Ktl-icon-tai-lieu

Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NNBH

Được đăng lên bởi lelieucb82
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
Sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, hình thức sinh hoạt
chuyên môn theo kiểu dự giờ được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên
Trong sinh hoạt chuyên môn truyền thống, hình thức này được tổ chức theo một quy trình tương đối thống nhất: Nhà
trường (Tổ chuyên môn) phân công giáo viên dạy - giảng dạy trên lớp - họp rút kinh nghiệm - xếp loại tiết dạy.
Cách tổ chức như vậy chưa thu hút sự tham gia tích cực của giáo viên.
Nguyên nhân cơ bản là do cán bộ quản lý và giáo viên chưa xác định đúng mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt chuyên môn. –
Quan niệm rắng việc tổ chức dự giờ - rút kinh nghiệm - sau đó đánh giá tiết dạy, thống nhất phương pháp, quy trình dạy học và
đánh giá xếp loại giáo viên là vấn đề cốt lõi của sinh hoạt chuyên môn.
Sự khác nhau giữa sinh hoạt chuyên môn truyền thống
và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
Sinh hoạt chuyên môn truyền thống
1. Mục
đích

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

- Tập trung vào việc đánh giá, xếp loại tiết dạy theo - Không thực hiện đánh giá xếp loại giờ dạy theo các tiêu
các tiêu chí đã quy định;
chí đã quy định.
- Thống nhất cách dạy các dạng bài để tất cả GV thực - Tạo cơ hội cho GV phát triển năng lực chuyên môn, phát
hiện nhằm nâng cao kỹ năng dạy học. Bài dạy minh huy khả năng sáng tạo của mình, kết nối lí thuyết với thực
họa được coi là bài dạy mẫu;
hành, ..
- Tập trung chủ yếu vào việc dạy, ít quan tâm đến - Đảm bảo tất cả HS tham gia quá trình học tập, đồng thời
việc học của HS. Vì vậy, những HS gặp khó khăn nâng cao chất lượng học tập của từng HS
trong học tập không được GV giúp đỡ kịp thời.

2. Thiết
kế bài
dạy minh
họa

- Bài dạy minh họa được thiết kế theo nội dung các - Bài dạy minh hoạ do nhóm CBQL, GV trong tổ thiết kế.
chuyên đề được xác định trong KH năm học của Tổ Khuyến khích linh hoạt sáng tạo, không phụ thuộc máy
hoặc theo yêu cầu của trường.
móc vào quy trình, các bước dạy học trong SGK, SGV.
- Bài dạy minh họa được thiết kế theo mẫu chung. - Nhóm có thể điều chỉnh nội dung, thời lượng, PPDH,
Nội dung bài học bám sát SGK, sách GV. Ít khi dám KTDH, ... cho phù hợp với yêu cầu tiết dạy và đối tượng
thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng HS;
HS.
- PPDH máy móc, không linh hoạt (các bước lên lớp, - GV dạy có thể kinh hoạt thay đổi hình thức, PPDH,
thời gian, ...). Câu hỏi phát vấn thường đã có trước KTDH, ... nếu xuất hiện tình huống xảy ra k...
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
Sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường được t chức dưới nhiều nh thức khác nhau. Trong đó, nh thức sinh hoạt
chuyên môn theo kiểu dự giờ được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên
Trong sinh hoạt chuyên môn truyền thống, hình thức này được t chức theo một quy trình tương đối thống nhất: Nhà
trường (Tổ chuyên môn) phân công giáo viên dạy - giảng dạy trên lớp - họp rút kinh nghiệm - xếp loại tiết dạy.
Cách tổ chức như vậy chưa thu hút sự tham gia tích cực của giáo viên.
Nguyên nhân bản do cán bộ quản giáo viên chưa xác định đúng mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt chuyên môn.
Quan niệm rắng việc tổ chức dự giờ - rút kinh nghiệm - sau đó đánh giá tiết dạy, thống nhất phương pháp, quy trình dạy học
đánh giá xếp loại giáo viên là vấn đề cốt lõi của sinh hoạt chuyên môn.
Sự khác nhau giữa sinh hoạt chuyên môn truyền thống
và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
Sinh hoạt chuyên môn truyền thống Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
1. Mục
đích
- Tập trung vào việc đánh giá, xếp loại tiết dạy theo
các tiêu chí đã quy định;
- Thống nhất cách dạy các dạng bài để tất cả GV thực
hiện nhằm nâng cao k năng dạy học. Bài dạy minh
họa được coi là bài dạy mẫu;
- Tập trung chủ yếu vào việc dạy, ít quan tâm đến
việc học của HS. vậy, những HS gặp khó khăn
trong học tập không được GV giúp đỡ kịp thời.
- Không thực hiện đánh giá xếp loại giờ dạy theo các tiêu
chí đã quy định.
- Tạo cơ hội cho GV phát triển năng lực chuyên môn, phát
huy khả năng sáng tạo của mình, kết nối thuyết với thực
hành, ..
- Đảm bảo tất cả HS tham gia qtrình học tập, đồng thời
nâng cao chất lượng học tập của từng HS
Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NNBH - Trang 2
Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NNBH - Người đăng: lelieucb82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NNBH 9 10 330