Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch Ngĩa Trang

Được đăng lên bởi vanphong-iagrang
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Uû ban nh©n d©n tØnh th¸i b×nh

---------&---------

ĐỀ ÁN
QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THEO MÔ HÌNH NÔNG
THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Th¸i B×nh 2012

ĐỀ ÁN: QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THEO MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
Chương I
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:

1. Nghĩa trang nhân dân là nơi táng người chết tập trung theo các hình thức
táng khác nhau, thuộc các đối tượng khác nhau và được quản lý, xây dựng theo quy
hoạch.
2. Phần mộ cá nhân là nơi táng thi hài, hài cốt của một người.
3. Các hình thức táng người chết bao gồm: mai táng, hỏa táng và các hình thức
táng khác.
4. Táng là thực hiện việc lưu giữ hài cốt hoặc thi hài của người chết.
5. Mai táng là thực hiện việc lưu giữ hài cốt hoặc thi hài của người chết ở một
địa điểm dưới mặt đất.
6. Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn trong đất.
7. Hung táng là hình thức mai táng thi hài trong một khoảng thời gian nhất
định sau đó sẽ được cải táng.
8. Cải táng là thực hiện việc chuyển xương cốt từ mộ hung táng sang hình
thức táng khác.
9. Cát táng là hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng.
10. Hỏa táng là thực hiện việc thiêu xác người chết hoặc hài cốt ở nhiệt độ
cao.
11. Hoạt động xây dựng nghĩa trang bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự
án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám
sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, lựa chọn nhà
thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác liên quan đến xây dựng nghĩa
trang.
12. Quản lý nghĩa trang là việc thực hiện các nội dung theo quy chế quản lý đã
được phê duyệt.
13. kiến trúc, phân khu chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong nghĩa
trang nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả về đất đai và đáp ứng yêu cầu về cảnh
quan, bảo vệ môi trường, làm cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, cải tạo, sử
dụng và quản lý nghĩa trang.
14. Cải tạo và mở rộng nghĩa trang là thực hiện việc chỉnh trang, nâng cấp các
công trình trong nghĩa trang hiện đang sử dụng và xây dựng theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với diện tích mở rộng nhằm bảo đảm về cảnh quan,
môi trường.
15. Đóng cửa nghĩa trang là việc không cho phép tiếp tục thực hiện các hoạt
động táng trong nghĩa trang.
16. Di chuyển nghĩa trang là thực hiện việc chuyển thi hài, hài cốt trong nghĩa
trang đến một nghĩa trang khác được xây dựng theo quy hoạch.

17. Dịch vụ nghĩa trang bao gồm tổ chức tang lễ, mai táng hoặc hỏa ...
Uû ban nh©n d©n tØnh th¸i b×nh
--------- &---------
ĐỀ ÁN
QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THEO MÔ HÌNH NÔNG
THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
Th¸i B×nh 2012
ĐỀ ÁN: QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THEO MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI
Quy hoạch Ngĩa Trang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch Ngĩa Trang - Người đăng: vanphong-iagrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quy hoạch Ngĩa Trang 9 10 953