chất lượng dịch vụ sau
bán hàng; hiện đại hóa công nghệ thông tin, trình độ quản lý, nhằm hoàn thiện công
tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt thời gian tới
Keywords: Bảo Việt; Kênh phân phối sản phẩm; Quản trị kinh doanh; Tiếp thị
Content
phÇn më ®Çu

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm gi÷ vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi
doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm
g× víi gi¸ bao nhiªu mµ cßn ®-a ra thÞ tr-êng nh- thÕ nµo? §©y chÝnh lµ chøc n¨ng ph©n phèi
cña Marketing. Chøc n¨ng nµy ®-îc thùc hiÖn th«ng qua m¹ng l-íi kªnh ph©n phèi s¶n phÈm
cña doanh nghiÖp. Tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ph©n phèi s¶n phÈm lµ mét chøc n¨ng qu¶n
trÞ quan träng trong doanh nghiÖp. Néi dung cèt lâi cña ho¹t ®éng ph©n phèi s¶n phÈm lµ tæ
chøc vµ qu¶n lý m¹ng l-íi kªnh ph©n phèi cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Kªnh ph©n phèi
lµ con ®-êng ®i cña hµng ho¸ tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn ng-êi tiªu dïng cuèi cïng, lµ mét hÖ thèng
c¸c mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tæ chøc liªn quan víi nhau trong qu¸ tr×nh mua - b¸n hµng ho¸. Qu¶n
trÞ kªnh ph©n phèi thùc chÊt lµ tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh
trong qu¸ tr×nh l-u th«ng, ph©n phèi s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng.
Trong ®iÒu kiÖn m«i tr-êng c¹nh tranh, viÖc t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh ph©n biÖt gi÷a c¸c
doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt, quyÕt ®Þnh nhiÒu ®Õn sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp. ViÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm tèt lµ c¸ch tèt nhÊt t¹o ra lîi

thÕ ph©n biÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp bëi v×: Víi khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn hiÖn ®¹i vµ
nhanh chãng nh- hiÖn nay th× viÖc t¹o ra ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo
Việt Việt Nam
Vũ Hữu An
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; số: 60 34 05
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Tuấn
m bảo vệ: 2008
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề luận về quản trị nh phân phi sản phm
bảo hiểm phi nhân thọ. Tìm hiểu những nhân tố tác động đến công tác tổ chức và quản
trị các kênh phân phối. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối
sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam. Đề xuất định hướng phát triển của Bảo Việt Việt
Nam và các giải pháp cụ thể v công tác lựa chọn thành viên kênh phân phối; giúp đỡ
khuyến khích c thành viên kênh; đổi mới nâng cao phương pháp đánh giá
thành viên nh; hoàn thiện cấu t chức bộ máy; phát triển đa dạng hóa các sản
phẩm bảo hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo; nâng cao chất lượng dịch v sau
bán hàng; hiện đại hóa ng nghệ thông tin, trình độ quản , nhằm hoàn thiện ng
tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt thời gian tới
Keywords: Bảo Việt; Kênh phân phối sản phẩm; Quản trị kinh doanh; Tiếp thị
Content
phÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm gi÷ vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi
doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kh«ng cquan t©m ®Õn viÖc ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm
víi gi¸ bao nhiªu mµ cßn ®-a ra thÞ tr-êng nh- thÕ nµo? §©y chÝnh chøc n¨ng ph©n phèi
cña Marketing. Chøc n¨ng nµy ®-îc thùc hiÖn th«ng qua m¹ng l-íi kªnh ph©n phèi s¶n phÈm
cña doanh nghiÖp. chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ph©n phèi sn phÈm lµ mét chøc n¨ng qu¶n
trÞ quan träng trong doanh nghiÖp. i dung cèt lâi cña ho¹t ®éng ph©n phèi n phÈm tæ
chøc qu¶n lý m¹ng l-íi nh ph©n phèi cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Kªnh ph©n phèi
con ®-êng ®i cña hµng ho¸ nhµ s¶n xuÊt ®Õn ng-êi tiªu dïng cuèi cïng, lµ mét thèng
c¸c mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chøc liªn quan víi nhau trong qu¸ tr×nh mua - b¸n hµng ho¸. Qu¶n
trÞ kªnh ph©n phèi thùc chÊt chøc qu¶n c¸c quan gi÷a c¸c ®¬n kinh doanh
trong qu¸ tr×nh l-u th«ng, ph©n phèi s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng.
Trong ®iÒu kiÖn m«i tr-êng c¹nh tranh, viÖc t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh ph©n biÖt gi÷a c¸c
doanh nghiÖp rÊt cÇn thiÕt, quyÕt ®Þnh nhiÒu ®Õn sù thµnh c«ng ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp. ViÖc ph¸t triÓn mét thèng nh ph©n phèi s¶n phÈm tèt c¸ch tèt nhÊt t¹o ra lîi
Quản trị kờnh phõn phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị kờnh phõn phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quản trị kờnh phõn phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam 9 10 135