Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế kỷ luật cán bộ công chức

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2352 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUY CHẾ MỚI VỀ KỶ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Nguyễn Thánh Bình
(Khoa Nhà nước Pháp luật)
Chế độ kỷ luật đối với cán bộ công chức là chế độ trách nhiệm pháp lý khi cán bộ công
chức thực hiện hành vi vi phạm công vụ hay vi phạm các nội quy, quy chế của các cơ
quan đơn vị. Chế độ kỷ luật là một nội dung quan trọng mang tính tất yếu của qui chế cán
bộ công chức. Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta là cải cách bộ máy hành chính
cải cách thể chế hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức
nên tất yếu cũng phải đổi mới chế độ kỷ luật cán bộ công chức. Ngày 17-3-2005 Chính
phủ ban hành Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức đã
sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề mới so với chế độ kỷ luật được quy định trong Nghị định
97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ. Theo tinh thần Nghị định số
35/2005/NĐ-CP có một số nội dung quan trọng:
1) Về đối tượng bị áp dụng kỷ luật:
Cán bộ công chức bị thi hành kỷ luật phải là người vi phạm các quy định của
pháp luật và đương nhiên họ là cán bộ công chức đương chức. Nghị định 35 còn
quy định áp dụng kỷ luật đối với cán bộ công chức được điều động sang làm
việc tại các tổ chức kinh tế (làm công tác quản lý ở các doanh nghiệp có vốn nhà
nước…), các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (các đoàn thể, tổ chức
như công đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân…), cán bộ công chức đang nghỉ chế
độ chờ làm thủ tục hưu trí và đặc biệt còn gồm những người sau khi điều động
công tác về cơ quan, tổ chức, đơn vị khác phát hiện vi phạm kỷ luật.
2) Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật:
Đối với cán bộ công chức đã có hành vi vi phạm kỷ luật nhưng các cơ quan nhà
nước chưa được tiến hành các thủ tục để xem xét kỷ luật trong các trường hợp:
cán bộ công chức đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc
riêng được thủ trưởng cơ quan cho phép, đang điều trị tại các bệnh viện, đang bị
tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ công chức
nữ đang nghỉ thai sản. khi cán bộ công chức vi phạm kỷ luật không còn rơi vào
các trường hợp này thì việc xem xét kỷ luật được tiến hành như nữ công chức
hết thời hạn nghỉ thai sản, cán bộ công chức đã xuất viện…
3) Các nguyên tắc cơ bản trong chế độ kỷ luật cán bộ công chức:
Kỷ luật cán bộ công chức dù áp dụng hình thức nào cũng trực tiếp ảnh hưởng
đến danh dự, uy tín và quyền lợi của họ và gia đình họ nẹn Pháp lệnh Cán bộ
công chức năm 2003 và Nghị định 35 năm 2005 quy định các nguyên tắc, công
bằng. nguyên tắc khi xử lý kỷ luật cán b...
QUY CHẾ MỚI VỀ KỶ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Nguyễn Thánh Bình
(Khoa Nhà nước Pháp luật)
Chế độ kỷ luật đối với cán bộ công chức là chế độ trách nhiệm pháp lý khi cán bộ công
chức thực hiện hành vi vi phạm công vụ hay vi phạm các nội quy, quy chế của các cơ
quan đơn vị. Chế độ kỷ luật là một nội dung quan trọng mang tính tất yếu của qui chế cán
bộ công chức. Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta là cải cách bộ máy hành chính
cải cách thể chế hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức
nên tất yếu cũng phải đổi mới chế độ kỷ luật cán bộ công chức. Ngày 17-3-2005 Chính
phủ ban hành Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức đã
sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề mới so với chế độ kỷ luật được quy định trong Nghị định
97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ. Theo tinh thần Nghị định số
35/2005/NĐ-CP có một số nội dung quan trọng:
1) Về đối tượng bị áp dụng kỷ luật:
Cán bộ công chức bị thi hành kỷ luật phải là người vi phạm các quy định của
pháp luật và đương nhiên họ là cán bộ công chức đương chức. Nghị định 35 còn
quy định áp dụng kỷ luật đối với cán bộ công chức được điều động sang làm
việc tại các tổ chức kinh tế (làm công tác quản lý ở các doanh nghiệp có vốn nhà
nước…), các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (các đoàn thể, tổ chức
như công đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân…), cán bộ công chức đang nghỉ chế
độ chờ làm thủ tục hưu trí và đặc biệt còn gồm những người sau khi điều động
công tác về cơ quan, tổ chức, đơn vị khác phát hiện vi phạm kỷ luật.
2) Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật:
Đối với cán bộ công chức đã có hành vi vi phạm kỷ luật nhưng các cơ quan nhà
nước chưa được tiến hành các thủ tục để xem xét kỷ luật trong các trường hợp:
cán bộ công chức đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc
riêng được thủ trưởng cơ quan cho phép, đang điều trị tại các bệnh viện, đang bị
tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ công chức
nữ đang nghỉ thai sản. khi cán bộ công chức vi phạm kỷ luật không còn rơi vào
các trường hợp này thì việc xem xét kỷ luật được tiến hành như nữ công chức
hết thời hạn nghỉ thai sản, cán bộ công chức đã xuất viện…
3) Các nguyên tắc cơ bản trong chế độ kỷ luật cán bộ công chức:
Kỷ luật cán bộ công chức dù áp dụng hình thức nào cũng trực tiếp ảnh hưởng
đến danh dự, uy tín và quyền lợi của họ và gia đình họ nẹn Pháp lệnh Cán bộ
công chức năm 2003 và Nghị định 35 năm 2005 quy định các nguyên tắc, công
bằng. nguyên tắc khi xử lý kỷ luật cán bộ công chức trong mọi trường hợp,
trong mọi hình thức kỷ luật bắt buộc phải thành lập Hội đồng kỷ luật để tránh
tình trạng thủ trưởng cơ quan độc đoán kỷ luật sai hoặc cố ý trù dập cán bộ
(pháp luật chỉ trừ trường hợp cán bộ công chức bị toà án phạt tù giam thì thủ
trưởng kỷ luật không phải thành lập Hội đồng kỷ luật). Nguyên tắc quan trọng
thứ hai là mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật nếu cán bộ
công chức có nhiều hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và mức kỷ
luật chung là mức kỷ luật cao hơn một. Ví dụ A vi phạm nghỉ việc đến cơ quan
trễ giờ, gây mất trật tự cơ quan thì A bị xử lý cảnh cáo về vắng mặt không lý do,
Quy chế kỷ luật cán bộ công chức - Trang 2
Quy chế kỷ luật cán bộ công chức - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quy chế kỷ luật cán bộ công chức 9 10 855