Ktl-icon-tai-lieu

Singapore airline

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3237 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing Địa phương

Singapore Airlines in the 90s

SINGAPORE AIRLINES TRONG THẬP KỶ 901
Trường Cao học Quản trị Kinh doanh
Đại học Stanford
I. GIỚI THIỆU
Tháng 9/ 1990, Chủ tịch Hãng hàng không Singapore Airlines (SIA), ông J. Y. Pillay
bộc bạch trong phần giới thiệu của mình cho bản báo cáo thường niên của SIA năm
1989, “Chiếu theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, tập đoàn đã có một năm hoạt động
tốt.” Cả năm, hãng đã chuyên chở và làm hài lòng gần 6,2 triệu hành khách, tăng
10% so với năm trước và nhiều hơn dân số Singapore gấp hai lần. Tổng quãng đường
chở khách tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ; Xét theo thước đo này SIA giờ đây
là hãng vận chuyển hành khách hàng không lớn thứ 14 trên thế giới, trên cả những
công ty như Swissair, Alitalia, KLM, và Qantas. Điều quan trọng hơn hết là lợi nhuận
sau thuế tăng 64% lên đến 495 triệu $*, làm cho SIA trở thành hãng hàng không sinh
lãi nhiều nhất năm 1989.
Những thách thức bên ngoài: Ông Pillay có thể đã bị buộc tội thể hiện chưa đủ nếu
như không có sự bất ổn trong ngành công nghiệp hàng không quốc tế và những thách
thức bất thường mà SIA, Hãng hàng không quốc gia Singapore, phải đương đầu. Do
Singapore có dân số ít nên công việc kinh doanh của SIA dựa vào việc làm cho những
du khách nước ngoài có sở thích sử dụng SIA hơn là hãng hàng không quốc gia nước
họ. SIA đã đạt được điều này bằng cách phân biệt mình với các hãng hàng không
khác một cách thành công thông qua chất lượng dịch vụ hàng đầu. Cùng với làn sóng
bãi bỏ qui định kiểm soát (deregulation) trong ngành hàng không quốc tế, các hãng
hàng không của các quốc gia khác đã tạo ra một động lực cạnh tranh khốc liệt mới để
giành thị phần quốc tế.
Bắc Mỹ: Tại Mỹ, việc củng cố ngành hàng không đã dẫn đến việc hình thành bốn
hãng vận chuyển chính hùng mạnh, bao gồm ba hãng lớn nhất thế giới. Những hãng
này chỉ mới bắt đầu tham gia vào thị trường quốc tế với tư cách là hãng vận chuyển
“toàn cầu”. Chẳng hạn như Hãng hàng không United Airlines, hãng này mua các
đường bay qua Thái Bình Dương của Pan American vào năm 1985, đã mở rộng công
suất hoạt động của mình sang các điểm đến ở Châu Á – Thái Bình Dương thêm 27%
vào năm 1989 và tăng thêm 25% năm 1990. Hãng này cũng đang hoạch định để tạo
ra hai “trung tâm” giao thông Châu Á của hãng ở Đài Bắc và Seoul. Và theo Hiệp
định Dịch vụ Hàng không Singapore – Mỹ thì bất kỳ hãng hàng không nào của Mỹ
cũng có thể bay vào Singapore từ bất kỳ địa điểm nào ở Mỹ cho d...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing Địa phương Singapore Airlines in the 90s
Hà Ni, tháng 11/2004
Graduate School of Business
1 Ngöôøi Dòch:Hoaøng Phöông
Stanford University
N Hieäu Ñính: Xinh Xinh
SINGAPORE AIRLINES TRONG THP K 90
1
Trường Cao hc Qun tr Kinh doanh
Đại hc Stanford
I. GII THIU
Tháng 9/ 1990, Ch tch Hãng hàng không Singapore Airlines (SIA), ông J. Y. Pillay
bc bch trong phn gii thiu ca mình cho bn báo cáo thường niên ca SIA năm
1989, “Chiếu theo nhiu tiêu chun khác nhau, tp đoàn đã có mt năm hot động
tt.” C năm, hãng đã chuyên ch và làm hài lòng gn 6,2 triu hành khách, tăng
10% so vi năm trước và nhiu hơn dân s Singapore gp hai l
n. Tng quãng đường
ch khách tăng gp đôi trong vòng mt thp k; Xét theo thước đo này SIA gi đây
là hãng vn chuyn hành khách hàng không ln th 14 trên thế gii, trên c nhng
công ty như Swissair, Alitalia, KLM, và Qantas. Điu quan trng hơn hết là li nhun
sau thuế tăng 64% lên đến 495 triu $*, làm cho SIA tr thành hãng hàng không sinh
lãi nhiu nht năm 1989.
Nhng thách thc bên ngoài:
Ông Pillay có th đã b buc ti th hin chưa đủ nếu
như không có s bt n trong ngành công nghip hàng không quc tế và nhng thách
thc bt thường mà SIA, Hãng hàng không quc gia Singapore, phi đương đầu. Do
Singapore có dân s ít nên công vic kinh doanh ca SIA da vào vic làm cho nhng
du khách nước ngoài có s thích
s dng SIA hơn là hãng hàng không quc gia nước
h. SIA đã đạt được điu này bng cách phân bit mình vi các hãng hàng không
khác mt cách thành công thông qua cht lượng dch v hàng đầu. Cùng vi làn sóng
bãi b qui định kim soát (deregulation) trong ngành hàng không quc tế, các hãng
hàng không ca các quc gia khác đã to ra mt động lc cnh tranh khc lit mi để
giành th phn quc tế.
Bc M
: Ti M, vic cng c ngành hàng không đã dn đến vic hình thành bn
hãng vn chuyn chính hùng mnh, bao gm ba hãng ln nht thế gii. Nhng hãng
này ch mi bt đầu tham gia vào th trường quc tế vi tư cách là hãng vn chuyn
“toàn cu”. Chng hn như Hãng hàng không United Airlines, hãng này mua các
đường bay qua Thái Bình Dương ca Pan American vào năm 1985, đã m rng công
sut hot động ca mình sang các đim
đến Châu Á – Thái Bình Dương thêm 27%
vào năm 1989 và tăng thêm 25% năm 1990. Hãng này cũng đang hoch định để to
ra hai “trung tâm” giao thông Châu Á ca hãng Đài Bc và Seoul. Và theo Hip
định Dch v Hàng không Singapore – M thì bt k hãng hàng không nào ca M
cũng có th bay vào Singapore t bt k địa đim nào M cho dù quyn li đối ng
dành cho SIA còn nhiu hn chế.
Châu Âu
: đây, cng c và hi sinh là nhng khu hiu ca ngành để đón đầu vic
th trường trong nước hi nhp sau hơn sau năm 1992. Hãng hàng không British
Airways, hãng hàng không ln nht v dch v quc tế, đã chuyn mình tr thành
hãng hàng không có cht lượng cao nht trong vòng chưa ti mt thp k. Và Hip
1
Bài này do David Lloyd chun b dưới s hướng dn ca Giáo sư Bruce McKern và vi s giúp đỡ
nhit tình ca Singapore Airlines Ltd.
* $ = U.S$ (đô la M); S$ = Singapore $ (đôla Singapore)
Singapore airline - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Singapore airline - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Singapore airline 9 10 846