Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro tai nạn lao động trong xây dựng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 5 lần
QUẢN TRỊ RỦI RO TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG
Phạm Xuân Giang*
TÓM TẮT
Để có thể giảm thiểu số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) trong ngành xây dựng, chúng tôi đã tiến
hành một cuộc điều tra gồm 100 mẫu trên bốn công trình xây dựng của công ty TNHH Quản lý dự án
T&E Việt Nam nhằm xác định nguyên nhân và hậu quả của TNLĐ. Kết quả điều tra được tổng hợp và
phân tích trên phần mềm SPSS, sau đó được sao chép sang chương trình Excel. Qua tổng hợp và
phân tích, các nguyên nhân và hậu quả của TNLĐ trong xây dựng được nhận diện. Đó là cơ sở để
chúng tôi đưa ra sáu biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro TNLĐ trong ngành xây dựng. Hy vọng rằng,
người lao động và doanh nghiệp sử dụng họ luôn quan tâm thực hiện sáu biện pháp này.
RISK MANAGEMENT OF LABOR ACCIDENTS IN CONSTRUCTION
SUMMARY
In order to reduce the number of labor accidents in construction, we did a survey on 100
samples at four construction sites managed by Viet Nam Project Management Company Ltd. T&E
Viet Nam. This helps to find out causes and effects of labor accidents. The surveyed results are
synthesized and analyzed by SPSS software and then copied to Excel software. Through synthesis
and analysis, causes and effects of labor accidents are revealed. This is the basis which helps us to
provide six solutions to reduce labor accidents in construction. We hope that employees and their
employers always concern and perform these six solutions strictly.
1. Đặt vấn đề
Ngày nay TNLĐ trong tất cả các các
ngành, đặc biệt là ngành xây dựng đã trở thành
vấn nạn. Quản trị rủi ro trong xây dựng nói
chung, đặc biệt là rủi ro TNLĐ đang là vấn đề
quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Thế nhưng,
có một thực tế là để giữ uy tín, rất nhiều công
ty, trong đó có các công ty xây dựng thường
không thích công khai số vụ tai nạn xẩy ra trong
đơn vị mình. Số vụ TNLĐ được công khai ít
hơn nhiều so với thực tế. Chính điều đó đã thôi
thúc chúng tôi điều tra thực tế, tìm hiểu nguyên
nhân để tìm giải pháp nhằm giảm thiểu số vụ
TNLĐ trên các công trình xây dựng.
2. Phương pháp nghiên cứu
Được sự đồng ý của công ty TNHH
Quản lý dự án T&E Việt Nam, địa chỉ: 23B,

*

Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3,
TP.HCM; chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều
tra trên 4 công trình đang thi công của công ty là
Super Coffeemix, TC Machinery, DKSH và
White Horse. Số lượng mẫu điều tra là 100
người theo tỷ lệ 70% công nhân, 15% chỉ huy
công trường, 8% bảo vệ và 7% tư vấn giám sát.
Tỷ lệ này được chọn tương ứng với tỷ trọng
từng loại cán bộ CNV của công ty TNHH T& E.
P...
78
QUN TR RI RO TAI NN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DNG
Phm Xuân Giang
*
TÓM TT
Để có th gim thiu s v tai nn lao động (TNLĐ) trong ngành xây dng, chúng tôi đã tiến
hành mt cuc điu tra gm 100 mu trên bn công trình xây dng ca công ty TNHH Qun lý d án
T&E Vit Nam nhm xác định nguyên nhân và hu qu ca TNLĐ. Kết qu điu tra được tng hp và
phân tích trên phn mm SPSS, sau đó được sao chép sang chương trình Excel. Qua tng hp và
phân tích, các nguyên nhân và hu qu ca TNLĐ trong xây dng được nhn din. Đó là cơ s để
chúng tôi đưa ra sáu bin pháp nhm gim thiu ri ro TNLĐ trong ngành xây dng. Hy vng rng,
người lao động và doanh nghip s dng h luôn quan tâm thc hin sáu bin pháp này.
RISK MANAGEMENT OF LABOR ACCIDENTS IN CONSTRUCTION
SUMMARY
In order to reduce the number of labor accidents in construction, we did a survey on 100
samples at four construction sites managed by Viet Nam Project Management Company Ltd. T&E
Viet Nam. This helps to find out causes and effects of labor accidents. The surveyed results are
synthesized and analyzed by SPSS software and then copied to Excel software. Through synthesis
and analysis, causes and effects of labor accidents are revealed. This is the basis which helps us to
provide six solutions to reduce labor accidents in construction. We hope that employees and their
employers always concern and perform these six solutions strictly.
1. Đặt vn đề
Ngày nay TNLĐ trong tt c các các
ngành, đặc bit là ngành xây dng đã tr thành
vn nn. Qun tr ri ro trong xây dng nói
chung, đặc bit là ri ro TNLĐ đang là vn đề
quan tâm ca nhiu doanh nghip. Thế nhưng,
có mt thc tếđể gi uy tín, rt nhiu công
ty, trong đó có các công ty xây dng thường
không thích công khai s v tai nn xy ra trong
đơn v mình. S v TNLĐ được công khai ít
hơn nhiu so vi thc tế. Chính điu đ
ó đã thôi
thúc chúng tôi điu tra thc tế, tìm hiu nguyên
nhân để tìm gii pháp nhm gim thiu s v
TNLĐ trên các công trình xây dng.
2. Phương pháp nghiên cu
Được s đồng ý ca công ty TNHH
Qun lý d án T&E Vit Nam, địa ch: 23B,
Trn Quang Diu, Phường 13, Qun 3,
TP.HCM; chúng tôi đã thc hin mt cuc điu
tra trên 4 công trình đang thi công ca công ty là
Super Coffeemix, TC Machinery, DKSH và
White Horse. S lượng mu điu tra là 100
người theo t
l 70% công nhân, 15% ch huy
công trường, 8% bo v và 7% tư vn giám sát.
T l này được chn tương ng vi t trng
tng loi cán b CNV ca công ty TNHH T& E.
Phiếu điu tra gm 11 câu hi, tp trung
ch yếu vào kh năng ri ro gây TNLĐ cho
người lao động. Sau đó, chúng tôi s dng phn
mm SPSS để tng hp và phân tích kết qu
điu tra. Để kết qu này có tính thm m cao
hơn và d hiu hơn, chúng tôi đã sao chép sang
chương trình Exel.
*
TS. GVC. Khoa Qun tr kinh doanh, Trường Đại hc Công nghip TP. HCM
Quản trị rủi ro tai nạn lao động trong xây dựng - Trang 2
Quản trị rủi ro tai nạn lao động trong xây dựng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản trị rủi ro tai nạn lao động trong xây dựng 9 10 834