Ktl-icon-tai-lieu

quy hoạch 4 yếu tố

Được đăng lên bởi Le Thi Van Kieu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM TOÀN PHẦN 4 YẾ
Bước 1: Tiến hành thực nghiệm thu nhận thông tin
STT
1
2
3
4

Yếu tố

Mức cơ bản

Khoảng biến thiên

Mức cao

Mức thấp

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

x1

x2

x3

x4

số lần lặp

yu1

(yu4-ytb)2

(1)+(2)+(3)+(4)

Su2

Bước 2: Kiểm tra đồng nhất phương sai theo chuẩn Cochoren
- Xác định phương sai tái hiện của từng thí nghiệm
- Xác định tổng phương sai
Phương sai tái hiện của từng thí nghiệm
u
1
2
3
4
5
6
7
8

(yu1-ytb)2

(yu2-ytb)2

(yu3-ytb)2

S

Phương sai tái hiện của một cuộc thí nghiệm:

u

2

S

2
th =

1
N

4

∑

¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿

u=1

S 2th ( ̄
y )=

Phương sai phân phối trung bình cho một thí nghiệm:

2

Giá trị chuẩn phân bố Cochoren:

G th =

max S u
N

∑ S 2u

u=1

Chọn hệ số ý nghĩa:
P=
Tra bảng ta được giá trị chuẩn Cochoren là:

f=

1 2
S
m th

Ta thấy: Gth<Gp do đó phương sai đồng nhất.
Bước 3: Xác định hệ số b
PT hồi quy tuyến tính cơ bản:
Bước 4: Kiểm tra ý nghĩa của hệ số hồi quy
Phương sai hệ số Sbj2:
Sai số chuẩn (độ lệch quân phương) của hệ số bj:
Sbj=

∣b j∣
t j=
S bj

Tính giá trị của chuẩn số Student ứng với mỗi hệ số hồi quy theo công thức:
Tra bảng với hệ số:
Kết luận PTTT:

P=

f=

có các giá trị:

Bước 5: Kiểm tra sự tương thích của PTHQ với thực nghiệm
2

Sự tương thích được kiểm định theo chuẩn Fisher (F):

Stt2 là phương sai tương thích được tính theo công thức:

F=

S tt
S 2th

S 2tt =

n
2
m∑ (̄
y− y
̃u)
u=1

f

u

là giá thị thực nghiệm theo số liệu cho
là giá trị tính theo pt

̄y

̃y

Tính tổng bình phương độ dư
x1
x2
u

x3

x4

1
2
3
4
5
6
7
8
ftt là bậc tự do tương ứng với phương sai tương thích

̄y

ftt = N-L

S =
2
tt

Giá trị chuẩn số Fisher:
Tra bảng: Fb=
Kết luận:

với P =

f1 = N-L

̃y

GHIỆM TOÀN PHẦN 4 YẾU TỐ

yu2

yu3

ytb

∣̃y − ̄y∣

f2 = N(m-1)

2

( ̃y − ̄y )

...
QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM TOÀN PHẦN 4 YẾU TỐ
Bước 1: Tiến hành thực nghiệm thu nhận thông tin
STT Yếu tố Mức cơ bản Khoảng biến thiên Mức cao Mức thấp
1
2
3
4
STT số lần lặp
1
2
3
4
5
6
7
8
Bước 2: Kiểm tra đồng nhất phương sai theo chuẩn Cochoren
- Xác định phương sai tái hiện của từng thí nghiệm
- Xác định tổng phương sai
Phương sai tái hiện của từng thí nghiệm
u (1)+(2)+(3)+(4)
1
2
3
4
5
6
7
8
Phương sai tái hiện của một cuộc thí nghiệm:
Phương sai phân phối trung bình cho một thí nghiệm:
Giá trị chuẩn phân bố Cochoren:
Chọn hệ số ý nghĩa: P = f =
Tra bảng ta được giá trị chuẩn Cochoren là:
x
1
x
2
x
3
x
4
y
u1
(y
u1
-y
tb
)
2
(y
u2
-y
tb
)
2
(y
u3
-y
tb
)
2
(y
u4
-y
tb
)
2
S
u
2
S
u
2
S
th
2
=
1
N
u=1
4
¿¿¿
¿
¿¿
S
th
2
(
̄
y )=
1
m
S
th
2
G
th
=
max S
u
2
u=1
N
S
u
2
quy hoạch 4 yếu tố - Trang 2
quy hoạch 4 yếu tố - Người đăng: Le Thi Van Kieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
quy hoạch 4 yếu tố 9 10 104