Ktl-icon-tai-lieu

Siêu cạnh tranh : Quản lý sự năng động các kỹ thuật chiến lược

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STRAMAGIC
Monday, 12 april 2004
THEME :

Strategy

Policy

Management

Marketing

Dang Dinh Tram
Master of Marketing
Strategy & Management

Finance

Human Resource

Siªu c¹nh tranh :
Qu¶n lý sù n¨ng ®éng c¸c kü thuËt chiÕn l−îc
Nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c m« h×nh ph©n tÝch chiÕn l−îc cæ ®iÓn
C¸c m« h×nh chiÕn l−îc truyÒn thèng cña chóng ta ngµy nay ®ang trë lªn lçi thêi. Thùc
tÕ c¸c m« h×nh chiÕn l−îc nµy dùa vµo mét ®Þnh lý c¬ b¶n : Môc tiªu cña chiÕn l−îc lµ
trang bÞ cho doanh nghiÖp c¸c lîi thÕ c¹nh tranh l©u dµi. Tuy nhiªn, yÕu tè ®−îc gäi lµ
lîi thÕ chØ cã ý nghÜa cho ®Õn khi nã bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiªu diÖt. Tr−íc ®©y, sù
æn ®Þnh t−¬ng ®èi cña thÞ tr−êng ®· khiÕn cho chóng ta tin r»ng cã kh¶ n¨ng duy tr× mét
lîi thÕ trong dµi h¹n. Nh−ng thêi ®¹i nµy ®· qua. Ngµy nay chóng ta chøng kiÕn rÊt
nhiÒu nh÷ng xu thÕ míi ®ang lµm thÞ tr−êng thay ®æi mét c¸ch s©u s¾c vµ ngµy cµng trë
lªn c¹nh tranh h¬n. Sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ ®ang c¾t ng¾n chu kú ph¸t triÓn;
viÖc toµn cÇu ho¸ thÞ tr−êng lµm gia t¨ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i vµ sù gia nhËp
tiÒm n¨ng cña c¸c ngµnh... §iÒu ®ã cã nghÜa lµ thÕ giíi kinh doanh ®ang ®em ®Õn cho
kh¸ch hµng ngµy cµng nhiÒu nh÷ng quyÒn lùc tù do lùa chän, nh−ng ®ång thêi còng lµm
gia t¨ng c¸c ¸p lùc c¹nh tranh vµ sù mau lÑ trong viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu míi.
Trong m«i tr−êng kinh doanh siªu c¹nh tranh nµy, ngµy cµng trë lªn khã kh¨n khi muèn
duy tr× mét lîi thÕ trong dµi h¹n. Thùc tÕ bÊt cø hµnh ®éng nµo nh»m x©y dùng lîi thÕ
sÏ ph¸t ®éng mét c¸ch nhanh chãng sù tham gia cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh b»ng mét sù
ph¶n øng m¹nh mÏ ®Ó tiªu diÖt hoÆc t×m c¸ch v−ît tréi h¬n lîi thÕ nµy. Tr−íc thùc tÕ ®ã,
t− t−ëng chiÕn l−îc cÇn ph¶i thay ®æi. ChiÕn l−îc sÏ kh«ng cßn nh»m vµo s¸ng t¹o ra lîi
thÕ l©u dµi, mµ lµ sù s¸ng t¹o liªn tôc c¸c lîi thÕ míi trong nhÊt thêi.
Sù thay ®æi viÔn c¶nh kinh doanh cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét ph−¬ng ph¸p tiÕp
cËn chiÕn l−îc míi.
Nh− chóng ta biÕt, c¸c m« h×nh chiÕn l−îc truyÒn thèng dùa vµo c¸ch nh×n tÜnh cña
viÖc ®Þnh vÞ c¹nh tranh. C¸c m« h×nh nµy ®Ò suÊt c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch cho phÐp
chóng ta lÜnh héi c¸c l«-gic cã tÝnh chÊt thêi ®iÓm vµ gîi ý cho viÖc ¸p dông mét chiÕn
l−îc dùa vµo mét hay mét sè lîi thÕ nhÊt ®Þnh. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã xu h−íng tËp
trung c¸c nç lùc cña m×nh vµo viÖc thiÕt lËp vµ duy tr× c¸c lîi thÕ nµy trong dµi h¹n.
Quan ®iÓm chiÕn l−îc nµy kh«ng cßn thÝch hîp víi bèi c¶nh ®−îc gäi lµ siªu c¹nh
tranh. Trong c¸c ®iÒu kiÖn míi cña thÞ tr−êng, thµnh c«ng kh«ng cßn phô thué...
C. 118 – MEASE - 59bis boulevard Jourdan - 75014 Paris
Email : dangdinhtram@yahoo.com
Web : www.dangdinhtram.itgo.com
S
S
T
T
R
R
A
A
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C

Dan
g
Dinh Tram
Master of Marketin
g
Strateg
y
& Managemen
t
THEME : Strategy Policy Management Marketing Finance Human Resource
Siªu c¹nh tranh :
Qu¶n lý sù n¨ng ®éng c¸c kü thuËt chiÕn lîc
Nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c m« h×nh ph©n tÝch chiÕn lîc cæ ®iÓn
C¸c m« h×nh chiÕn lîc truyÒn thèng cña chóng ta ngµy nay ®ang trë lªn lçi thêi. Thùc
tÕ c¸c m« h×nh chiÕn lîc nµy dùa vµo mét ®Þnh lý c¬ b¶n : Môc tiªu cña chiÕn lîc lµ
trang bÞ cho doanh nghiÖp c¸c lîi thÕ c¹nh tranh l©u dµi. Tuy nhiªn, yÕu tè ®îc gäi lµ
lîi thÕ chØ cã ý nghÜa cho ®Õn khi nã bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiªu diÖt. Tríc ®©y, sù
æn ®Þnh t¬ng ®èi cña thÞ trêng ®· khiÕn cho chóng ta tin r»ng cã kh¶ n¨ng duy tr× mét
lîi thÕ trong dµi h¹n. Nhng thêi ®¹i nµy ®· qua. Ngµy nay chóng ta chøng kiÕn rÊt
nhiÒu nh÷ng xu thÕ míi ®ang lµm thÞ trêng thay ®æi mét c¸ch s©u s¾c vµ ngµy cµng trë
lªn c¹nh tranh h¬n. Sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ ®ang c¾t ng¾n chu kú ph¸t triÓn;
viÖc toµn cÇu ho¸ thÞ trêng lµm gia t¨ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i vµ sù gia nhËp
tiÒm n¨ng cña c¸c ngµnh... §iÒu ®ã cã nghÜa lµ thÕ giíi kinh doanh ®ang ®em ®Õn cho
kh¸ch hµng ngµy cµng nhiÒu nh÷ng quyÒn lùc tù do lùa chän, nhng ®ång thêi còng lµm
gia t¨ng c¸c ¸p lùc c¹nh tranh vµ sù mau lÑ trong viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu míi.
Trong m«i trêng kinh doanh siªu c¹nh tranh nµy, ngµy cµng trë lªn khã kh¨n khi muèn
duy tr× mét lîi thÕ trong dµi h¹n. Thùc tÕ bÊt cø hµnh ®éng nµo nh»m x©y dùng lîi thÕ
sÏ ph¸t ®éng mét c¸ch nhanh chãng sù tham gia cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh b»ng mét sù
ph¶n øng m¹nh mÏ ®Ó tiªu diÖt hoÆc t×m c¸ch vît tréi h¬n lîi thÕ nµy. Tríc thùc tÕ ®ã,
t tëng chiÕn lîc cÇn ph¶i thay ®æi. ChiÕn lîc sÏ kh«ng cßn nh»m vµo s¸ng t¹o ra lîi
thÕ l©u dµi, mµ lµ sù s¸ng t¹o liªn tôc c¸c lîi thÕ míi trong nhÊt thêi.
Sù thay ®æi viÔn c¶nh kinh doanh cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét ph¬ng ph¸p tiÕp
cËn chiÕn lîc míi.
Nh chóng ta biÕt, c¸c m« h×nh chiÕn lîc truyÒn thèng dùa vµo c¸ch nh×n tÜnh cña
viÖc ®Þnh vÞ c¹nh tranh. C¸c m« h×nh nµy ®Ò suÊt c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch cho phÐp
chóng ta lÜnh héi c¸c l«-gic cã tÝnh chÊt thêi ®iÓm vµ gîi ý cho viÖc ¸p dông mét chiÕn
lîc dùa vµo mét hay mét sè lîi thÕ nhÊt ®Þnh. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã xu híng tËp
trung c¸c nç lùc cña m×nh vµo viÖc thiÕt lËp vµ duy tr× c¸c lîi thÕ nµy trong dµi h¹n.
Quan ®iÓm chiÕn lîc nµy kh«ng cßn thÝch hîp víi bèi c¶nh ®îc gäi lµ siªu c¹nh
tranh. Trong c¸c ®iÒu kiÖn míi cña thÞ trêng, thµnh c«ng kh«ng cßn phô thuéc vµo viÖc
®Þnh vÞ cña doanh nghiÖp ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, mµ lµ kh¶ n¨ng t¬ng t¸c víi c¸c
®èi thñ c¹nh tranh trong dµi h¹n.
Monday, 12 april 2004
Siêu cạnh tranh : Quản lý sự năng động các kỹ thuật chiến lược - Trang 2
Siêu cạnh tranh : Quản lý sự năng động các kỹ thuật chiến lược - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Siêu cạnh tranh : Quản lý sự năng động các kỹ thuật chiến lược 9 10 264