Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

Được đăng lên bởi mr-duong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TẮC
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Hợp đồng bảo hiểm số. ………………………
TRÊN CƠ SỞ Người được bảo hiểm đã gửi giấy yêu cầu bảo hiểm được xem là một bộ phận không thể tách
rời của Hợp đồng bảo hiểmcho Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (dưới đây gọi là “Bảo Minh”) và đồng ý
nộp một số phí bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này.
ĐƠN BẢO HIỂM NÀY XÁC NHẬN rằng Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tất cả mọi tổn
thất hay thiệt hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm theo các điều khoản, điều kiện, các điểm loại trừ quy định
trong Hợp đồng bảo hiểmnày hoặc các bổ sung đính kèm.
PHẦN I – TỔN THẤT TÀI SẢN BÊN TRONG
Bảo Minh sẽ bồi thường, theo mức trách nhiệm, cho Người được bảo hiểm đối với:
1.

Các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản bên trong ngôi nhà, gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm.
Bảo Minh sẽ mở rộng bồi thường cho các hạng mục được di chuyển tạm thời khỏi địa điểm được bảo
hiểm nhưng vẫn nằm trong giới hạn địa lý nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.
Với điều kiện rằng
a)

Bảo Minh sẽ không bảo hiểm cho
(i)
(ii)

b)
2.

Tài sản đã được bảo hiểm ở Hợp đồng bảo hiểm khác,
Tài sản dùng để bán, triển lãm hoặc lưu kho.

Số tiền bảo hiểm cho phần này không vượt quá 15% trên tổng số tiền bảo hiểm cho tài sản bên
trong.

vỡ gương, ngoại trừ gương cầm tay trong địa điểm được bảo hiểm.

Bảo Minh có thể sửa chữa, tu sửa hoặc thay thế hoặc bồi thường bằng tiền mặt cho Người được bảo hiểm
cho các tài sản bị tổn thất.
Với điều kiện loại trừ:
a)

Tài sản đã được bảo hiểm ở Hợp đồng bảo hiểm khác;

b)

Vàng thỏi, đá quý, vật quý hiếm, bản thảo, đồ án, bảng vẽ, mẫu thiết kế, khuôn mẫu, huy
chương, tiền đồng hoặc sách quý, vật thế chấp, tài liệu các loại, tem, tiền xu hoặc tiền giấy, séc,
séc du lịch, lệnh chuyển tiền, lệnh thông báo chuyển tiền qua bưu điện, hối phiếu, giấy ghi nợ,
sổ sách kế toán hoặc kinh doanh, xe cơ giới và các phụ tùng kèm theo, xe đạp và vật nuôi trừ
khi được yêu cầu bảo hiểm riêng;

c)

Phần cấu trúc của tòa nhà, trần nhà, tường nhà… hoặc TV bên ngoài và ăng ten, đồ đạc, trụ cột,
tháp;

d)

Tài sản đã nằm trong phần bảo hiểm tòa nhà.

PHẦN II – TỔN THẤT ĐỐI VỚI TÒA NHÀ
Bảo Minh, trong giới hạn trách nhiệm, sẽ bồi thường cho các tổn thất đối với tòa nhà do các rủi ro được bảo
hiểm.

Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở_03.06

Trang 1/15

Bảo Minh có thể sửa chữa, tu sửa hoặc thay thế hoặc bồi thường bằng tiền mặt cho Người được bảo hiểm
cho các tài sản bị tổn thất.
Bảo Minh sẽ không bảo hiểm cho:
a)

Tài sản không thuộc ...
QUY TẮC
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Hợp đồng bảo hiểm số. ………………………
TRÊN CƠ SỞ Người được bảo hiểm đã gửi giấy yêu cầu bảo hiểm được xem là một bộ phận không thể tách
rời của Hợp đồng bảo hiểmcho Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (dưới đây gọi là “Bảo Minh”) và đồng ý
nộp một số phí bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này.
ĐƠN BẢO HIỂM NÀY XÁC NHẬN rằng Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tất cả mọi tổn
thất hay thiệt hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm theo các điều khoản, điều kiện, các điểm loại trừ quy định
trong Hợp đồng bảo hiểmnày hoặc các bổ sung đính kèm.
PHẦN I – TỔN THẤT TÀI SẢN BÊN TRONG
Bảo Minh sẽ bồi thường, theo mức trách nhiệm, cho Người được bảo hiểm đối với:
1. Các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản bên trong ngôi nhà, gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm.
Bảo Minh sẽ mở rộng bồi thường cho các hạng mục được di chuyển tạm thời khỏi địa điểm được bảo
hiểm nhưng vẫn nằm trong giới hạn địa lý nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.
Với điều kiện rằng
a) Bảo Minh sẽ không bảo hiểm cho
(i) Tài sản đã được bảo hiểm ở Hợp đồng bảo hiểm khác,
(ii) Tài sản dùng để bán, triển lãm hoặc lưu kho.
b) Số tiền bảo hiểm cho phần này không vượt quá 15% trên tổng số tiền bảo hiểm cho tài sản bên
trong.
2. vỡ gương, ngoại trừ gương cầm tay trong địa điểm được bảo hiểm.
Bảo Minh thể sửa chữa, tu sửa hoặc thay thế hoặc bồi thường bằng tiền mặt cho Người được bảo hiểm
cho các tài sản bị tổn thất.
Với điều kiện loại trừ:
a) Tài sản đã được bảo hiểm ở Hợp đồng bảo hiểm khác;
b) Vàng thỏi, đá quý, vật quý hiếm, bản thảo, đồ án, bảng vẽ, mẫu thiết kế, khuôn mẫu, huy
chương, tiền đồng hoặc sách quý, vật thế chấp, tài liệu các loại, tem, tiền xu hoặc tiền giấy, séc,
séc du lịch, lệnh chuyển tiền, lệnh thông báo chuyển tiền quau điện, hối phiếu, giấy ghi nợ,
sổ sách kế toán hoặc kinh doanh, xe giới các phụ tùng kèm theo, xe đạp vật nuôi trừ
khi được yêu cầu bảo hiểm riêng;
c) Phần cấu trúc của tòa nhà, trần nhà, tường nhà… hoặc TV bên ngoài và ăng ten, đồ đạc, trụ cột,
tháp;
d) Tài sản đã nằm trong phần bảo hiểm tòa nhà.
PHẦN II – TỔN THẤT ĐỐI VỚI TÒA NHÀ
Bảo Minh, trong giới hạn trách nhiệm, sẽ bồi thường cho các tổn thất đối với tòa nhà do các rủi ro được bảo
hiểm.
Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở_03.06 Trang 1/15
Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Người đăng: mr-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở 9 10 890