Ktl-icon-tai-lieu

Qui trình và một số kinh nghiệm trong việc chuyển đổi báo cáo tài chính từ chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
OO~~IHIIf1\~IHIII~(p1
VOl NGAN HANG

,

'A"!

A'

A;!;!

QUITRINH MOTSOKINHNGHIEM
VA .
TRONG .
VIECCHUYEN
DOl
.
;

;

,

;

,

,.!

A';!

,.!;

BAOCAOTAlCHINHTUCHEDO VA CHUANMUCKETOAN
.
.
.
A

;!,.!;,.!

,.!

VIET
NAMSANGCHUANMUCKETOANQUoe TE
.

ac doanh nghi$p Vi$t Nam,

C

trong trao IU'Uh(>i h$pva
n

.,.'

ThS.

Trjn Vi.;t Due *

NhCl'ng
dan chUngneu tren, tuy
nen kinh te c9nh tranh toan
chLtaday du, nhLtngcOngda phan
cau, dang co gang hLtC:1ng thi
ra
nao cho thay rang chuyen d6i
trLtCJng
quoc te thOng qua g<;>i
van,
lien doanh, mua ban, sap nh$p BCTC tLtCMKTVN sang CMKTQT
congty, ho~c md chi nhanht9i nLtC:1c dang la m(>t nhu cau ngay cang
ngoai... Bdi v$y, Bao cao tai chfnh tang trang cac doanh nghi$p kinh
(BCTC)cua cac cong ty Vi$t Nam doanh t9i Vi$t Nam. Dieu nay cOng
ton
phaidLt<;Jc
chuan'bi sac cho nhU'ng hoan toan nhat quan vC:1i chi
h09t d(>ngcua Uy ban Chuan ml!c
nhadau tLtquocte, chu n<;J, quan
ceJ
C
cap phep nLtC:1c
ngoai c6 th~ hi~u Ke toan quoc te la t90 ra m(>t MKTQT chung nhat, de hi~u nhat, haa
dLt<;JC danh gia dLt<;1C hinh tai
va
tinh
dong nhat giCl'acac quoc gia lam
chfnh. Tuy v$y, nhCl'ngngLtCJi
sa
d~ng nay quen thu(>c VC:1i
Chuan giam chi phf chung toan xa h(>i VC:1i
vi$c tiet ki$mthCJi
gian, nhan lifC,chi
mifc ke toan quoc te (CMKTQT)
phf cho vi$c chuan bi BCTC.
heJn Chuan ml!c ke toan Vi$t Nam
la
TCt thl!C tien tr<;1giup nhieu
(CMKTVN). M(>ttrong nhU'ngyeu
doanh nghi$p t9i Vi$t nam chuyen
cau dau tien la m(>t BCTC du'<;1c
d6i BCTC tLtCMKTVN sang CMKchuan bi theo CMKTQT,va tot nhat
la da dLt<;Jc
kiem toan. Kh6ng chi TQT trang vang 5 nam trd 19iday,
chung toi nh$n thay day la m(>tqui
nhLtv$y, kha nang da d9ng h6a cac
trinh rat phuc t9Pva muc d(>tin c$y
nguon van va kenh huy d(>ngtai
chuyend6i,
chfnh khac nhau da lam cho nhieu cua cac BCTC da dLt<;1c
d~c bi$t cua cac doanh nghi$p Vi$t
doanhnghi$pVi$t Nam ch!u suc ep
nam IC:1R, can phai hoan thi$n
can
cua vi$c phai chuan bi BCTC theo
nhieu, do:
CMKTQT do day la yeu cau bat
- Thieu tinh chuYfm nghi~p:
bu(>ccua h09t d(>ngvay n<;1a sa
v
Chuyen d6i BCTC khong phai la
d~ng n<;JLtC:1c
n
ngoai. Doi vC:1i t6
cac
thLtangky ma chi
chuctai tr<;1an nhLtNgan hangThe yeu cau bat bu(>c
v
la tl! nguY$ncho cac m~c tieu n(>i
giC:1i,
Ngan hang cMu A Ngan hang
b(> khong thLtangxuyen. Bdi v$Y,
tai thiet Nh$t Ban, cac T6 chuc ho
tr<;1hat trien Uc, My, Ha Lan, Duc, cac doanh nghi$p chLtaxay dl/ng
p
m(>tqui trinh, qui tac chuyen
Anh, va Phap, vi$c cung cap cac dLt<;1c
va
BCTC chuan b! theo CMKTQT d6i c6 tfnh c...