Ktl-icon-tai-lieu

Slide Bài giảng pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi meobatga
Số trang: 257 trang   |   Lượt xem: 14599 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PHÁP LUẬT
ĐẠI CƯƠNG
ThS: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ
BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nguồn gốc Nhà nước
Khái niệm, bản chất Nhà nước
Thuộc tính của Nhà nước
Chức năng của Nhà nước
Kiểu và hình thức Nàh nước
Bộ máy Nhà nước

BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ
BẢN CỦA PHÁP LUẬT
I.
II.
III.
IV.
V.

Nguồn gốc, khái niệm pháp luật
Bản chất pháp luật
Thuộc tính pháp luật
Chức năng, vai trò của pháp luật
Mối quan hệ giữa pháp luật với những
hiện tượng xã hội khác
VI. Kiểu và hình thức pháp luật

BÀI 3: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I.
II.
III.
IV.

Khái quát về sự ra đời và phát triển
của NN Việt Nam
Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt
Nam
Chức năng của Nhà nước CHXHCN
Việt Nam
Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam

BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
VÀ QUY PHẠM PHÁP LUẬT
I.
II.

Hệ thống pháp luật
Quy phạm pháp luật

BÀI 5: QUAN HỆ PHÁP LUẬT
I.

Khái niệm, đặc điểm của quan hệ
pháp luật
II. Thành phần của quan hệ pháp luật
III. Sự kiện pháp lý

BÀI 6: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT – VI
PHẠM PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM
PHÁP LÝ
I. Thực hiện pháp luật
II. Vi phạm pháp luật
III. Trách nhiệm pháp lý

BÀI 7: PHÁP CHẾ XHCN –
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
I.
II.

Pháp chế XHCN
Nhà nước pháp quyền

BÀI 8: CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN
TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT
NAM
I.
II.
III.
IV.
V.

Ngành luật Hiến pháp
Ngành luật hành chính
Ngành luật dân sự
Ngành luật hôn nhân và gia đình
Ngành luật tố tụng dân sự

I.
II.
III.
IV.
V.

Ngành luật hình sự
Ngành luật tố tụng hình sự
Ngành luật thương mại
Ngành luật lao động
Ngành luật lao động

BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ
CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

I. Nguồn gốc Nhà nước
QUAN ĐIỂM

Phi Mácxít

Mác - Lênin

1. Những quan điểm phi Mácxít
về nguồn gốc Nhà nước
1.1 Những nhà tư tưởng theo thuyết thần
học
Thượng đế
Nhà nước
Vĩnh cữu - bất biến

Phái giáo quyền
Thượng đế

Nhân loại

Tinh thần

Giáo hoàng

Thể xác

Vua

Phái dân quyền
Thượng đế

Nhân dân

Vua

Phái quân chủ
Thượng đế

Vua

1.2 Những nhà tư tưởng theo
thuyết gia trưởng
Gia đình

Gia trưởng

Gia tộc
Thị tộc
Chủng tộc
Quốc gia

Nhà nước

1.3 Những nhà tư tưởng theo
thuyết khế ước
Khế ước (Hợp đồng)

Nhà nước

1.4 Các nhà tư tưởng theo
thuyết bạo lực
Bạo lực giữa Thị tộc A và Thị tộc B

Thị tộc A chiến thắng

Nhà nước

2. Quan điểm Mác – Lênin về
nguồn gốc Nhà nước
2.1 Xã hội nguyên thuỷ và tổ chức thị tộc,
bộ lạc
Thị tộc
Tộc trưởng

Bào tộc

Bộ lạc

Thủ lĩnh

2.2 Sự phân hoá giai cấp trong xã
hội và Nhà nước xuất hiện
 Lần phân công lao động thứ nhất: ngành
chăn nuôi ra đời
 Lần phân công la...
PHÁP LUẬT
PHÁP LUẬT
ĐẠI CƯƠNG
ĐẠI CƯƠNG
ThS:
ThS:
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Slide Bài giảng pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Bài giảng pháp luật đại cương - Người đăng: meobatga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
257 Vietnamese
Slide Bài giảng pháp luật đại cương 9 10 671