Ktl-icon-tai-lieu

Sách

Được đăng lên bởi trunghieutna
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
樣品單目錄

如要選閱樣品單明細直點標題即可

標題說明:
序號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

訂單號

客戶

業務員

完成日期

[樣品單號][Sainsbury's][Joanne][完成日期]

[樣品單號][Sainsbury's][Joanne][完成日期]

Sample Request Form
基本資料市場部填寫
樣品單號:Sample Order Form no:

1

版本號:Ver. No.:

客戶名稱與編號:
Client's Code:

Sainsbury's

項目名稱:
Project Name:

Halloween

國家:Country:
業務助理:
Accunt Executive:

Wendy / Vincent

工廠跟單員:
Co-coordinator:

Van
1/7/2015

下單日期:Entry Date:

配方號

泛明開發幾多款:
Fleming Development Skus:
有無外發配件:
With accessories(Yes or
No):
是否批核樣品:
Approval sample(Yes or
No):

有

是否產前樣品:
Preproduction(Yes or No)

否

是否正常期(14天內)不需開新模 :
With 14 days, no need new mold:
是否正常期(28天內)需要開新模:
With 28 days, need new mold:

1/14/2015

模具

客測

色卡號
Số lượng mẫu (PCS)

公測

產品描述

內測 Kiểm
nghiệm
nội bộ

Mô tả sản phẩm
Mã

Mã số thành phẩm

P0556B…

1

是否A級特急(必需附特急批核表)
A Fast Sampling(Must submit Fast Sampling Form):
是否B級特急(必需附特急批核表)
B Fast Sampling(Must submit Fast Sampling Form):

目標完成日期:
客簽finsh date:
Target

樣辦

序號 STT
Hìn

是否需要報價:Quotation Required(Yes or No):

留底
打樣數量(PCS)

成品編號

圖片

有無正常打樣期:
Normal Sampling period(Yes or No):

修改日期:Revise Date:

UK

7

打樣天數:Sampling Periods:

màu

Cơ

Mã Công
thức

Lưu

3

Khách
hàng ký

Khách
hàng
kiểm
nghiệm

3x3 Decal pillar (nến trụ trơn, dán decal con chuột)
Đề can đang mua

Cam / 161448TPX

2

P0556B…

3

3x3 Decal pillar (nến trụ trơn, dán decal con nhện)
Đề can đang mua

Cam / 161448TPX

3

P0556B…

3

3x3 Decal pillar (nến trụ trơn, dán decal con dơi)
Đề can đang mua

Cam / 161448TPX

4

P0556B…

3

3x3 Decal pillar (nến trụ trơn, dán decal đau lau)
Đề can đang mua

Cam / 161448TPX

打樣計劃進度
[計劃員] Tiến
độ kế hoạch
làm mẫu
[Nhân viên
kế hoạch ]

Tong cong

開模

12

Ghi chú

彩繪

打樣合計數量 tổng số lượng làm mẫ
項 目:Hạng mục

計劃完成期:Dự kiến ngày hoàn thành:
實際完成期:Ngày thực tế hoàn thành:

雕刻
Điêu khắc

樹脂/蠟胚 Bán
thành phẩm

包裝組裝
Phun sơn Phụ đóng gói

Tạo
khuôn

資料完成期:Ngày hoàn thành hồ sơ :

制表 lập biểu:

màu giống Pantone

校對 Đối chiếu:

樣品評審
Duyệt mẫu

報價
Báo giá

快遞公司:
Courier Company:

7

WB編號:
Tracking No:
公司名稱:
Company:
客人帳號:
DHL account:
收件人:
Attention:

棉芯型
號

公司地址:
Address:

包裝要
求
報價要求

聯系電話:
Tel.:
香精

生產加%
Tỉ lệ SX

打樣加%

物料編號

需否鐵片 需否流程
Cần đế Cần lưu
tim
trình
không
không

Hương liệu

Tỉ lệ
làm mẫu

Mã
tim
Nến

Yêu
cầu
về
đóng
gói

Yêu
cầu về
báo giá

lượng làm mẫu :
出貨
Xuất hàng

試燒
Thử Đốt

跌落測試
Thử rơi

特殊注意事项:Hạng mục đặt biệt

審批 Duyệt:

...
標題說明:
序號 訂單號 客戶 業務員 完成日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[樣品單號][Sainsbury's][Joanne][完成日期]
Sách - Trang 2
Sách - Người đăng: trunghieutna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sách 9 10 589