Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế làm việc và công tác

Được đăng lên bởi duykhoabadong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT BA TƠ

TRƯỜNG THCS BA ĐỘNG
Số: /QĐ-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Động, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc ban hành Quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác của nhà trường)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BA ĐỘNG
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định
theo Điều lệ Trường Trung học Phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học
được ban hành theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, bản Quy chế hoạt động và mối
quan hệ công tác của nhà trường trong năm học 2012- 2013.
Điều 2. Các bộ phận, tập thể, tổ chuyên môn và các cá nhân trong nhà trường
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD (B/C)
- Như Điều 2
- Lưu VT
Lê Duy Khoa

0

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG
(Kèm theo QĐ số /QĐ-THCS ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường
THCS Ba Động)
CHƯƠNG I: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, PHẠM VI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG:

Điều 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường được quy định theo Luật Giáo
dục và trong Điều lệ Trường THCS ban hành Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày
28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại Điều 3).
Điều 2: Phạm vi và quyền hạn giải quyết của Hiệu trưởng:
Được quy định tại mục 1 Điều 19 Chương II Điều lệ Trường Trung học ngày
28/03/2011 , quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường và các văn bản khác quy
định thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng.
Những vấn đề được Luật Giáo dục và Điều lệ Trường Trung học quy định
thuộc thẩm quyền giải quyết của tập thể nhà trường, nhưng không do tập thể nhà
trường quyết định.
Những vấn đề đã được Phó Hiệu trưởng hoặc các chức danh khác xử lý giải
quyết nhưng còn những ý kiến khác nhau.
Điều 3: Phạm vi và quyền hạn giải quyết của Phó Hiệu trưởng Được quy định tại
mục 1 Điều 19 Chương II Điều lệ Trường Trung học ngày 28/03/2011 và mối quan
hệ công tác giữa Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng:
1- Giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về
những việc được phân công.
2- Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên
quan đến công tác được phân công.
3- Nghiên cứu, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động có liên quan đến công tác
chuyên môn- PCTHCS
4- Quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ HS, bố trí sắp xếp học sinh vào lớp cũng
như học sinh chuyển...
PHÒNG GD&ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BA ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-THCS
Ba Động, ngày 10 tháng 9 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc ban hành Quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác của nhà trường)
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BA ĐỘNG
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định
theo Điều l Trường Trung học Phổ thông Trường Ph thông nhiều cấp học
được ban hành theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, bản Quy chế hoạt động mối
quan hệ công tác của nhà trường trong năm học 2012- 2013.
Điều 2. Các bphận, tập thể, tổ chuyên môn và các cá nhân trong nhà trường
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD (B/C)
- Như Điều 2
- Lưu VT
Lê Duy Khoa
0
Quy chế làm việc và công tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế làm việc và công tác - Người đăng: duykhoabadong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quy chế làm việc và công tác 9 10 917