Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro từ môi trường vi mô

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Rủi ro từ môi tường vi mô
Phân tích rủi ro theo mô hình “ 5 Forces”
- Nhà cung cấp
- Khách hàng
- Đối thủ cạnh tranh
- Sản phẩm thay thế
- Môi trường cạnh tranh hiện tại
Đối thủ cạnh tranh
- Số lượng cung cấp
- Số lượng khách hàng
- Chi phí thay đổi khách hàng
- Mặt hàng thay thế
- Thương hiệu/chất lượng sản phẩm
- Tình hình kinh doanh của khách
- Giá cả + chất lượng + phục vụ/phân phối…
Khách hàng
- Số lượng cung cấp
- Số lượng khách hàng
- Chi phí thay đổi khách hàng
- Mặt hàng thay thế
- Thương hiệu/chất lượng sản phẩm
- Tình hình kinh doanh của khách hàng
- Giá cả + chất lượng + Phục vụ/Phân phối …
Nhà cung cấp
- Nguồn nguyên liệu thay thế
- Yêu cầu đặc biệt về quy cách phẩm chất của nguyên liệu
- Chi phí để thay đổi nhà cung cấp
- Số lượng nhà cung cấp đạt yêu cầu….
Sản phẩm thay thế
- Giá cả và chất lượng sản phẩm thay thế
- Chi phí thay đổi

- Tính chất mặt hàng có thuộc loại dể thay đổi
- Chi phí nghiên cứu và phát triển ….
Tình hình cạnh tranh
Là tổng hợp 4 yếu tố trên
- Sự phát triển thị trường
- Số lượng đối thủ cạnh tranh
- Quan hệ cung cầu trên thụ trừơng
- Mức độ khác nhau của sản phẩm
- Thương hiệu
- Số lượng các đối thủ từ bỏ thị trường …
Rủi ro hoạt động
Là rủi ro phát sinh từ doanh nghiệp :
- Vi phạm các chủ trương đường lối, chính sách, quy chế, nội qui của
doanh nghiệp, cũng như cam kết của doanh nghiệp với bên ngoài
- Rủi ro về tài sản và nguồn lực khác trong quá trình hình thành và sử
dụng, chẳng hạn như : mất mát, lãng phí, hư hỏng, lạm dụng, phá hoại,…
- Rủi ro về văn hoá doanh nghiệp …
Xác định rủi ro hoạt động
- Đánh giá mối liên hệ giữa các chức năng cơ bản trong doanh nghiệp
(value chain)
- So sánh với các doanh nghiệp khác (benchmarketing)
- Căn cứ vào bản câu hỏi chuẩn (questionaire)
- Căn cứ vào mục tiêu của từng chức năng và mục tiêu của tùng hoạt động
của doanh nghiệp
Value chain (Sức mạnh tổng lực)

Benchmarking (Trông người & Ngẫm mình)
- So sánh với các DN cùng ngành, cùng quy mô
- So sánh với các DN cùng ngành, có quy mô lớn hơn
- So sánh với các DN khác ngành hoặc đối thủ cạnh trạnh
( Giác ngộ so sánh (nguyên liệu, con người, quản lý, thiết bị, tổ chức, sáng
tạo…)
Questionaire (Bảng câu hỏi chuẩn)
- Liệt kê ra các điểm mấu chốt quan trọng của quy trình chuẩn
- Ban giám đốc dựa vào các bản câu hỏi để xem hệ thống của mình có
thiếu sót gì không
=> Công cụ hữu hiệu đánh giá rủi ro từ các quy trình trong DN
Rủi ro tuân thủ pháp luật
- Vi phạm pháp luật Việt Nam
- Vi phạm pháp luật quốc tế
Xác định rủi ro tuân thủ
- Cử cá...
R i ro t môi t ng vi mô ườ
Phân tích r i ro theo mô hình “ 5 Forces”
- Nhà cung c p
- Khách hàng
- Đ i th c nh tranh
- S n ph m thay th ế
- Môi tr ng c nh tranh hi n t iườ
Đ i th c nh tranh
- S l ng cung c p ượ
- S l ng khách hàng ượ
- Chi phí thay đ i khách hàng
- M t hàng thay th ế
- Th ng hi u/ch t l ng s n ph mươ ượ
- Tình hình kinh doanh c a khách
- Giá c + ch t l ng + ph c v /phân ph i ượ
Khách hàng
- S l ng cung c p ượ
- S l ng khách hàng ượ
- Chi phí thay đ i khách hàng
- M t hàng thay th ế
- Th ng hi u/ch t l ng s n ph mươ ượ
- Tình hình kinh doanh c a khách hàng
- Giá c + ch t l ng + Ph c v /Phân ph i ượ
Nhà cung c p
- Ngu n nguyên li u thay th ế
- Yêu c u đ c bi t v quy cách ph m ch t c a nguyên li u
- Chi phí đ thay đ i nhà cung c p
- S l ng nhà cung c p đ t yêu c u…. ượ
S n ph m thay th ế
- Giá c và ch t l ng s n ph m thay th ượ ế
- Chi phí thay đ i
Rủi ro từ môi trường vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro từ môi trường vi mô - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Rủi ro từ môi trường vi mô 9 10 968