Ktl-icon-tai-lieu

SẢN PHẨM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC

Được đăng lên bởi dang-dinh-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SẢN PHẨM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC

ST.ĐĐT - 1/12

SẢN PHẨM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC
Tiến sĩ, Lương y quốc gia Ngô Đức Vượng
Nhiều năm nay, thực phẩm chức năng được nhắc tới rất nhiều trong các chương trình
truyền thông về sức khỏe, trong đó có thực phẩm chức năng Vision. Đối với những người
chưa có điều kiện tìm hiểu thông tin cụ thể về Vision thì có rất nhiều ý kiến thắc mắc với
những câu hỏi như:
- Vision là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc. Vậy nói dùng Vision chữa được
bệnh có đúng không? Tại sao nhiều người bị nhiều loại bệnh khác nhau mà dùng Vision

đều được cải thiện sức khỏe?

- Nếu đúng là dùng Vision mà khỏi được bệnh thì có cơ sở khoa học nào giải thích?
- Sản phẩm Vision có gì đặc biệt mà có tác dụng đó?
- Sao có người nói đã dùng mà vẫn không khỏi bệnh?
Nhằm đưa đến cho công chúng những thông tin đầy đủ, có căn cứ khoa học và đã được

thực tế chứng minh về vấn đề dùng Vision để bảo vệ sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật, Tiến sĩ,

Lương y quốc gia Ngô Đức Vượng đã có bài phát biểu tại Hội thảo về sức khỏe tại TP Hồ
Chí Minh vào năm 2007. Trong đó đã giải đáp rất cụ thể những điểm mấu chốt này. Trong

bài nói chuyện của mình, ông đã trả lời thấu đáo các câu hỏi:
- Tại sao chúng ta lại không khỏe? Nguyên nhân từ đâu?

- Cách giải quyết tận gốc các nguyên nhân làm suy yếu sức khỏe là gì?
- Sản phẩm Vision có thể giúp con người giữ gìn và nâng cao sức khỏe như thế nào? và tại
sao Vision có thể làm được điều đó.

Sau đây là nội dung phát biểu.
I. CƠ SỞ RA ĐỜI CỦA SẢN PHẨM VISION

Mọi người đều hiểu rõ sức khỏe là vốn quý nhất, nhưng cái vốn quý đó lại dễ bị đánh mất
nhất, mà việc gìn giữ vốn quý đó lại thường hay sơ suất nhất. Trong cuộc sống hiện đại,

điều gì đang ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta? Nguyên nhân gây bệnh thì nhiều, thông
thường có 3 nguyên nhân gây bệnh chính chiếm tới 80% bệnh tật của con người. Đó là: do

SẢN PHẨM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC

ST.ĐĐT - 2/12

ăn uống, do ô nhiễm môi trường, do sự căng thẳng thần kinh. Tôi chỉ xin nói đôi điều về
nguyên nhân thiếu dinh dưỡng:
+ Thiếu dinh dưỡng do thiếu ăn thì trong xã hội ta hiện nay hầu như không có hoặc rất ít.

+ Thiếu dinh dưỡng do không biết cách ăn, cái này thì lại nhiều. Do không biết cách ăn nên

có thể thiếu chất này nhưng lại thừa chất khác.....
+ Thiếu dinh dưỡng là do thức ăn gây ra. Vì sao chúng ta ăn uống đầy đủ mà vẫn thiếu

dinh dưỡng. Đó là vì 3 lý do sau:

Thứ nhất: Do đất đai ngày càng bạc màu, việc nuôi trồng không tuân thủ theo qui luật của
tự ...
SN PHM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HC ST.ĐĐT - 1/12
SN PHM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HC
Tiến sĩ, Lương y quc gia Ngô Đức Vượng
Nhiu năm nay, thc phm chc năng được nhc ti rt nhiu trong các chương trình
truyn thông v sc khe, trong đó có thc phm chc năng Vision. Đối vi nhng người
chưa điu kin tìm hiu thông tin c th v Vision thì rt nhiu ý kiến thc mc vi
nhng câu hi như:
- Vision thc phm chc năng, không phi thuc. Vy nói dùng Vision cha được
bnh đúng không? Ti sao nhiu người b nhiu loi bnh khác nhau dùng Vision
đều được ci thin sc khe?
- Nếu đúng là dùng Vision mà khi được bnh thì có cơ s khoa hc nào gii thích?
- Sn phm Vision có gì đặc bit mà có tác dng đó?
- Sao có người nói đã dùng mà vn không khi bnh?
Nhm đưa đến cho công chúng nhng thông tin đầy đủ, căn c khoa hc đã được
thc tế chng minh v vn đề dùng Vision để bo v sc khe đẩy lùi bnh tt, Tiến sĩ,
Lương y quc gia Ngô Đức Vượng đã bài phát biu ti Hi tho v sc khe ti TP H
Chí Minh vào năm 2007. Trong đó đã gii đáp rt c th nhng đim mu cht này. Trong
bài nói chuyn ca mình, ông đã tr li thu đáo các câu hi:
- Ti sao chúng ta li không khe? Nguyên nhân t đâu?
- Cách gii quyết tn gc các nguyên nhân làm suy yếu sc khe là gì?
- Sn phm Vision có th giúp con người gi gìn nâng cao sc khe như thế nào? và ti
sao Vision có th làm được điu đó.
Sau đây là ni dung phát biu.
I. CƠ S RA ĐỜI CA SN PHM VISION
Mi người đều hiu sc khe vn quý nht, nhưng cái vn quý đó li d b đánh mt
nh
t, vic gìn gi vn quý đó li thường hay sơ sut nht. Trong cuc sng hin đại,
điu gì đang nh hưởng ti sc khe ca chúng ta? Nguyên nhân gây bnh thì nhiu, thông
thường có 3 nguyên nhân gây bnh chính chiếm ti 80% bnh tt ca con người. Đó là: do
SẢN PHẨM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SẢN PHẨM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC - Người đăng: dang-dinh-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
SẢN PHẨM VISION DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC 9 10 580