Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản xăng, dầu dự trữ quốc gia

Được đăng lên bởi star_dream
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN

: 2013/BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ BẢO QUẢN XĂNG, DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA
National technical regulation on storage of petroleum products of
national reverses

HÀ NỘI - 2013

QCVN

: 2013/BTC

Lời nói đầu
QCVN
: 2013/BCT được biên soạn theo Quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ năm 2011 số 2041/QĐ-BCT ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài Chính ban hành kèm theo
Thông tư số
/2013/TT-BTC ngày
tháng
năm 2013 của Bộ Tài chính.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
2

QCVN

: 2013/BTC

VỀ BẢO QUẢN XĂNG DẦU HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
National technical regulation on storage of petroleum products of national
reverses
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về nội dung quản lý chất lượng; yêu cầu về bồn, bể
chứa, đường ống công nghệ, an toàn phòng cháy chữa cháy; công tác giao nhận đối với mặt
hàng xăng dầu hàng dự trữ quốc gia, bao gồm:
- Xăng không chì dùng cho các loại động cơ
- Nhiên liệu điêzen
- Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không
- Các loại xăng dầu dự trữ nhà nước khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên
quan đến bảo quản mặt hàng xăng dầu hàng dự trữ quốc gia tại Việt Nam.
1.3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Xăng không chì: Hỗn hợp bay hơi của các hydrocacbon lỏng có nguồn gốc từ dầu
mỏ với khoảng nhiệt độ sôi thông thường từ 15 oC đến 215 oC, thường có chứa lượng nhỏ phụ
gia phù hợp, nhưng không pha chì, sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong được quy
định trong TCVN 6776 : 2005 Xăng không chì  Yêu cầu kỹ thuật
1.3.2. Nhiên liệu điêzen: Phần cất giữa của dầu mỏ phù hợp để sử dụng làm nhiên liệu
cho động cơ điêzen làm việc theo nguyên lý cháy do nén dưới áp suất cao trong xylanh, ký
hiệu là DO, được quy định trong TCVN 5689 : 2005 Nhiên liệu điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật
1.3.3. Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A1: Phần cất giữa của dầu mỏ phù
hợp để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1 được
quy định trong TCVN 6426 : 2009 Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A -1 – Yêu
cầu kỹ thuật
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Chất lượng hàng nhập kho
Hàng nhập kho phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật quy định tại các tiêu chuẩn tương
ứng như sau:
2.1.1 Xăng không chì:
Xăng không chì
TT

1

Tên ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN : 2013/BTC
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ BẢO QUẢN XĂNG, DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA
National technical regulation on storage of petroleum products of
national reverses
HÀ NỘI - 2013
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản xăng, dầu dự trữ quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản xăng, dầu dự trữ quốc gia - Người đăng: star_dream
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản xăng, dầu dự trữ quốc gia 9 10 600