Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 3476 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ớ Việt Nam, kế từ khi chuyến sang nền kinh tế thị trường, các văn bản qui
phạm pháp luật về đấu thầu nói chung và đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hoá
nói riêng mới bắt đầu ban hành. Mục tiêu lúc đó là là sử dụng nguồn vốn thuộc sở
hữu toàn dân hay có nguồn gốc tù' các hiệp định vay vốn của nước ngoài có hiệu
quả nhất. Trong đó mục tiêu minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng nhất,
tránh các vi phạm của chủ đầu tư - là những người được giao trách nhiệm tiêu tiền
của nhân dân.
Tinh thần Đại hội Đảng lần thứ X cũng nhấn mạnh trong cương lĩnh về các
hoạt động tăng cường, chủ động hội nhập và tranh thủ đầu tư của các tố chức và
các nhà đầu tư, nhà tài trợ nước ngoài nhằm "sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng
nước kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại" [22].
Các tố chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triến
châu Á (ADB), Tố chức các quốc gia có nền kinh tế phát triến (OECD), Ngân hàng
họp tác quốc tế Nhật Bản (JBĨC), Luật mẫu mua sắm công của úy ban Luật thương
mại quốc tế Liên hợp quốc (UNCITRAL)... đều có các qui định, hướng dẫn mua
sắm riêng, nhằm chi tiêu có hiệu quả nhất vốn đầu tư của mình, đồng thời đảm bảo
cho các nhà thầu đến từ các nước thành viên được đối xử bình đẳng, công bằng.
Trong đấu thầu, bên mua bao giờ cũng muốn có thứ mình cần với giá rẻ
nhất. Bên bán (các nhà thầu) bao giò' cũng muốn bán nhanh thứ mình có với lợi
nhuận cao nhất. Tuy nhiên, đế đạt được mục đích đó, người mua phải tạo ra luật
chơi đảm bảo tính công bằng, minh bạch nhằm thu hút các nhà thầu có năng lực
tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho mình. Thực tế trong thời gian qua, mặc
dù đã có nhiều tiến bộ trong công tác đấu thầu mua sắm nhưng còn rất nhiều gói
thầu mua sắm hàng hoá quốc tế đã gặp phải nhừng khó khăn ngay từ khâu lập kế

1

hoạch, mời thầu cạnh tranh quốc tế, lựa chọn nhà thầu quốc tế, đến khâu giải ngân
do thiếu hiếu biết về quy định của Việt Nam cũng như quy định của các tố chức
quốc tế cho vay, viện trợ vốn, đã gây ra những thất thoát ngân sách, lãng phí vốn
vay ưu đãi và làm giảm uy tín của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài nói
chung.
Thực tế sau hon 10 năm thực hiện, Quy chế đấu thầu, ban hành kèm theo
Nghị định số 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996, đã đem lại rất nhiều hiệu quả kinh
tế đồng thời cũng còn nhừng hạn chế. Đe hiểu rõ vấn đề này cần phải phân tích cụ
thế các quy định có liên quan mang tính bất đồng, từ đó tìm ra giải ph...
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam, kế từ khi chuyến sang nền kinh tế thị trường, các văn bản qui
phạm pháp luật về đấu thầu nói chung đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hoá
nói riêng mới bắt đầu ban hành. Mục tiêu lúc đó là sử dụng nguồn vốn thuộc sở
hữu toàn dân hay nguồn gốc tù' các hiệp định vay vốn của nước ngoài hiệu
quả nhất. Trong đó mục tiêu minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng nhất,
tránh các vi phạm của chủ đầu - là những người được giao trách nhiệm tiêu tiền
của nhân dân.
Tinh thần Đại hội Đảng lần thứ X cũng nhấn mạnh trong cương lĩnh về các
hoạt động tăng cường, chủ động hội nhập tranh thủ đầu của các tố chức
các nhà đầu tư, nhà tài trợ nước ngoài nhằm "sớm đưaớc ta ra khỏi tình trạng
nước kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại" [22].
Các tố chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triến
châu Á (ADB), Tố chức các quốc gia có nền kinh tế phát triến (OECD), Ngân hàng
họp tác quốc tế Nhật Bản (JBĨC), Luật mẫu mua sắm công của úy ban Luật thương
mại quốc tế Liên hợp quốc (UNCITRAL)... đều các qui định, hướng dẫn mua
sắm riêng, nhằm chi tiêu có hiệu quả nhất vốn đầu tư của mình, đồng thời đảm bảo
cho các nhà thầu đến từ các nước thành viên được đối xử bình đẳng, công bằng.
Trong đấu thầu, bên mua bao giờ cũng muốn thứ nh cần với giá rẻ
nhất. Bên bán (các nhà thầu) bao giò' cũng muốn bán nhanh thứ mình với lợi
nhuận cao nhất. Tuy nhiên, đế đạt được mục đích đó, người mua phải tạo ra luật
chơi đảm bảo tính công bằng, minh bạch nhằm thu hút các nhà thầu năng lực
tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho mình. Thực tế trong thời gian qua, mặc
đã nhiều tiến bộ trong công tác đấu thầu mua sắm nhưng còn rất nhiều gói
thầu mua sắm hàng hoá quốc tế đã gặp phải nhừng khó khăn ngay từ khâu lập kế
Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa 9 10 662