Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Tây chi nhánh Lâm Đồng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2014 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Tây
chi nhánh Lâm Đồng
Nghiêm Sỹ Tâm Vũ
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại
trong nền kinh tế thi trường. Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
Phương Tây chi nhánh Lâm Đồng. Đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm góp phần hạn
chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Tây chi nhánh Lâm Đồng.
Keywords: Tài chính ngân hàng; Rủi ro tín dụng; Ngân hàng

Content
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài luận văn
Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì hoạt động của Ngân hàng càng trở nên
sôi động, đa dạng và phong phú. Các Ngân hàng phải tìm cách đạt được mục tiêu tạo vốn và
cung ứng vốn cho các thành phần kinh tế trong xã hội để mang lại lợi nhuận cho chính mình và
thích ứng với môi trường kinh tế phức tạp, năng động.
Bên cạnh đó mỗi Ngân hàng còn phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các
mặt hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng vì đó là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Ngân
hàng. Tuy nhiên đã kinh doanh thì phải có rủi ro, không nhiều thì ít, các Ngân hàng thường
xuyên phải đối mặt với những yếu tố rủi ro như về tài chính, nghiệp vụ, hoạt động, pháp lý, từ
phía khách hàng, từ môi trường vĩ mô và cả vi mô…do phải chịu sự tác động từ nhiều phía nên
rủi ro tín dụng là một vấn đề không thể tránh khỏi trong hoạt động tín dụng của mỗi Ngân hàng.
Rủi ro tín dụng xảy ra không những làm giảm thu nhập mà còn làm giảm khả năng thu hồi
vốn của Ngân hàng, nếu rủi ro tín dụng liên tiếp xảy ra với quy mô lớn có thể dẫn đến mất cân
đối trong hoạt động kinh doanh, Ngân hàng dễ bị phá sản. Mặt khác Ngân hàng hoạt động trong
lãnh vực kinh doanh tiền tệ, cung ứng vốn cho mọi thành phần kinh tế, vì vậy hoạt động của
Ngân hàng đều trực tiếp liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức và cá nhân, do đó

rủi ro tín dụng trong kinh doanh của Ngân hàng là một vấn đề cần được quan tâm vì nó ảnh
hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế. Do đó Tôi đã lựa chọn đề tài: “Rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng Phƣơng Tây chi nhánh Lâm Đồng” làm đề tài luận văn thạc sỹ.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Rủi ro tín dụng gây ảnh hưởng tiêu cực đối với toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội và
có tính chất lan truyền, nó có thể làm cho một nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhất
là khi hoạt động của các trung gian tài...
Ri ro tín dng ti Ngân hàng Phương Tây
chi nhánh Lâm Đồng
Nghiêm S Tâm Vũ
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành:i chính ngân hàng; Mã s: 60 34 20
Người hướng dn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cu các vấn đ lun v ri ro tín dng của Ngân hàng Thương mại
trong nn kinh tế thi trường. Phân tích, đánh giá thực trng ri ro tín dng ti Ngân hàng
Phương Tây chi nhánh m Đồng. Đưa ra các giải pp kiến ngh nhm p phn hn
chế ri ro tín dng ti Ngân hàng Phương Tây chi nhánh Lâm Đng.
Keywords: Tài chính ngân hàng; Ri ro tín dng; Ngân hàng
Content
LI M ĐẦU
1.Tính cp thiết của đề tài luận văn
Trong môi trường cnh tranh ngày ng gay gt thì hoạt động ca Ngân ng càng tr nên
sôi động, đa dạng phong phú. Các Ngân hàng phải tìm cách đạt được mc tiêu to vn
cung ng vn cho các thành phn kinh tế trong hi để mang li li nhun cho chính nh và
tch ng với môi trường kinh tế phc tạp, năng động.
Bên cnh đó mi Ngân hàng còn phi không ngng hoàn thin và nâng cao chất lượng các
mt hoạt động, đặc bit hoạt động tín dng vì đó là sở cho s tn ti và phát trin ca Ngân
hàng. Tuy nhiên đã kinh doanh tphải ri ro, không nhiều t ít, các Ngân hàng thường
xuyên phải đối mt vi nhng yếu t ri ro như v i chính, nghip v, hoạt động, pháp , t
phía khách hàng, t môi trường mô và cả vi mô…do phi chu s tác động t nhiu phía nên
ri ro tín dng mt vấn đề không th tránh khi trong hoạt đng tín dng ca mi Ngân hàng.
Ri ro tín dng xy ra không nhng làm gim thu nhp còn làm gim kh năng thu hồi
vn ca Ngân hàng, nếu ri ro tín dng liên tiếp xy ra vi quy ln th dn đến mt cân
đối trong hoạt động kinh doanh, Ngân hàng d b phá sn. Mt khác Ngân hàng hoạt động trong
lãnh vc kinh doanh tin t, cung ng vn cho mi thành phn kinh tế, vy hoạt động ca
Ngân hàng đều trc tiếp liên quan, ảnh hưởng đến hoạt đng ca các t chức và cá nhân, do đó
Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Tây chi nhánh Lâm Đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Tây chi nhánh Lâm Đồng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Tây chi nhánh Lâm Đồng 9 10 448