Ktl-icon-tai-lieu

slide môi trường

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2202 lần   |   Lượt tải: 13 lần
HỌC PHẦN

MÔI TRƯỜNG

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về môi trường và tài nguyên (4 tiết)
Chương 2: Hệ sinh thái (4 tiết)
Chương 3: Ô nhiễm môi trường không khí (8 tiết)
Chương 4: Ô nhiễm môi trường nước (6 tiết)
Chương 5: Ô nhiễm đất, chất thải rắn (4 tiết)
Chương 6: Môi trường và phát triển bền vững (4 tiết)


C ÁC KH ÁI NI ỆM C Ơ B ẢN V Ề
MÔI TR ƯỜNG V À T ÀI
NGUYÊN

1.1 Khoa học môi trường
* Khoa học môi trường (environmental science) là ngành
khoa học nghiên cứu các mối quan hệ, các yếu tố, các thành
phần có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất
lượng cuộc sống của con người. Do đó, đối tượng nghiên
cứu của khoa học môi trường là các môi trường trong mối
quan hệ tương hỗ giữa môi trường sinh vật và con người.
* Khoa học môi trường có nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu mối quan hệ và tác động qua lại giữa con người và các
thành phần của môi trường sống.
- Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm bảo vệ chất lượng, môi
trường sống của con người.
- Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp quản lý về khoa học kinh tế, luật
pháp, xã hội nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trái đất,
quốc gia, vùng lãnh thổ, ngành công nghiệp.
- Nghiên cứu về phương pháp như mô hình hóa, phân tích hóa học, vật
lý, sinh vật phục vụ cho 3 nội dung trên.

1.2. Các khái niệm cơ bản về môi trường
1.2.1. Khái niệm Môi trường

Theo định nghĩa Của UNESSCO (1981): “Môi trường là toàn
bộ các hệ thống tự nhiên và hệ thống xã hội do con người
tạo ra xung quanh mình, trong đó con người sinh sống và
bằng lao động của mình khai thác các tài nguyên thiên nhiên
và nhân tạo nhằm thoả mãn nhu cầu của con người”.
Theo Luật bảo vệ MT (12/1993-2005): “Môi trường bao gồm
các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật
thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời
sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và
thiên nhiên.” Bất cứ 1 vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại
và diễn biến trong môi trường.

Các khái niệm liên quan:
a/ Thành phần môi trường
Là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm
thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác.
b/ Tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung
quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi
trường.
c/ Ô nhiễm môi trường
Là sự biến đổi của các...
HỌC PHẦN
MÔI TRƯỜNG
MÔI TRƯỜNG
slide môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide môi trường - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
slide môi trường 9 10 471