Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch chi tiết khu đô thị

Được đăng lên bởi Lê Thông
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
phần mở đầu
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
Khu kinh tế Vũng áng nằm ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, với hạt nhân phát
triển là cụm cảng biển nước sâu Vũng áng - Sơn Dương. Khu vực quy hoạch
khu kinh tế Vũng áng có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông đường bộ, đường
biển và tương lai sẽ đấu nối với đường sắt quốc gia. Đây cũng là khu vực có
quỹ đất lớn, sản xuất nông nghiệp ít hiệu quả, phù hợp cho xây dựng các công
trình công nghiệp và đô thị. Điều kiện tự nhiên của khu vực Vũng áng tương
đối thuận lợi để phát triển khu đô thị.
Việc quy hoạch xây dựng Khu đô thị Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ Phương
thuộc Khu kinh tế Vũng áng sẽ góp phần quan trọng nhằm chuyển dịch cơ
cấu kinh tế thúc đẩy tăng trưởng của người dân huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh
nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh
Duyên hải Bắc Trung bộ, đưa miền Trung hội nhập với sự phát triển của cả
nước. Góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế vùng ven biển Việt
Nam.
Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng áng đến năm
2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 8 năm 2007). Trong đó, Khu đô thị Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ
Phương được xác định là khu đô thị phục vụ cho mục đích tái định cư và là
khu đô thị mới kề cận các trung tâm hoạt động công nghiệp và dịch vụ đô thị
với hình thái đô thị hiện đại, tập trung và phù hợp với điều kiện khí hậu tại
khu vực.
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ Phương tỷ lệ 1/2000
làm cơ sở quan trọng cho công tác quản lý và chuẩn bị đất, hạ tầng kỹ thuật,

ThuyÕt minh tæng hîp Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 Khu ®« thÞ Kú long-Kú liªn-Kú ph¬ng thuéc Khu kinh tÕ Vòng ¸ng
-huyÖn Kú Anh - TØnh Hµ TÜnh

1

ngoài ra còn là một bước quan trọng để triển khai qui hoạch chi tiết 1/500 tiếp
theo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý .
Để triển khai và cụ thể hóa các định hướng đã được xác định trong Quy
hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng áng, từng bước hình thành các khu
chức năng cũng như các khu tái định cư. Cho nên việc lập Quy hoạch chi tiết
Khu đô thị Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ Phương tỷ lệ 1/2000 là hết sức cần thiết.
2. Mục tiêu & nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/2000
a. Mục tiêu :
1. Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ Phương nhằm đề
xuất tổ chức không gian qui hoạch khu đô thị nối kết không gian khu công
nghiệp, khu dân cư dãn dân phù hợp với tổng thể qui hoạch chung, với mục
tiêu là khu đô thị mới thuộc Khu kinh tế Vũng áng.
2. QHCT nhằm đề xuất tổ chức không gian qui hoạc...
Chương 1
phần mở đầu
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
Khu kinh tế Vũng áng nằm ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, với hạt nhân phát
triển cụm cảng biển nước u Vũng áng - Sơn Dương. Khu vực quy hoạch
khu kinh tế Vũng áng có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông đường bộ, đường
biển tương lai sẽ đấu nối với đường sắt quốc gia. Đây cũng khu vực
quỹ đất lớn, sản xuất nông nghiệp ít hiệu quả, phù hợp cho xây dựng các công
trình công nghiệp đô thị. Điều kiện tự nhiên của khu vực Vũng áng tương
đối thuận lợi để phát triển khu đô thị.
Việc quy hoạch xây dựng Khu đô thị Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ Phương
thuộc Khu kinh tế Vũng áng s góp phần quan trọng nhằm chuyển dịch cơ
cấu kinh tế thúc đẩy tăng trưởng của người dân huyện Kỳ Anh tỉnh Tĩnh
nói riêng tỉnh Tĩnh nói chung. Tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh
Duyên hải Bắc Trung bộ, đưa miền Trung hội nhập với sự phát triển của cả
nước. Góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế vùng ven biển Việt
Nam.
Trên sQuy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng áng đến năm
2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 8 năm 2007). Trong đó, Khu đô thị Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ
Phương được c định khu đô thị phục vụ cho mục đích i định
khu đô thị mới kề cận các trung tâm hoạt động công nghiệp dịch vụ đô thị
với hình thái đô thị hiện đại, tập trung phù hợp với điều kiện khí hậu tại
khu vực.
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ Phương tỷ lệ 1/2000
làm sở quan trọng cho công tác quản chuẩn bị đất, hạ tầng kỹ thuật,
ThuyÕt minh tæng hîp Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 Khu ®« thÞ Kú long-Kú liªn-Kú ph¬ng thuéc Khu kinh tÕ Vòng ¸ng
-huyÖn Kú Anh - TØnh Hµ TÜnh
1
Quy hoạch chi tiết khu đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch chi tiết khu đô thị - Người đăng: Lê Thông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Quy hoạch chi tiết khu đô thị 9 10 406