Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch cần được tiến hành như thế nào? Có thể kiến nghị gì để hoàn thiện quy trình đó.

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch cần được thực hiện theo các quy định tại điều 74 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 bước:
Bước 1: Lập chương trình và soạn thảo
- Nghiên cứu và xây dựng chương trình ban hành văn bản.
- Các cơ quan liên tịch thoả thuận, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức tổng kết tình hình thi hành pháp luật; khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội; nghiên cứu thông tin tư liệu có liên quan đến nội dung của dự thảo; chuẩn bị đề cương, biên soạn dự thảo.
Bước 2: Lấy ý kiến tham gia xây dựng soạn thảo
- Dự thảo văn bản liên tịch cũng có thể được gửi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan. Đối với dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ với TANDTC, VKSNDTC phải được lấy ý kiến các thành viên HĐTP TANDTC, thành viên UBKS VKSNDTC.
- Cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp ý kiến và chỉnh lý dự thảo.
Bước 3: Thẩm định dự thảo.
Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia xây dựng dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lí dự thảo và chuyển dự thảo đã chỉnh lí đến các tổ chức pháp chế của bộ, ngành mình và của các bộ, ngành cùng liên tịch để tiến hành thẩm định.
Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Bước 4: Xem xét thông qua
- Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản liên tịch có trách nhiệm chỉnh lí dự thảo để trình cho các Thủ trưởng cơ quan, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội xem xét quyết định.
- Thủ trưởng cơ quan, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cùng ký ban hành nghị quyết, thông tư liên tịch theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHVBQPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL.
Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch cần được tiến hành như thế nào? Có thể kiến nghị gì để hoàn thiện quy trình đó. - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch cần được tiến hành như thế nào? Có thể kiến nghị gì để hoàn thiện quy trình đó. 9 10 806