Ktl-icon-tai-lieu

quản trị tc

Được đăng lên bởi Mai Gia Hùng
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết và thực tế về quản trị tài sản
tại Công ty giày Thượng Đình
Chương I : Lý thuyết về quản trị tài sản
I.tài sản cố định
1.giới thiệu tài sản cố định
1.1 Khái niệm tài sản cố định ( TSCĐ)
TSCĐ là bộ phận chủ yếu trong cơ sở vật chất - kỹ thuật của một doanh nghiệp
để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác nhau. TSCĐ bao gồm rất nhiều
loại và được biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau. Xét một cách tổng quát thì TSCĐ
được chia thành hai loại: Loại có hình thái vật chất cụ thể được gọi là TSCĐ hữu
hình, loại chỉ tồn tại dưới hình thái giá trị được gọi là TSCĐ vô hình.
Để được xem là TSCĐ thì bản thân tài sản phải thực hiện được một hoặc một
số chức năng nhất định đối với quá trình hoạt động của doanh nghiệp; có giá trị lớn
đạt đến mức qui định; nếu tồn tại dưới hình thái vật chất cụ thể thì hình thái này sẽ
giữ nguyên trong suốt quá trình sử dụng; có thời gian sử dụng dài nên phương thức
luân chuyển là chuyển dần giá trị của mình vào chi phí của các đối tượng sử dụng
trong nhiều chu kỳ sản xuất.
Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu
chuẩn ghi nhận sau:


Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản
đó.



Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.



Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.



Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành. Hiện nay theo quy định là
từ 10 triệu đồng trở lên

1.2 Đặc điểm TSCĐ
TSCĐ có các đặc điểm chính sau:

-

Tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh mà không thay

đổi hình dạng vật chất ban đầu.
-

Trong quá trình sản xuất kinh doanh giá trị sử dụng của TSCĐ bị hao

mòn và dịch chuyển dần dần từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. TSCĐ cũng là một loại hàng hoá có giá trị sử dụng và giá trị. Nó
là sản phẩm của lao động và được mua bán trao đổi trên thị trường tư liệu sản
xuất .
-

Đối với TSCĐ vô hình, khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh

thì cũng bị hao mòn do tiến bộ khoa học kỹ thuật.
1.3. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp.
Việc quản lý TSCĐ là công việc phức tạp và khó khăn, nhất là ở các doanh
nghiệp có tỷ trọng tài sản lớn, phương tiện kĩ thuật tiên tiến. Trong thực tế TSCĐ
được sắp xếp phân loại theo những tiêu thức khác nhau nhằm phục vụ công tác quản
lý, bảo dưỡng tài sản, đánh giá hiệu quả sử dụng của từng loại, từng nhóm tài sản.
a/ Phân loại tài sản theo hình thái biểu hiện gồm :
-

TSCĐ hữu hình
Là những tư liệu có hình thái vật chất cụ thể, có đủ tiêu chuẩn, ...
Lý thuyết và thực tế về quản trị tài sản
tại Công ty giày Thượng Đình
Chương I : thuyết về quản trị tài sản
I.tài sản cố định
1.giới thiệu tài sản cố định
1.1 Khái niệm tài sản cố định ( TSCĐ)
TSCĐ là bphận chủ yếu trong cơ sở vật chất - kỹ thuật của một doanh nghiệp
để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác nhau. TSCĐ bao gồm rất nhiều
loại được biểu hiện nhiều dạng khác nhau. Xét một cách tổng quát thì TSCĐ
được chia thành hai loại: Loại hình thái vật chất cụ thể được gọi TS hữu
hình, loại chỉ tồn tại dưới hình thái giá trị được gọi là TSCĐ vô hình.
Để được xem TSCĐ thì bản thân tài sản phải thực hiện được một hoặc một
số chức năng nhất định đối với quá trình hoạt động của doanh nghiệp; giá trị lớn
đạt đến mức qui định; nếu tồn tại dưới hình thái vật chất cụ thể thì hình thái này sẽ
giữ nguyên trong suốt quá trình sử dụng; thời gian sử dụng dài nên phương thức
luân chuyển chuyển dần giá trị của mình vào chi phí của các đối tượng sử dụng
trong nhiều chu kỳ sản xuất.
Các tài sản được ghi nhận TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu
chuẩn ghi nhận sau:
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản
đó.
Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.
Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.
đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành. Hiện nay theo quy định
từ 10 triệu đồng trở lên
quản trị tc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị tc - Người đăng: Mai Gia Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
quản trị tc 9 10 806