Ktl-icon-tai-lieu

Quyền lực trong kinh doanh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 6

1. Khái quát về đầu tư dài hạn
2. Các chỉ tiêu đánh giá dự án
Thời gian hoàn vốn (PB-Payback)
Hiện giá ròng (NPV-Net Present Value)
n Suất sinh lời nội bộ (IRR-Internal Rate of
Return)
n

PHÂN TÍCH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ
TRONG DÀI HẠN

n

3. Hoạch định ngân quỹ vốn trong đầu tư
dài hạn
1

2

Nhöõng ai quan taâm ñeán döï aùn?
Phần 1:
KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Chuû ñaàu tö
Ngöôøi taøi trôï voán
Ngaân saùch (Cô quan thueá)
Quoác gia (neàn kinh teá)
Ngöôøi ñöôïc lôïi töø döï aùn
Ñoái töôïng khaùc …
3

4

1

Taïi sao hoaïch ñònh voán ñaàu tö
quan troïng?

Caùc quan ñieåm phaân tích döï aùn

Keát quaû quyeát ñònh ñaàu tö voán coøn aûnh
höôûng daøi trong nhieàu naêm
n Hoaïch ñònh voán ñaàu tö coù theå caûi thieän
ñöôïc thôøi gian vaø chaát löôïng mua saém taøi
saûn
n Hoaïch ñònh voán ñaàu tö lieân quan ñeán vieäc
chi tieâu voán vaø taïo ra giaù trò raát lôùn
n Raát khoù vaø toán keùm neáu thay ñoåi quyeát
ñònh ñaàu tö.
n

Phaân tích taøi chính
n

Quan ñieåm chuû ñaàu tö (Equity point of view)

n

Quan ñieåm toång ñaàu tö (Total point of view)

Quan ñieåm kinh teá
Caùc quan ñieåm khaùc

5

Taïi sao thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö
quan troïng?

6

Phaân loaïi döï aùn ñaàu tö
Döïa vaøo muïc ñích cuûa döï aùn

Xeùt ôû goùc ñoä Ngaân haøng

n

n Phuïc

n

n

vuï vieäc quyeát ñònh cho vay

n

n Giuùp

traùnh hai loaïi sai laàm:

n

Döïa vaøo moái quan heä giöõa caùc döï aùn

n Cho
n Töø

DA ñaàu tö môùi taøi saûn coá ñònh
DA thay theá nhaèm duy trì hoaït ñoäng SXKD hoaëc
caét giaûm chi phí
DA môû roäng saûn phaåm hoaëc thò tröôøng hieän coù môû
roäng sang saûn phaåm hoaëc thò tröôøng môùi
DA veà an toaøn lao ñoäng vaø/hoaëc baûo veä moâi tröôøng
DA khaùc.

vay döï aùn toài
choái cho vay döï aùn toát

n
n
n
7

Caùc döï aùn ñoäc laäp nhau
Döï aùn phuï thuoäc nhau
Caùc döï aùn loaïi tröø nhau.

8

2

Löïa choïn chæ tieâu quyeát ñònh ñaàu tö
Phần 2:
CÁC CHỈ TIÊU
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Coù boán phöông phaùp thöôøng söû duïng ñeå xeáp
haïng döï aùn vaø quyeát ñònh xem coù neân chaáp
nhaän döï aùn hay khoâng, bao gồm:
Thôøi gian hoaøn voán (PP/PB)
Hieän giaù thuaàn (NPV)
n Suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)
n Suaát sinh lôïi noäi boä coù hieäu chænh (MIRR)
n…
n
n

9

10

Ví duï minh hoaï 1:

Haõy thaåm ñònh 2 döï aùn S & L sau ñaây:

Nhöõng giaû ñònh cuûa ví vuï minh hoaï 1
Caùc döï aùn coù möùc ñoä ruûi ro nhö nhau
Doøng tieàn kyø voïng CFt ñaõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå phaûn
aùnh ñaày ñuû caùc yeáu toá thueá, khaáu hao, vaø giaù trò
thaûy hoài khi döï aùn ...
1
1
Chuyên đề 6
PHÂNCH NGÂNSÁCH ĐẦU TƯ
TRONG DÀI HN
2
Nidung chuyên đề
1. Kháiquátvđầutưdàihn
2. cch tiêu đánhgiádán
n Thigianhoànvn(PB-Payback)
n Hingiáròng (NPV-Net Present Value)
n Sutsinhlinib(IRR-Internal Rate of
Return)
3. Hoch địnhnnqu vntrong đầutư
ihn
3
Phn1:
KHÁI QUÁT V ĐẦU TƯ I HN
4
Nhöõngaiquantaâmñnïn?
Chuûñaàu
Ngöôøitaøitrôïvoán
Ngaânsaùch(Côquanthueá)
Quoácgia(neànkinhteá)
Ngöôøiñöôïclôïiødöïaùn
Ñoáitöôïngkhaùc…
Quyền lực trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyền lực trong kinh doanh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quyền lực trong kinh doanh 9 10 856