Ktl-icon-tai-lieu

QUI TRÌNH BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 2

Được đăng lên bởi viethien
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3828 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Biểu mẫu 3a

KHOA: CKĐ
BỘ MÔN: ĐỘNG CƠ
Tên học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 2

Mã học phần: 1230022

Số ĐVHT: 3
Trình độ đào tạo: Đại học chính qui
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN.
Chương 1:

< ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU PISTON-KHUỶU TRỤC-THANH TRUYỀN >

1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Vẽ hình biểu diễn cho cơ cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền giao tâm và lệch tâm (đúng các
mối quan hệ hình học).
1.2 – Quy luật động học của piston và thanh truyền trong cơ cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền giao
tâm (dạng công thức gần đúng và công thức chính xác).
1.3 – Mục đích của cơ cấu lệch tâm.
1.4 – Quy luật động học của piston và thanh truyền trong cơ cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền lệch
tâm (dạng công thức gần đúng và công thức chính xác).
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
STT

Mục tiêu kiểm tra đánh giá

1

Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1

2

Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1

3

Khả năng vận dụng các kiến
thức đã học ở mục 1

4

Khả năng so sánh, đánh giá

Nội dung
Thế nào là cơ cấu
giao tâm; thế nào là
cơ cấu lệch tâm
Quy luật động học:
chuyển vị, vận tốc
và gia tốc
Quy luật động học
theo góc quay α.
Cơ cấu giao tâm và
cơ cấu lệch tâm.

Dạng câu hỏi gợi ý
Vẽ hình và biểu diễn đúng các
mối quan hệ hình học.
Sử dụng các quan hệ hình học để
tìm chuyển vị, vận tốc và gia tốc
của piston; thanh truyền.
Giải thích sự thay đổi của động
học theo góc quay trục khuỷu α.
So sánh cơ cấu giao tâm và cơ cấu
lệch tâm.

3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
STT

Loại
Câu hỏi

1
Đáp án
2

Câu hỏi

Nội dung
Xác định chuyển vị (x), vận tốc (v) và gia tốc (j) của piston trong cơ
cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền giao tâm (dạng công thức chính
xác)
Vẽ đúng hình, có chú thích
Xác định được (x)
Xác định được (v)
Xác định được (j)
Xác định chuyển vị (x), vận tốc (v) và gia tốc (j) của piston trong cơ
cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền giao tâm (dạng công thức gần
đúng)

Điểm
2,5
0,5
1,0
0,5
0,5
2,5

Đáp án

Câu hỏi
3
Đáp án

Câu hỏi
4
Đáp án

Vẽ đúng hình, có chú thích
Xác định được (x)
Xác định được (v)
Xác định được (j)
Xác định chuyển vị (x), vận tốc (v) và gia tốc (j) của piston trong cơ
cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền lệch tâm (dạng công thức chính
xác)
Vẽ đúng hình, có chú thích
Xác định được (x)
Xác định được (v)
Xác định được (j)
Xác định chuyển vị (x), vận tốc (v) và gia tốc (j) của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA: CKĐ
BỘ MÔN: ĐỘNG CƠ
Tên học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 2 Mã học phần: 1230022
Số ĐVHT: 3
Trình độ đào tạo: Đại học chính qui
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN.
Chương 1: < ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU PISTON-KHUỶU TRỤC-THANH TRUYỀN >
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Vẽ hình biểu diễn cho cơ cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền giao tâm và lệch tâm (đúng các
mối quan hệ hình học).
1.2 – Quy luật động học của piston và thanh truyền trong cơ cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền giao
tâm (dạng công thức gần đúng và công thức chính xác).
1.3 – Mục đích của cơ cấu lệch tâm.
1.4 – Quy luật động học của piston và thanh truyền trong cơ cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền lệch
tâm (dạng công thức gần đúng và công thức chính xác).
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
STT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Dạng câu hỏi gợi ý
1
Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1
Thế nào là cơ cấu
giao tâm; thế nào là
cơ cấu lệch tâm
Vẽ hình và biểu diễn đúng các
mối quan hệ hình học.
2
Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1
Quy luật động học:
chuyển vị, vận tốc
và gia tốc
Sử dụng các quan hệ hình học để
tìm chuyển vị, vận tốc và gia tốc
của piston; thanh truyền.
3
Khả năng vận dụng các kiến
thức đã học ở mục 1
Quy luật động học
theo góc quay α.
Giải thích sự thay đổi của động
học theo góc quay trục khuỷu α.
4 Khả năng so sánh, đánh giá
Cơ cấu giao tâm và
cơ cấu lệch tâm.
So sánh cơ cấu giao tâm và cơ cấu
lệch tâm.
3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
STT Loại Nội dung Điểm
1
Câu hỏi
Xác định chuyển vị (x), vận tốc (v) và gia tốc (j) của piston trong cơ
cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền giao tâm (dạng công thức chính
xác)
2,5
Đáp án
Vẽ đúng hình, có chú thích 0,5
Xác định được (x) 1,0
Xác định được (v) 0,5
Xác định được (j) 0,5
2 Câu hỏi Xác định chuyển vị (x), vận tốc (v) và gia tốc (j) của piston trong cơ
cấu piston-khuỷu trục-thanh truyền giao tâm (dạng công thức gần
đúng)
2,5
Biểu mẫu 3a
QUI TRÌNH BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUI TRÌNH BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 2 - Người đăng: viethien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
QUI TRÌNH BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 2 9 10 511