Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất
khẩu của Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hà
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 5.02.01
Người hướng dẫn: TS. Trần Anh Tài
Năm bảo vệ: 2002
Abstract: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về xuất khẩu và phân tích các rủi ro của
hoat động xuất khẩu ở Việt Nam. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro
trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới
Keywords: Thương mại; Việt Nam; Xuất khẩu
Content
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian gÇn ®©y ®¹t møc t¨ng tr-ëng kh¸ cao
(tõ 18% - 20%) gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc t¨ng tr-ëng kinh tÕ hµng n¨m. Nh-ng ho¹t ®éng
xuÊt khÈu cµng gia t¨ng th× rñi ro cña viÖc xuÊt khÈu ngµy cµng lín. V× vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ
lµm thÕ nµo ®Ó ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng rñi ro, nh»m duy tr× vµ n©ng cao kim ng¹ch
xuÊt khÈu cho ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
Ngµy nay, xu thÕ quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ toµn cÇu ngµy cµng gia t¨ng lµm cho c¸c
quèc gia ngµy cµng phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ. Trong bèi c¶nh ®ã, viÖc tÊt yÕu lµ c¸c quèc
gia ph¶i më cöa ®Ó héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. ViÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lµ môc
tiªu hµng ®Çu kh«ng chØ ®èi víi ViÖt Nam mµ víi nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. ViÖt Nam khã
cã thÓ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ xuÊt khÈu nÕu nh- kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p
h÷u hiÖu ®Ó phßng tr¸nh, h¹n chÕ nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu.
ViÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng rñi ro ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu cña
ViÖt Nam nãi chung vµ cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng qua tõng thêi kú lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi nh»m h¹n chÕ rñi ro xuÊt khÈu. §iÒu nµy cµng cã ý nghÜa
h¬n víi chñ tr-¬ng khuyÕn khÝch, ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cña Nhµ n-íc. V×

vËy, t²c gi° ®± chän ®Ò t¯i luËn v¨n th³c sÜ “Rñi ro vµ H¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng xuÊt
khÈu cña ViÖt Nam”.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu ®· cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ kinh tÕ, nhµ
qu¶n lý, c¸c nhµ hoÆch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh ®· ®-îc c«ng bè nh- : TS
NguyÔn C¶nh L©m: “Lµm sao xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶" -1997, TS Vò H÷u Hµ: "TiÕp thÞ xuÊt
khÈu"-2000, TS Lª §øc Linh: "XuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá"-1999 vµ nhiÒu bµi
b¸o ®¨ng trªn c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh…
Nh-ng nh×n chung c¸c c«ng tr×nh ®· nghiªn cøu chØ dõng l¹i ë mét sè khÝa c¹nh nhÊt
®Þnh trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, ...
Rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất
khẩu của Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hà
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính tr; Mã số: 5.02.01
Người hướng dẫn: TS. Trần Anh Tài
m bảo vệ: 2002
Abstract: Hệ thống hoá một số vấn đề luận về xuất khẩu và phân tích các rủi ro của
hoat động xuất khẩu Việt Nam. Từ đó đưa ra một skiến nghị nhằm hạn chế rủi ro
trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới
Keywords: Thương mại; Việt Nam; Xuất khẩu
Content
®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian gÇn ®©y ®¹t møc t¨ng tr-ëng kh¸ cao
(tõ 18% - 20%) gãp phÇn ®¸ng vµo viÖc t¨ng tr-ëng kinh hµng n¨m. Nh-ng ho¹t ®éng
xuÊt khÈu cµng gia t¨ng th× rñi ro cña viÖc xuÊt khÈu ngµy cµng lín. vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra
lµm thÕ nµo ®Ó ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng rñi ro, nh»m duy tr× vµ n©ng cao kim ng¹ch
xuÊt khÈu cho ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
Ngµy nay, xu thÕ quèc ho¸ ®êi sèng kinh tÕ toµn cÇu ngµy cµng gia t¨ng lµm cho c¸c
quèc gia ngµy cµng phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ. Trong bèi c¶nh ®ã, viÖc tÊt yÕu lµ c¸c quèc
gia ph¶i më cöa ®Ó héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. ViÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lµ môc
tiªu hµng ®Çu kh«ng chØ ®èi víi ViÖt Nam víi nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. ViÖt Nam khã
cã thÓ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ xuÊt khÈu nÕu nh- kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p
h÷u hiÖu ®Ó phßng tr¸nh, h¹n chÕ nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu.
ViÖc nghiªn cøu, ph©n ch, ®¸nh gi¸ nh÷ng rñi ro ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu cña
ViÖt Nam nãi chung cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng qua tõng thêi hÕt søc cÇn thiÕt.
Tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi nh»m h¹n chÕ rñi ro xuÊt khÈu. §iÒu nµy cµng cã ý nghÜa
h¬n víi chñ tr-¬ng khuyÕn khÝch, ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cña Nhµ n-íc. V×
Rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 9 10 239