Ktl-icon-tai-lieu

Slide Bài tập nhóm Nội dung và trình tự kiểm toán doanh thu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2399 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIL
O

BOO

KS.

COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

GVHD: Tr n Th Y n Phư ng
NSVTH: Nhóm Z10
L p: K13K KT3



COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

BOO

KS.

N I DUNG

KIL
O

1. Ki m toán DTBH &CCDV
2. Ki m toán DT tài chính
3. Ki m toán thu nh p khác



COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

KS.

1. Ki m toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

BOO

c i m

KIL
O

Th t c phân tích

Ki m tra chi ti t



COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

c i m:

KS.

1.1.

BOO

Doanh thu BH&CCDV là m t kho n m c
tr ng y u trên BCTC:

KIL
O

DT có quan h m t thi t i v i k t qu lãi
l nên nh ng sai l ch v doanh thu thư ng
d n n lãi l trình bày không trung th c,
h p lý



COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

BOO

KS.

DT có quan h ch t ch v i thu GTGT
u ra nên có kh năng b khai th p hơn
th c t
tr n thu hay tránh thu .

KIL
O

DT là cơ s ánh giá k t qu nên có kh
năng b th i ph ng cao hơn th c t .



COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

BOO

• So sánh doanh thu c a kỳ này v i kỳ trư c
theo t ng tháng

•Tính t l lãi g p c a nh ng m t hàng lo i
hình d ch v ch y u và so sánh v i
năm trư c

KIL
O

1.2.Th t c
phân tích
iv i
DTBH&
CCDV

KS.

• L p b ng phân tích doanh thu theo t ng tháng



1.3.Th nghi m chi ti t

COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

i v i DTBH & CCDV

BOO

KS.

B ng cân i
k toán

S chi ti t

KIL
O

I CHI U
S LI U

S cái

B ng cân i
S phát sinh

Báo cáo
KQHDKD



i v i DTBH & CCDV

KS.

1.3.Th nghi m chi ti t

COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Ki m tra s

có th c c a các kho n

KIL
O

BOO

doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

Phát sinh, chính xác

ư c ghi chép



y

các kho n doanh thu

BOO

Ki m tra vi c ghi chép

i v i DTBH & CCDV

KS.

1.3.Th nghi m chi ti t

COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

KIL
O

bán hàng và cung c p d ch v

Tính

y



i v i DTBH & CCDV

KS.

1.3.Th nghi m chi ti t

COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

BOO

Ki m tra tính chính
xác s ti n ghi nh n
doanh thu bán hàng
và cung c p d ch v

KIL
O

Tính chính xác



i v i DTBH & CCDV

KS.

1.3.Th nghi m chi ti t

COM

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

BOO

KIL
O

Nghi p v bán hàng
và cung c p d ch v

Ki m tra vi c
khóa s
các nghi p v bán hàng

Phát sinh và

y

Ghi s nghi p v bán hàng
và cung c p d ch v



i v i DTBH & CCDV
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Bài tập nhóm Nội dung và trình tự kiểm toán doanh thu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Slide Bài tập nhóm Nội dung và trình tự kiểm toán doanh thu 9 10 892