Ktl-icon-tai-lieu

quy trình Tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra của Đảng uỷ

Được đăng lên bởi vudinhdoanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY TRÌNH
Tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra của Đảng uỷ
I- Bước chuẩn bị
1- Căn cứ chương trình kiểm tra của Ban chấp hành đảng bộ huyện
đề ra từ đầu năm, tình hình của địa phương đồng chí Phó bí thư, Chủ
nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ báo cáo đồng chí Bí thư Đảng uỷ: Tham
mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, dự kiến Đoàn kiểm tra và Thông báo
cuộc kiểm tra.
2- Đồng chí Bí thư Đảng uỷ báo cáo Ban Chấp hành đảng bộ: Kế
hoạch kiểm tra; dự kiến Đoàn kiểm tra, thông báo cuộc kiểm tra để Ban
Chấp hành đảng bộ xem xét, thống nhất các văn bản trên
3- Văn phòng Đảng uỷ hoàn chỉnh các văn bản, in ấn trình thường
trực Đảng ký cho ban hành.
4- Thường trực Đảng uỷ tổ chức họp Đoàn kiểm tra: Quán triệt kế
hoạch kiểm tra, đọc quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và thông báo
cuộc kiểm tra.
5- Đoàn kiểm tra họp thống nhất nội dung hướng dẫn đối tượng
được kiểm tra viết báo cáo tự kiểm tra; xây dựng lịch kiểm tra, phân công
nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn kiểm tra.
II- Bước tiến hành
1- Đoàn kiểm tra phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ gửi đối tượng
được kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;
gợi ý tự kiểm tra, lịch kiểm tra và phân công từng thành viên trong Đoàn
kiểm tra (nếu là cuộc kiểm tra có nội dung quan trọng nhiều vấn đề cần
phải cụ thể, chi tiết tiến độ phải thực hiện nhanh, thì Thường trực Huyện
uỷ có thể triệu tập cuộc họp để quán triệt)
2- Các thành viên trong Đoàn kiểm tra được phân công: Hướng
dẫn, đôn đốc đối tượng được kiểm tra - tự kiểm tra, tổng hợp viết báo cáo
kết quả tự kiểm tra gửi về Đoàn kiểm tra.
3- Đoàn kiểm tra chia thành tổ, kiểm tra xác xuất đối tượng Đoàn
kiểm tra (số lượng đối tượng kiểm tra xác xuất do Thường trực Huyện uỷ
và Đoàn kiểm tra quyết định);
4- Đoàn kiểm tra tổng hợp, viết dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
Tổ chức họp Đoàn kiểm tra, thảo luận, thống nhất văn bản báo cáo kết
quả kiểm tra. Tham mưu giúp Huyện uỷ kết luận kiểm tra (bằng văn bản).

III- Bước kết thúc
1- Đoàn kiểm tra trình Ban chấp hành đảng bộ huyện: Báo cáo kết
quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, dự thảo kết luận kiểm tra của Ban chấp
hành đảng bộ huyện, Ban chấp hành đảng bộ - xem xét, thảo luận và
thống nhất kết luận kiểm tra.
2- Đoàn kiểm tra phối hợp với văn phòng Huyện uỷ hoàn chỉnh kết
luận kiểm tra, in ấn trình Thường trực Huyện uỷ ký kết luận kiểm tra.
3- Văn phòng Huyện uỷ gửi đối tượng được kiểm tra kết luận kiểm
tra (hoặc thông báo kết luận kiểm tra).
- Gửi Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ kết luận kiểm tra
- Lưu kết luận kiểm tra
4- Đoàn kiểm tra họ...
QUY TRÌNH
Tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra của Đảng uỷ
I- Bước chuẩn bị
1- Căn cứ chương trình kiểm tra của Ban chấp hành đảng bộ huyện
đề ra từ đầu năm, tình hình của địa phương đồng chí Phó thư, Chủ
nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ báo cáo đồng chí thư Đảng uỷ: Tham
mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, dự kiến Đoàn kiểm tra Thông báo
cuộc kiểm tra.
2- Đồng chí Bí t Đảng uỷ báo cáo Ban Chấp hành đảng bộ: Kế
hoạch kiểm tra; dự kiến Đoàn kiểm tra, thông báo cuộc kiểm tra đ Ban
Chấp hành đảng bộ xem xét, thống nhất các văn bản trên
3- Văn phòng Đảng uỷ hoàn chỉnh các văn bản, in ấn trình thường
trực Đảng ký cho ban hành.
4- Thường trực Đảng uỷ tổ chức họp Đoàn kiểm tra: Quán triệt kế
hoạch kiểm tra, đọc quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thông báo
cuộc kiểm tra.
5- Đoàn kiểm tra họp thống nhất nội dung hướng dẫn đối tượng
được kiểm tra viết báo cáo tự kiểm tra; xây dựng lịch kiểm tra, phân công
nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn kiểm tra.
II- Bước tiến hành
1- Đoàn kiểm tra phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ gửi đối tượng
được kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;
gợi ý tự kiểm tra, lịch kiểm tra phân công từng thành viên trong Đoàn
kiểm tra (nếu cuộc kiểm tra nội dung quan trọng nhiều vấn đề cần
phải cụ thể, chi tiết tiến độ phải thực hiện nhanh, thì Thường trực Huyện
uỷ có thể triệu tập cuộc họp để quán triệt)
2- Các thành viên trong Đoàn kiểm tra được phân công: Hướng
dẫn, đôn đốc đối tượng được kiểm tra - tự kiểm tra, tổng hợp viết báo cáo
kết quả tự kiểm tra gửi về Đoàn kiểm tra.
3- Đoàn kiểm tra chia thành tổ, kiểm tra xác xuất đối tượng Đoàn
kiểm tra (số lượng đối tượng kiểm tra xác xuất do Thường trực Huyện uỷ
và Đoàn kiểm tra quyết định);
4- Đoàn kiểm tra tổng hợp, viết dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
Tổ chức họp Đoàn kiểm tra, thảo luận, thống nhất văn bản báo cáo kết
quả kiểm tra. Tham mưu giúp Huyện uỷ kết luận kiểm tra (bằng văn bản).
quy trình Tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra của Đảng uỷ - Trang 2
quy trình Tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra của Đảng uỷ - Người đăng: vudinhdoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
quy trình Tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra của Đảng uỷ 9 10 94