Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình đào tạo huấn luyện

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. MỤC ĐÍCH(Goal) :
+ Đào tạo nhằm(Inoder to) :
- Cập nhật kiến thức mới cho nhân viên, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có các thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp.
(Update staff’s knowledge, help staff practice successfully when there is any change of Tech in the company.)
- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, tạo cho họ những kỹ năng cần thiết cho các cơ hội thăng tiến.
(Prepare the reserve staff of management, provide them with essential skills for opportunities of promotion)
- Khuyến khích, động viên nhân viên. Thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên.
(Encourage staff and match the staff ‘s need of development)
- Đào tạo nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn của
CNV để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công việc, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.
(Train for non-stop improverment and upgrading professional skills of staff to match the raising demand of work catchiing the long-term developmental goals of the company)
II. PHẠM VI ÁP DỤNG(Scope of application)
Quy trình này được áp dụng trong toàn Công ty(To be applied inthentire company)
(Trừ hệ thống Kinh Đô Bakery và Công ty Kinh Đô Miền Bắc) (Except Kinh Đô Bakery and North Kinh Đô)
III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN(Reference Document) :
- Qui chế đào tạo(Training Regulations).
- Quy trình tuyển dụng(Employment Process).
- Nội quy lớp học(Course Rule).
IV. TRÁCH NHIỆM( Responsibilities) :
- Nhân viên phụ trách đào tạo thực hiện đúng quy trình này
(Training staff is object to apply the entire process).
- Các bộ phận/ phòng ban khi có người tham dự các khóa đào tạo phải hoàn thành các thủ tục yêu cầu tại quy trình này.
(All department sending staff to courses should follow all procedures)
V. CÁC ĐỊNH NGHĨA CHỮ VIẾT TẮT(Definition of abrivation):
v KHĐT : Kế hoạch đào tạo. (Planning)
v NCĐT : Nhu cầu đào tạo.(Demand of Training)
v PĐNĐT : Phiếu đề nghị đào tạo.(Suggestion Form)
v PĐGKH : Phiếu đánh giá khóa học(Estimate of Course)
v Ban TGĐ : Ban Tổng Giám Đốc(Board of General Director).
Quy trình đào tạo huấn luyện - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quy trình đào tạo huấn luyện 9 10 874