Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tân Phong

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3106 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Đỗ Thị Thu Phương

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂN PHONG

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2011

1

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng

Phản biện 1: ……………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:..... giờ...... ngày ....... tháng .... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

MỞ ĐẦU
Quản trị nhân sự được xem là một hướng tiếp cận
chiến lược liên kết vấn đề quản lý nhân sự với việc đạt
được các mục tiêu kinh doanh. Vì con người là yếu tố cấu
thành nên tổ chức doanh nghiệp, quyết định sự thành bại
của doanh nghiệp và nguồn nhân lực là một trong những
nguồn lực không thể thiếu được của doanh nghiệp nên
quản trị nhân sự là một lĩnh vực quan trọng của quản lý
trong mọi tổ chức.
Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Tân Phong Là
doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động trong lĩnh vực
tư vấn nên con người đóng vai trò then chốt trong hoạt
động của công ty, do đó quản trị nhân sự tại công ty là yêu
cầu thực tế và cần thiết.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản trị
nhân sự và thực tế tại công ty cổ phần Tư vấn và Xây
dựng Tân Phong thì đề tài: “Quản trị nhân sự tại công ty
Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tân Phong” đã được chọn
làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học quản trị kinh
doanh.
Luận văn tập trung nghiên cứu và đánh giá tình
hình quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần tư vấn và xây

3

dựng Tân Phong về công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá
giá trị công việc, đánh giá thực hiện công việc và trả lương,
thưởng cho nhân sự công ty. Từ đó đưa ra các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty, đáp
ứng yêu cầu phát triển của công ty trong hiện tại và tương
lai.
Kết cấu nội dung của luận văn bao gồm các chương
sau đây:
Chương 1: Một số nội dung quản trị nhân sự tại
doanh nghiệp.
Chương 2: Tình hình quản trị nhân sự tại công
ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tân Phong.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả
quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Tư vấn và Xây
dựng Tân phong.
Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu,
thu thập thông tin và phương pháp phân tích tổng hợp, so
sánh trên cơ sở điều tra, quan sát thực...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Đỗ Thị Thu Phương
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂN PHONG
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NỘI - 2011
Quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tân Phong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tân Phong - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tân Phong 9 10 264