Ktl-icon-tai-lieu

Rèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chuyên đề phương trình vô tỷ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3862 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Rèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh trung
học phổ thông thông qua dạy học chuyên đề
phương trình vô tỷ
Phan Văn Tiến
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu lý luận về tư duy toán học, tư duy sáng tạo. Đề xuất một số biện
pháp tổ chức thực hiện giảng dạy chuyên đề phương trình vô tỷ. Thiết kế các hoạt động,
các ví dụ về nội dung phương trình vô tỷ. Thực nghiệm sư phạm kiểm nghiệm tính khả
thi và tính hiệu quả của đề tài trong dạy học.
Keywords: Phương pháp giảng dạy; Toán học; Tư duy sáng tạo; Phương trình vô tỷ

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong quá trình dạy học, việc rèn luyện cho học sinh có rất nhiều cách khác nhau như rèn
luyện cách trình bày, rèn luyện tính cẩn thận, rèn luyện kỹ năng phân tích, rèn luyện kỹ năng
tổng hợp, kỹ năng đánh giá một bài toán hoặc một vấn đề khoa học là rất quan trọng.
Chúng ta đang trong giai đoạn đổi mới sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy chương
trình phổ thông, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập của học sinh, để học sinh đáp ứng
được yêu cầu của xã hội và đáp ứng được xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay.
Rèn luyện được tư duy cho học sinh để học sinh có khả năng phân tích tình huống hoặc vấn
đề mà bài toán nêu ra và cao hơn nữa là tư duy sáng tạo ra bài toán mới trên nền kiến thức đã
tích lũy được lại càng khó khăn hơn, điều đó đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp giáo
dục.
Về phương pháp giáo dục, điều 4, Luật Giáo dục 2003 quy định:
“Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của
người học; bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vương lên”.

Còn theo chương II điều 28 Luật Giáo dục 2006 thì: " Phương pháp giáo dục phổ thông phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp
học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận
dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học
sinh".
Trong quá trình dạy học ở trường Trung học phổ thông tác giả nhận thấy việc rèn luyện và
phát triển tư duy sáng tạo, mục tiêu giáo dục học sinh của những người làm công tác giáo dục là
hết sức quan trọng. Điều đó được nêu cụ thể trong Luật giáo dục, Chương I, điều 2:
"Mục tiêu của giáo dục phổ thông là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có
đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ...
Rèn luyn tư duy sáng to ca hc sinh trung
hc ph thông thông qua dy học chuyên đề
phương trình vô t
Phan Văn Tiến
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Lý lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyn Minh Tun
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cu lun v tư duy toán học, duy ng tạo. Đề xut mt s bin
pháp t chc thc hin ging dy chuyên đề phương trình vô t. Thiết kế c hoạt động,
các d v nội dung phương trình t. Thc nghiệm phạm kim nghim tính kh
thi và tính hiu qu của đề tài trong dy hc.
Keywords: Phương pháp giảng dy; Toán hc; Tư duyng to; Phương trình vô tỷ
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong quá trình dy hc, vic rèn luyn cho hc sinh rt nhiu cách khác nhau như n
luyn cách trình bày, n luyn tính cn thn, rèn luyn k năng phân tích, n luyện k năng
tng hp, k năng đánh giá mt bài toán hoc mt vấn đề khoa hc là rt quan trng.
Chúng ta đang trong giai đoạn đổi mới sách giáo khoa phương pháp ging dạy chương
tnh ph thông, nhm nâng cao hiu qu ging dyhc tp ca hc sinh, để học sinh đáp ng
được yêu cu ca xã hi và đáp ứng được xu thế hi nhp toàn cu hin nay.
Rèn luyện được duy cho học sinh để hc sinh có kh năng phân tích tình hung hoc vn
đề bài toán nêu ra cao hơn nữa duy sáng tạo ra bài toán mi trên nn kiến thức đã
tích lũy được lại càng khó khăn hơn, điều đó đòi hỏi người giáo viên phi phương pháp giáo
dc.
V phương pháp giáo dc, điu 4, Lut Giáo dc 2003 quy đnh:
Phương pháp giáo dục phi phát huy tính tích cc, t giác, ch động, duy sáng to ca
người hc; bồi dưỡng năng lực t hc, lòng say mê hc tập và ý chí vương lên”.
Rèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chuyên đề phương trình vô tỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chuyên đề phương trình vô tỷ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Rèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chuyên đề phương trình vô tỷ 9 10 158