Ktl-icon-tai-lieu

Quyền lợi và nghĩa vụ của người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 2058 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông 9
Quyeàn, quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi
laøm vieäc trong caùc cô quan quaûn lyù
haønh chính nhaø nöôùc.
I. Quyeàn cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc
trong caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc.
II.Quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm
vieäc cho caùc cô quan quaûn lyù haønh
chính nhaø nöôùc.

III.Nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm
vieäc trong caùc cô quan nhaø nöôùc.
IV.Kyû luaät lao ñoäng trong caùc cô quan
nhaø nöôùc.

Trong caùc toå chöùc, quyeàn, quyeàn lôïi, vaø nghóa vuï
cuûa ngöôøi lao ñoäng luoân gaén lieàn chaët cheõ vôùi
nhau.
Quyeàn lôïi vaø nghóa vuï ñöôïc xem nhö hai maët cuûa
ñoàng tieàn. Neáu thieáu moät trong hai maët ñoù, khoâng
theå toàn taïi toå chöùc.
Nghieân cöùu quyeàn, quyeàn lôïi, vaø nghóa vuï cuûa
ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong caùc toå chöùc noùi
chung vaø caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc noùi
rieâng khoâng chæ nhaèm ñeå tìm hieåu maø ñieàu quan
troïng hôn heát laø thieát laäp moái quan heä ñuùng ñaén
giöõa caùc vaán ñeà lieân quan ñeán hai phaïm truø naày.

I. Quyeàn cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc
trong caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc.
1. Quyeàn theo nghóa laø coâng daân
2. Quyeàn theo nghiaõ laø ngöôøi lao ñoäng
3. Quyeàn treân giaùc ñoä laø ngöôøi lao ñoäng
laøm vieäc trong caùc cô quan haønh chính
nhaø nöôùc

Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong cô quan nhaø nöôùc
noùi chung vaø caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc noùi
rieâng ñöôïc xeâm xeùt töø ba goùc ñoä khaùc nhau:
Laø coâng daân
Laø ngöôøi lao ñoäng
Laø ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong caùc cô quan
quaûn lyù nhaø nöôùc – moät loaïi toå chöùc ñaëc bieät.

1.Quyeàn theo nghóa laø (cuûa) coâng daân
Laø coâng daân vaø moïi coâng daân ñeàu coù nhöõng
quyeàn do heä thoáng phaùp luaät nhaø nöôùc quy ñònh.
Nghieân cöùu quyeàn cuûa coâng daân caàn tìm hieåu
trong raát nhieàu loaïi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät
cuûa quoác gia.
Moãi moät lónh vöïc cuï theå coù theå ñöa ra nhöõng quy
ñònh cuï theå veà quyeàn cuûa coâng daân.

Hieán phaùp laø ñaïo luaät cô baûn, quy ñònh nhöõng
quyeàn cô baûn nhaát cuûa coâng daân töøng nöôùc. Boán
baûn Hieán phaùp cuûa nhaø nöôùc ta ñaõ quy ñònh moät
soá noäi dung cô baûn quyeàn coâng daân ñeå laøm neàn
taûng cho vieäc quy ñònh chi tieát, cuï theå trong caùc
vaên baûn quy phaïm phaùp luaät khaùc.

Hieán phaùp 1946

quy ñònh coâng daân Vieät
Nam coù caùc quyeàn cô baûn sau:
Töï do ngoân luaän
Töï do xuaát baûn
Töï do toå chöùc vaø hoäi hoïp

Töï do tín ngöôõng
Töï do cö truù, ñi laïi trong nöôùc vaø ra nöôùc
ngoøa...
Chöông 9
Quyeàn, quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi
laøm vieäc trong caùc cô quan quaûn lyù
haønh chính nhaø nöôùc.
I. Quyeàn cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc
trong caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc.
II.Quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm
vieäc cho caùc cô quan quaûn lyù haønh
chính nhaø nöôùc.
Quyền lợi và nghĩa vụ của người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyền lợi và nghĩa vụ của người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Quyền lợi và nghĩa vụ của người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước 9 10 945