Ktl-icon-tai-lieu

Qui trình thanh toán bằng T/T, TTR và Nhờ thu (Collection)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qui trình thanh toán bằng T/T, TTR và Nhờ
thu (Collection)
Posted on Tháng Một 19, 2008 by Nguyen Thanh Hai
Thanh toán bằng chuyển tiền là một phương thức thanh toán trong đó khách hàng
(người có yêu cầu chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình, chuyển một số tiền
nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định.
Có hai hình thức chuyển tiền
- Chuyển tiền bằng điện T/T : Telegraphic Transfer
Quy trình thanh toán bằng chuyển tiền:
(1) Người xuất khẩu chuyển giao hàng và bộ chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu
(2) Người nhập khẩu sau khi kiểm tra hàng hoá (hoặc bộ chứng từ hàng hoá), nếu thấy phù hợp
yêu cầu theo thoả thuận đôi bên, lập thủ tục chuyển tiền gửi ngân hàng phục vụ mình
(3) Ngân hàng chuyển tiền lập thủ tục chuyển tiền qua ngân hàng đại lý (hoặc chi nhánh)- ngân
hàng trả tiền
(4) Ngân hàng trả tiền thanh toán tiền cho người thụ hưởng
- Chuyển tiền bằng điện có bồi hoàn TTR là từ viết tắt của Telegraphic Transfer
Reimbursement, thường được sử dụng trong thanh toán L/c
Nghĩa là ngân hàng chiết khấu được phép đòi hoàn trả bằng điện. Thực tế cho thấy rất it L/C
cho phép đòi tiền hoàn trả bằng điện, trừ khi đó là L/C xác nhận bởi Ngân hàng Xác nhận
thường yêu cầu điều kiện này nhằm bảo đảm có thể nhận được tiền hoàn trả sớm hơn so với
việc đòi tiền bằng thư kèm chứng từ giao hàng.

Qui trình thanh toán bằng nhờ thu
Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn

Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn (Clean Collection) là phương thức nhờ thu trong đó người
xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào hối phiếu do mình
lập ra còn chứng từ hàng hoá thì gửi thẳng cho người nhập khẩu, không gửi cho ngân hàng.

1)

Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu

2)

Người xuất khẩu lập hối phiếu và uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu

3)
Ngân hàng nhận uỷ thác chuyển hối phiếu cho ngân hàng đại lý để thông báo cho người
nhập khẩu biết
4)
Ngân hàng thong báo chuyển hối phiếu cho người nhập khẩu để yêu cầu chấp nhận hay
thanh toán.
5)

Người xuất khẩu thông báo đồng ý trả tiền hay từ chối thanh toán

6)
Ngân hàng đại lý trích tiền từ tài khoản của người nhập khẩu chuyển sang ngân hàng uỷ
thác thu để ghi có cho người xuất khẩu trong trường hợp người nhập khẩu đồng ý trả tiền hoặc
thông báo cho ngân hàng uỷ thác thu biết trong trường hợp người nhập khẩu từ chối trả tiền.
7)
Ngân hàng uỷ thác thu ghi có và báo có cho người xuất khẩu hoặc thông báo cho người
xuất khẩu biết việc ngư...
Qui trình thanh toán b ng T/T, TTR và Nh
thu (Collection)
Posted on Tháng M t 19, 2008 by Nguyen Thanh Hai
Thanh toán b ng chuy n ti n là m t ph ng th c thanh toán trong đó khách hàng ươ
(ng i có yêu c u chuy n ti n) yêu c u ngân hàng ph c v mình, chuy n m t s ti nườ
nh t đ nh cho m t ng i khác (ng i th h ng) m t đ a đi m nh t đ nh. ườ ườ ưở
Có hai hình th c chuy n ti n
- Chuy n ti n b ng đi n T/T : Telegraphic Transfer
Quy trình thanh toán b ng chuy n ti n:
(1) Ng i xu t kh u chuy n giao hàng và b ch ng t hàng hoá cho ng i nh p kh uườ ườ
(2) Ng i nh p kh u sau khi ki m tra hàng hoá (ho c b ch ng t hàng hoá), n u th y phù h pườ ế
yêu c u theo tho thu n đôi bên, l p th t c chuy n ti n g i ngân hàng ph c v mình
(3) Ngân hàng chuy n ti n l p th t c chuy n ti n qua ngân hàng đ i lý (ho c chi nhánh)- ngân
hàng tr ti n
(4) Ngân hàng tr ti n thanh toán ti n cho ng i th h ng ườ ư
- Chuy n ti n b ng đi n có b i hoàn TTR là t vi t t t c a Telegraphic Transfer ế
Reimbursement, th ng đ c s d ng trong thanh toán L/cườ ượ
Nghĩa là ngân hàng chi t kh u đ c phép đòi hoàn tr b ng đi n. Th c t cho th y r t it L/Cế ượ ế
cho phép đòi ti n hoàn tr b ng đi n, tr khi đó là L/C xác nh n b i Ngân hàng Xác nh n
th ng yêu c u đi u ki n này nh m b o đ m có th nh n đ c ti n hoàn tr s m h n so v iườ ượ ơ
vi c đòi ti n b ng th kèm ch ng t giao hàng. ư
Qui trình thanh toán b ng nh thu
Ph ng th c nh thu h i phi u tr n ươ ế ơ
Ph ng th c nh thu h i phi u tr n (Clean Collection) là ph ng th c nh thu trong đó ng iươ ế ơ ươ ườ
xu t kh u u thác cho ngân hàng thu h ti n t ng i nh p kh u căn c vào h i phi u do mình ườ ế
l p ra còn ch ng t hàng hoá thì g i th ng cho ng i nh p kh u, không g i cho ngân hàng. ườ
Qui trình thanh toán bằng T/T, TTR và Nhờ thu (Collection) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qui trình thanh toán bằng T/T, TTR và Nhờ thu (Collection) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Qui trình thanh toán bằng T/T, TTR và Nhờ thu (Collection) 9 10 31