Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình lập dự toán theo đơn giá công trình

Được đăng lên bởi trung.gcompany
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN BẰNG ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH
ThS Nguyễn Thế Anh
P. Giám đốc Trung tâm thông tin – Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng

- Hiện nay lập dự toán bằng đơn giá công trình tính theo mặt bằng giá tại thời
điểm lập dự toán được khuyến khích hơn. Người lập dự toán không sử dụng quyển
đơn giá địa phương nữa mà tự chiết tính đơn giá công trình với các định mức phù
hợp để lập dự toán công trình. Đặc biệt là dự toán các công trình giao thông, thủy
lợi… thì từ lâu các đơn vị tư vấn đã luôn chiết tính đơn giá công trình để lập dự
toán mà không sử dụng đơn giá địa phương và bù chênh lệch nữa.
- Quy trình này định hướng từng bước lập dự toán theo đơn giá công trình
bằng phần mềm Dự toán GXD trên nền Excel. Nêu từng bước và bảng tính (sheet)
chứa kết quả và các lệnh tương ứng với các bước trong Dự toán GXD.
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Bước 1. Nhập mã hiệu công việc, tính khối lượng trong sheet Du toan XD như
hình dưới. Không cần để ý số liệu ở 3 cột Đơn giá, cũng chưa cần để ý đến cột
thành tiền chuyển sang bước 2.
Số liệu theo đơn giá địa phương.
Nhưng không cần để ý. Bởi đang ta
sẽ tự chiết tính đơn giá công trình
để lập dự toán.
Ở bước
này 3
cột X, Y,
Z chưa
có dữ
liệu

1. Nhập mã
hiệu công việc

2. Nhập số liệu để tính khối lượng

Bước 2. Phân tích vật tư đồng thời thực hiện Tổng hợp và chênh lệch vật tư.
Trên menu Chi phí xây dựng chọn lệnh 1. Phân tích vật tư

Sau đó trên menu Chi phí xây dựng chọn tiếp lệnh 2. Tổng hợp & chênh
lệch vật tư.

Bước này kết xuất ra các bảng phân tích và tổng hợp vật tư. Nhưng chỉ để làm
các bảng tính trung gian tính các bảng khác, không sử dụng cho hồ sơ theo
phương pháp này. Đồng thời khi tính TH&CLVT thì cũng có bảng Bù GCM.
Bước 3. Tính giá vật liệu đến hiện trường
Sau bước 2, phần mềm tự đưa số liệu sang sheet Gia VLHT. Bạn hãy nhập các
số liệu: Đơn giá mua, giá vận chuyển vật liệu, chi phí bốc xếp, hệ số sử dụng
phương tiện (đổ ben)…), hao hụt) để tính giá vật liệu đến hiện trường.

Bước 4. Tính bảng lương nhân công
Đọc các Nghị định, Thông tư chọn mức LTT, các phụ cấp nhập vào sheet Ts.
Phần mềm sẽ tự tính bảng lương trong sheet nhan cong.
Bước 5. Tính bảng giá ca máy MTC hoặc bảng bù giá ca máy (Bu GCM)

- Bấm lệnh Kết xuất bảng giá ca máy như hình dưới. Phần mềm sẽ tự động
kết xuất sheet MTC với đầy đủ công thức. Đây là tính năng đặc biệt hiện hiện nay
chỉ Dự toán GXD có tính năng này.

Phần mềm sẽ tính giá ca máy cho những máy có trong bảng TH&CLVT.

- Tìm giá điện, xăng, dầu trên giaxaydung.vn (được các đồng nghiệp...
QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN BẰNG ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH
ThS Nguyễn Thế Anh
P. Giám đốc Trung tâm thông tin – Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng
- Hiện nay lập dự toán bằng đơn giá ng trình tính theo mặt bằng giá tại thời
đim lập dự toán được khuyến kch hơn. Người lập dự toán không sử dụng quyển
đơn giá địa phương nữa mà tự chiết tính đơn giá ng trình với các định mc p
hợp để lp dtoán công trình. Đặc biệt là dự toán các công trình giao thông, thủy
li… thì từ lâu các đơn vị vấn đã luôn chiết tính đơn giá công trình để lập dự
toán mà không sử dụng đơn giá đa phương và bù chênh lệch nữa.
- Quy trình y định ớng từng bước lập dự toán theo đơn giá công trình
bằng phần mềm Dtoán GXD trên nền Excel. u từng bước bảng tính (sheet)
chứa kết quvà các lnh tương ứng vi các bước trong Dự toán GXD.
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
Bước 1. Nhập mã hiệu ng việc, tính khối lượng trong sheet Du toan XD như
hình dưới. Không cần để ý số liu 3 cột Đơn giá, cũng chưa cn để ý đến cột
thành tiền chuyển sang bước 2.
Bước 2. Phân tích vật tư đồng thời thực hiện Tổng hợp và chênh lệch vật tư.
Trên menu Chi phí xây dựng chọn lệnh 1. Phân tích vật tư
1. Nhập mã
hiệu công việc
2.
Nh
p s
li
u đ
tính kh
i lư
ng
Số liệu theo đơn giá địa phương.
Nhưng không cần để ý. Bởi đang t
a
sẽ tự chiết tính đơn giá công trình
đ
l
p d
c
này 3
cột X, Y,
Z chưa
có dữ
li
u
Quy trình lập dự toán theo đơn giá công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình lập dự toán theo đơn giá công trình - Người đăng: trung.gcompany
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy trình lập dự toán theo đơn giá công trình 9 10 902