Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

TÔ HUY PHƯƠNG

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NINH
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI, NĂM 2011

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, NNL đều được thừa
nhận là một yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết định đến sự thành
bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển bền vững của tổ chức, của DN.
Bằng tư duy mới, Bưu điện tỉnh đã có những bước chuẩn bị tích cực
để sớm thích ứng với mô hình sản xuất chia tách BC, VT và hoạt động
SXKD độc lập. Với mục tiêu “Mở rộng dịch vụ, nâng cao hiệu quả SXKD,
phát triển và nâng cao chất lượng mạng lưới” BC Quảng Ninh đang tạo ra
cho mình những yếu tố quyết định bằng cách chú trọng vào NNL nhằm nâng
cao vị thế và năng lực cạnh tranh trước mắt cũng như lâu dài.
Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay với chính sách mở cửa, hội nhập
của Nhà nước, sự cạnh tranh đang diễn ra gay gắt, địa vị độc tôn về kinh
doanh BC-VT không còn tồn tại, Bưu điện tỉnh cũng như những đơn vị khác
đang đứng trước những thách thức và khó khăn to lớn. Thực tế đó đòi hỏi
Bưu điện tỉnh phải có những giải pháp để hoạt động SXKD ngày càng hiệu
quả hơn. Cùng với sức mạnh của khoa học kĩ thuật, sức mạnh về tài chính
thì con người là yếu tố quan trọng hàng đầu. Quản lý con người nhằm khai
thác và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, lao động trong DN tạo ra
NSLĐ cao, tạo ra được lợi thế cạnh tranh so với các DN khác đang là vấn đề
bức thiết đặt ra đối với các đơn vị của VNPT.
Với những lý do trên, tác giả đó lựa chọn đề tài “Quản trị nguồn nhân
lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh” làm nội dung nghiên cứu luận văn tốt
nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về QTNNL của DN trong nền
KTQD. Phân tích thực trạng QTNNL tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, chỉ ra
những thành công, hạn chế chủ yếu trong vấn đề này, từ đó đưa ra những
quan điểm và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác
QTNNL tại Bưu điện tỉnh .
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là QTNNL tại Bưu điện tỉnh Quảng
Ninh.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu là nghiên cứu, đánh giá về thực
trạng công tác QTNNL tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần

đây.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp tổng hợp - phân tích số...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
TÔ HUY PHƯƠNG
QUẢN TR NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NINH
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN
HÀ NỘI, NĂM 2011
Quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh 9 10 969