Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tổ chức thi công chức

Được đăng lên bởi Phamnguyen Quan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỈNH ỦY THÁI BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TUYỂN CHỌN CÁN BỘ
DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LY

*

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN
CỦA CÁC BAN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG THI
I. BAN ĐỀ THI
1. Nguyên tắc làm việc của Ban Đề thi:
Ban Đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi
mở niêm phong đề thi gốc đến khi tổ chức thi được ít nhất 2/3 thời gian làm
bài. Quy định này là không bắt buộc đối với Chủ tịch Hội đồng thi với điều
kiện Chủ tịch Hội đồng không tiếp xúc với đề thi kể từ khi bắt đầu mở niêm
phong bì đựng đề thi.
Người làm việc trong khu vực tổ chức làm, in sao đề thi chỉ hoạt
động trong phạm vi cho phép, phải đeo phù hiệu riêng và không được dùng
điện thoại hay bất kỳ phương tiện thông tin liên lạc cá nhân nào khác. Trong
trường hợp cần thiết, chỉ Trưởng ban hoặc Phó trưởng Ban Đề thi mới được
liên hệ ra bên ngoài dưới sự giám sát của công an và Ban Giám sát. Máy móc
và thiết bị tại khu vực cách ly in sao đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng
đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực đó sau khi thi được 2/3 thời gian.
2. Quy trình tổ chức làm và in sao đề thi
Sau khi nhận bộ đề thi từ người xây dựng đề thi, chủ tịch Hội đồng
thi hoặc trưởng Ban Đề thi đánh số thứ tự vào từng bì đề thi, gán cho mỗi câu
hỏi trong các đề thi 01 thăm tương ứng và tiến hành bốc thăm câu hỏi để tạo
thành đề thi mới. Trong đề thi mới Câu số 1 sẽ được bốc thăm từ các Câu số 1
của tổng số ..........đề thi; Câu số 2 sẽ được bốc thăm từ các câu số 2 của tổng
số ……đề thi; Câu số 3 sẽ được bốc thăm từ các câu số 3 của tổng số …….đề
thi.
Căn cứ vào kết quả bốc thăm câu hỏi, trưởng ban hoặc phó trưởng
Ban Đề thi tiến hành mở niêm phong các bì đề thi có chứa các câu hỏi đã được
bốc thăm để tạo thành đề thi mới. Sau khi tạo được đề thi, kiểm tra tính chính
xác và chỉnh sửa thể thức văn bản, Ban Đề thi tiến hành in sao, kiểm đếm và
niêm phong đề thi theo số lượng người dự tuyển theo chế độ tuyệt mật.

Sau khi hoàn tất việc in sao và niêm phong đề thi theo quy định,
trưởng ban hoặc phó trưởng Ban Đề thi bàn giao đề thi cho Trưởng Ban Coi
thi tại khu vực làm đề thi trước sự giám sát của công an và Ban Giám sát.
Trưởng Ban Đề thi tổ chức cho các thành viên Ban Đề thi tiến hành mở niêm
phong các bì đáp án có chứa các câu trả lời của các câu hỏi trong đề thi mới
để xây dựng bộ đáp án và phiếu chấm điểm, phiếu chấm điểm phải thể hiện ro
được điểm của 2 phần nội dung kiến thức về công tác xâ...




 !"#
$%&
'(
 !"
!#$%!&'(!%)*+,!
-$!') !.)/,!0!1!)234!5678!9
:;)<!,!=::>).?@!<!>)A!?) 
,@!<!>)A,!=/$BC?)!,*+,!:)D-
$!':E)F) !
29%',!F0!1GH') !!I!'J
)>%'$!J!'$!K$G$!L)&'$!M!%,!=)23NM
)!'J!:5,O$!2P!=J(!Q',!(%'
%29!3$D!/G!I%2-:!'RS!T%2-!?)23
!%:'N2?HF(H(=U(H(V(T
!/:<J,!F(!H') !GNM:<!2!W!,!=NM
)/G!I)23)2%',!F)TH,!!)23678!9
6;%E!0!1H') !
X,!!#:>) !+29BQNF) !G!<!>)A
!!'R%2- !)(!H.!1F'+:E) !G(!'YQ
!W%'() !Z![2P1/!!:.![Q!W)*J'
!!) !?%') !?@QH.H\)23:.![+(@QH.
0H.) !]@QH.6H\)23:.![+(QH.60
H.^^) !]@QH.8H\)23:.![+(QH.80H.^^)
!
@[1',/_L:.![Q!WG%2-:!'R$!T%2-
 !/!!-$!'(:E) !T!1(Q!W)`)23
:.![)*J'!!) !?X,!J')23) !G,*%4!!4!
B(!I!Ha!*!1[:LG!/!!H'G,*)/
$!') !!&'H.2329NF*!&'!/)>#
Quy trình tổ chức thi công chức - Trang 2
Quy trình tổ chức thi công chức - Người đăng: Phamnguyen Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy trình tổ chức thi công chức 9 10 958