Ktl-icon-tai-lieu

Sở hữu trí tuệ

Được đăng lên bởi hungminhleboy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ LỚP K7BVB2
Những khẳng định sau đây đúng hay sai? Đánh dấu “+” vào phương án phù hợp
Lưu ý được sử dụng tài liệu
STT CÂU HỎI
ĐÚNG
SAI
CĂN CỨ
1
Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể
X
K1d6 luật
hiện dưới một hình thức vật chất nhất định
2
Các bản ghi âm, ghi hình đều là đối tượng được bảo hộ của
X
K1d3 luật
quyền liên quan
3
Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả đều không thể chuyển
X
2.45 L
nhượng cho người khác
4
Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà
X
1.43 L
nước
5
Các phát minh, phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là
X
1.59 L
sáng chế
6
Chỉ những cuộc biểu diễn được thực hiện ở Việt nam mới được
X
1.17 L
bảo hộ theo Luật SHTT Việt Nam
7
Tổ chức phát sóng khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình để thực
X
Đ36 nđ
hiện chương trình phát sóng phải trả thù lao cho nhà sản xuất
100/2006 +
bản ghi âm, ghi hình
2.44 L
8
Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập
X
3.6 Nđ
trên cơ sở đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
103/2006
9
Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi ở Việt
X
20.4 L
Nam
10
Quyền đối với tên thương mại không thể là đối tượng của các
X
3.139 L
hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
11
Chỉ có chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ được lựa chọn biện
X
2,3.198 L
pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi có hành vi xâm phạm
12
Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn
X
7.93 L
13
Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của
x
a.1.146 L
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc hạng không độc quyền
14
Chỉ những hành vi sử dụng trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu
X
1.129 L
được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc có
liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, có khả năng
gây nhầm lẫn mới bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với
nhãn hiệu
15
Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng là không xác định
X
2.6 NĐ
103/2006
16
Chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ nếu điều kiện địa lý tạo nên
X
g.1.95 L
danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa
lý bị thay đổi
17
Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học
X
1.22 L
thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả
18
Văn bằng bảo hộ sáng chế có hiệu lực trong 20 năm tính từ
X
2.93 L
ngày cấp
19
Văn bằng bảo hộ sáng chế bị chấm dứt hiệu lực trong trường
X
1.95 L
hợp chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết
địn...
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ LỚP K7BVB2
Những khẳng định sau đây đúng hay sai? Đánh dấu “+” vào phương án phù hợp
Lưu ý được sử dụng tài liệu
STT CÂU HỎI ĐÚNG SAI CĂN CỨ
1 Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể
hiện dưới một hình thức vật chất nhất định
X K1d6 luật
2 Các bản ghi âm, ghi hình đều đối tượng được bảo hộ của
quyền liên quan
X K1d3 luật
3 Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả đều không thể chuyển
nhượng cho người khác
X 2.45 L
4 Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà
nước
X 1.43 L
5 Các phát minh, phương pháp toán học thể đăng bảo h
sáng chế
X 1.59 L
6 Chỉ những cuộc biểu diễn được thực hiện ở Việt nam mới được
bảo hộ theo Luật SHTT Việt Nam
X 1.17 L
7 Tổ chức phát sóng khi s dụng bản ghi âm, ghi hình đ thực
hiện chương trình phát sóng phải trả thù lao cho nhà sản xuất
bản ghi âm, ghi hình
X Đ36 nđ
100/2006 +
2.44 L
8 Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập
trên cơ sở đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
X 3.6 Nđ
103/2006
9 Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi Việt
Nam
X 20.4 L
10 Quyền đối với tên thương mại không thể đối tượng của các
hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
X 3.139 L
11 Chỉ chủ thể của quyền sở hữu trí tu được lựa chọn biện
pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi có hành vi xâm phạm
X 2,3.198 L
12 Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn X 7.93 L
13 Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc hạng không độc quyền
x a.1.146 L
14 Chỉ những hành vi sử dụng trùng hoặc ơng tự với nhãn hiệu
được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc có
liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, có khả năng
gây nhầm lẫn mới bị coi hành vi xâm phạm quyền đối với
nhãn hiệu
X 1.129 L
15 Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng là không xác định X 2.6 NĐ
103/2006
16 Chỉ dẫn địa không được bảo hộ nếu điều kiện địa tạo nên
danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa
lý bị thay đổi
X g.1.95 L
17 Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học
thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả
X 1.22 L
18 Văn bằng bảo hộ sáng chế hiệu lực trong 20 năm tính từ
ngày cấp
X 2.93 L
19 Văn bằng bảo hộ sáng chế bị chấm dứt hiệu lực trong trường
hợp chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực
X 1.95 L
Sở hữu trí tuệ - Trang 2
Sở hữu trí tuệ - Người đăng: hungminhleboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sở hữu trí tuệ 9 10 716