Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tiền mặt và tồn kho

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005

Phân tích tài chính - Bài giảng tuần 12

Baøi giaûng tuaàn 12
QUAÛN TRÒ TIEÀN MAËT VAØ TOÀN KHO

Baøi 11: Quaûn trò tieàn maët vaø toàn kho
Muïc tieâu cuûa baøi naøy
Noäi dung trình baøy:
Quaûn trò tieàn maët
Lyù do coâng ty giöõ tieàn maët
Quyeát ñònh toàn quyõ tieàn maët toái öu
Quaûn trò thu chi tieàn maët
Ñaàu tö tieàn maët taïm thôøi nhaøn roãi

Quaûn trò toàn kho
Moâ hình quyeát ñònh toàn kho
Xaùc ñieåm ñaët haøng

Nguyễn Minh Kiều

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005

Phân tích tài chính - Bài giảng tuần 12

Lyù do coâng ty giöõ tieàn maët
Tieàn maët (cash)
Tieàn maët taïi quyõ coâng ty
Tieàn göûi NH

Muïc ñích giöõ tieàn maët
Giöõ tieàn maët cho muïc ñích giao dòch
Giöõ tieàn maët cho muïc ñích ñaàu cô
Giöõ tieàn maët cho muïc ñích döï phoøng

Quyeát ñònh toàn quyõ tieàn maët
muïc tieâu
Toàn quyõ tieàn maët muïc tieâu (toàn quyõ tieàn maët
toái öu) – toàn quyõ tieàn maët ôû ñoù toång chi phí
(= chi phí cô hoäi + chi phí giao dòch) ôû möùc
toái thieåu
Toång chi phí löu giöõ tieàn maët bao goàm:
Chi phí cô hoäi
Chi phí giao dòch

Moâ taû baèng hình hoïc

Nguyễn Minh Kiều

2

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005

Phân tích tài chính - Bài giảng tuần 12

Toång chi phí giöõ tieàn maët
Chi phí giöõ tieàn maët
Toång chi phí

Chi phí cô hoäi

Chi phí giao dòch
0

C*

Soá löôïng tieàn maët

Quyeát ñònh toàn quyõ tieàn maët
Thaûo luaän tình hình thöïc tieãn – Coâng ty cuûa baïn
quyeát ñònh toàn quyõ tieàn maët baèng caùch naøo?
Theo kinh nghieäm
Coù öùng duïng lyù thuyeát quaûn trò tieàn maët
Khoâng quyeát ñònh gì caû
YÙ kieán khaùc

Baïn coù bieát veà Moâ hình Baumol?
Coù bieát
Khoâng heà bieát
Bieát nhöng khoâng duøng

Baïn coù bieát veà Moâ hình Miller-Orr?
Coù bieát
Khoâng heà bieát
Bieát nhöng khoâng duøng

Nguyễn Minh Kiều

3

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005

Phân tích tài chính - Bài giảng tuần 12

Moâ hình Baumol
Nhöõng giaû ñònh cuûa moâ hình

Coâng ty aùp duïng tyû leä buø ñaép tieàn maët khoâng ñoåi
Khoâng coù soá thaëng dö tieàn maët trong kyø hoaïch ñònh
Khoâng coù döï tröõ tieàn maët cho muïc ñích an toaøn
Doøng tieàn teä rôøi raïc chöù khoâng phaûi lieân tuïc

Caùc bieán soá lieân quan

F = chi phí coá ñònh phaùt sinh khi giao dòch chöùng khoaùn
ngaén haïn (ñoàng)
T = toång soá tieàn maët caàn buø ñaép cho giao dòch trong naêm
K = chi phí cô hoäi do giöõ tieàn maët (%/naêm)
C = toàn quyõ tieàn maët ñaàu kyø (ñoàng)

Quyeát ñònh toàn qu...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài chính - Bài ging tun 12
Nguyn Minh Kiu 1
Baøi giaûng tuaàn 12
QUAÛN TRÒ TIEÀN MAËT VAØ TOÀN KHO
Baøi 11: Quaûn trò tieàn maët vaø toàn kho
Muïc tieâu cuûa baøi naøy
Noäi dung trình baøy:
Quaûn trò tieàn maët
Lyù do coâng ty giöõ tieàn maët
Quyeát ñònh toàn quyõ tieàn maët toái öu
Quaûn trò thu chi tieàn maët
Ñaàu tö tieàn maët taïm thôøi nhaøn roãi
Quaûn trò toàn kho
Moâ hình quyeát ñònh toàn kho
Xaùc ñieåm ñaët haøng
Quản trị tiền mặt và tồn kho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị tiền mặt và tồn kho - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quản trị tiền mặt và tồn kho 9 10 916