Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ KHI HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CHO HỌC SINH LỚP 11

Được đăng lên bởi Can Luu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 14 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI

-----------۩------------

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ KHI
HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CHO
HỌC SINH LỚP 11
Người thực hiện :
Chức vụ :
Đơn vị công tác :

Ngô Quốc Huy
Giáo Viên
Trường THPT Nguyễn Trãi.

MỤC LỤC
A.MỞ ĐẦU ..........................................................................Trang 3
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....................................................Trang 3
1-Cơ sở lý luận.....................................................................Trang 3
2-Cơ sở thực tiễn..................................................................Trang 4
II/- MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM:...................................................................Trang 4
1-Mục đích:...................................................................Trang 4
2-Phương pháp nghiên cứu:..........................................Trang 4
III/-GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI...............................................Trang 4
IV/-CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU..................................Trang 4
V/- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN..............................................Trang 4
B. NỘI DUNG:......................................................................Trang 5
I/- THỰC TRẠNG VÀ MÂU THUẪN.................................Trang 5
II/- CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ....................Trang 5
1/- Khả năng truyền đạt...............................................Trang 5
2/- Phương pháp dạy học.............................................Trang 6
3/- Công cụ thiết kế bài giảng.....................................Trang 6
4/- Kết quả thu được....................................................Trang 6
2

C. KẾT LUẬN.......................................................................Trang 9
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................Trang 9

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC
SINH VÀ HIỆU QUẢ KHI GIẢNG DẠY PASCAL
A. MỞ ĐẦU:
I/- Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm:

1-Cơ sở lý luận
Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng m ệnh l ệnh, đ ược Niklaus Wirth phát
triển vào năm 1970 là ngôn ngữ đặc biệt thích hợp cho ki ểu lập trình có c ấu trúc.Pascal d ựa trên ngôn
ngữ lập trình Algol và được đặt tên theo nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal. Cho đến
nay Pascal vẫn được dùng để giảng dạy về lập trình trong nhi ều trường trung h ọc và đ ại h ọc trên th ế
giới, và nhiều thế hệ sinh viên đã "vào đời" thông qua vi...
S GIÁO D C & ĐÀO T O T NH BÀ R A-VŨNG TÀU
TR NG TRUNG H C PH THÔNG NGUY N TRÃIƯỜ
-----------۩------------
SÁNG KI N KINH NGHI M
M T S BI N PHÁP T O H NG THÚ KHI
H C L P TRÌNH PASCAL CHO
H C SINH L P 11
Ng i th c hi n : ườ Ngô Qu c Huy
Ch c v : Giáo Viên
Đ n v công tác : ơ Tr ng THPT Nguy n Trãi.ườ
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ KHI HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CHO HỌC SINH LỚP 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ KHI HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CHO HỌC SINH LỚP 11 - Người đăng: Can Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ KHI HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CHO HỌC SINH LỚP 11 9 10 824