Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân sự DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục


Lời nói đầu 5
I. Sơ lược về quản trị nhân sự 6
1. Khái niệm . 7
2. Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự 8
II. Mục tiêu, chức năng, vai trò và cơ cấu tổ chức của quản trị nhân sự
trong doanh nghiệp . 9
1. Mục tiêu của quản trị nhân sự 9
2. Các chức năng của bộ phận, phòng nhân sự 10
3. Vai trò 11
4. Cơ cấu tổ chức . 11
III. Phân tích công việc . 11
1. Khái niệm . 11
2. Các phương pháp phân tích công việc . 12
3. Tiến trình phân tích công việc 13
4. Tác dụng của phân tích công việc 13
5. Ý nghĩa . 14
IV. Khai thác các nguồn khả năng lao động . 15
1. Phân tích hiện trạng nguồn lao động trong doanh nghiệp 16
2. Phân tích các khả năng thu hút nhân sự từ bên ngoài 18
V. Bố trí và sử dụng lao động . 22
1. Khái niệm . 22
2. Nội dung phân công và hiệp tác lao động 22
VI. Đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân lực . 23
1. Nhu cầu đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân viên 23
2. Tiến trình đáp ứng với sự thay đổi . 24
3. Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự . 25
4. Các phương pháp đào tạo và phát triển . 27
VII. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên 28
1. Định nghĩa và mục đích của việc đánh giá . 28
2. Tiến trình đánh giá thực hiện công việc . 29
3. Ai là người đánh giá: 30
4. Phương pháp đánh giá 30
5. Phỏng vấn đánh giá: . 35
6. Một số vấn đề cần quan tâm khi đánh giá 35
VIII. Trả công lao động . 36
1. Khái niêm . 36
2. Một số cách trả lương phổ biến: . 36
3. Mục tiêu của hệ thống tiền lương 40
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 41
Kết luận 43
Tài liệu tham khảo . 44
Quản trị nhân sự DOANH NGHIỆP - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quản trị nhân sự DOANH NGHIỆP 9 10 877