Ktl-icon-tai-lieu

Silde môn Kiểm toán tài chính

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
Bài 1: Dưới đây là một bảng liệt kê mối liên hệ giữa mục tiêu kiểm toán và thủ tục kiểm toán. Hãy xác định các giá trị X còn thiếu trên bảng.
Mục tiêu kiểm toán Thủ tục kiểm toán
Nợ phải thu hiện hữu trong thực tế. X1
X2 Kiểm tra việc thanh toán tiền sau ngày khóa sổ của các khoản phải trả.
Hàng tồn kho được phản ánh không cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. X3
X4 Xem xét tình hình biến động chi phí bán hàng qua các tháng để phát hiện những tháng có chi phí tăng cao bất thường. Tìm hiểu nguyên nhân.
Tài sản cố định trình bày trên báo cáo tài chính hiện hữu trong thực tế. X5
X6 Nhân tỷ lệ hoa hồng với doanh thu và đem so sánh kết quả với chi phí hoa hồng trong kỳ.
X7 Kiểm tra lại việc tính toán của chi phí lãi vay phải trả.
X8 Xem xét các hợp đồng thuê hoạt động tài sản cố định, kiểm tra chi phí đi thuê phân bổ trong kỳ.
Tài khoản có gốc ngoại tệ được đánh giá đúng vào cuối kỳ. X9
X10 Gửi thư xác nhận đến các khoản phải trả có số phát sinh lớn trong kỳ và số dư cuối kỳ rất thấp hay bằng không.

Bài 2: Mô hình AR = IR x CR x DR thường được sử dụng trong khi đánh giá rủi ro kiểm toán để xác định nội dung, thời gian và phạm vi của các thủ tục kiểm toán. Anh (chị) hãy nhận xét cách thức kiểm toán viên vận dụng mô hình trên trong tình huống dưới đây :
Kiểm toán viên Hùng đánh giá cơ sở dẫn liệu X của khoản mục Y có rủi ro tiềm tàng (IR) là 10%, rủi ro kiểm soát (CR) là 50%. Với mức rủi ro kiểm toán (AR) chấp nhận được là 5%, mức rủi ro phát hiện (DR) là 100%. Căn cứ kết quả này, kiểm toán viên Hùng quyết định không cần áp dụng bất cứ thử nghiệm cơ bản nào với cơ sở dẫn liệu X của khoản mục Y nữa.

Bài 3: Dưới đây là một số thủ tục kiểm toán được kiểm toán viên sử dụng :
a. Chọn mẫu chứng từ vận chuyển để đối chiếu với hóa đơn bán hàng liên quan.
b. Lấy mẫu đơn đặt hàng để kiểm tra việc xét duyệt và phê chuẩn mua hàng.
c. Kiểm tra việc khóa sổ đối với nghiệp vụ chi tiền.
d. Kiểm tra tổng cộng chi tiết các khoản nợ phải trả và đối chiếu tổng số với sổ cái.
e. So sánh chi phí khấu hao năm nay với chi phí khấu hao năm trước, qua đó phát hiện tỷ lệ khấu hao năm nay tăng lên so với năm trước.
f. Thảo luận với nhân viên giữ sổ sách về chi quỹ về trách nhiệm của anh ta. Quan sát xem trong thực tế nhân viên này có đảm nhận công việc giữ quĩ hay chuẩn bị các biểu chỉnh hợp tiền gửi ngân hàng hay không.
g. Gửi thư yêu cầu các nhà cung cấp xác nhận những khoản phải trả cuối kỳ.
h. Kiểm tra sự liên tục của các séc trên nhật ký chi quỹ để xem chúng có bị bỏ sót không.
i. Kiểm tra chữ ký của kiểm toán viên nội bộ trên các biểu chỉnh hợp số dư tiền gửi ngân hàng mỗi tháng như một bằng chứng là các biểu này đã được họ kiểm tra.
j. Kiểm tra hóa đơn của người bán và các tài liệu khác làm cơ sở cho các nghiệp vụ được ghi chép trên nhật ký mua hàng.
Yêu cầu :Bạn hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán trên là loại thử nghiệm gì (thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản). Nếu là thử nghiệm cơ bản, thử nghiệm này là thủ tục phân tích hay thử nghiệm chi tiết ? Nếu là thử nghiệm chi tiết, chúng liên quan đến mục tiêu kiểm toán nào (hiện hữu, phát sinh, quyền, nghĩa vụ, ghi chép chính xác, đánh giá, trình bày, công bố) ?

Bài 4: Kiểm toán viên Lâm được giao phụ trách kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty thương mại Hoàng Linh, một công ty chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em, cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31/12/200X. Để thực hiện thủ tục phân tích, kiểm toán viên Lâm thu thập được một số dữ kiện như sau
Silde môn Kiểm toán tài chính - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Silde môn Kiểm toán tài chính 9 10 303