Ktl-icon-tai-lieu

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03CTTW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Được đăng lên bởi sonnguyen-ht38
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHẤP HÀNH TRUNG
ƯƠNG
------Số: 20-BC/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
--------------Hà Nội, ngày 25 tháng 8
năm 2014

BÁO CÁO
SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH
TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
TRONG THỜI GIAN TỚI
Ba năm qua, từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW
(Sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03) “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các địa phương,
bộ, ban, ngành trên cả nước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo
trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,
đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong nửa
nhiệm kỳ còn lại. Việc tổ chức học tập và làm theo Bác gắn bó
chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương,
cơ quan, đơn vị, với công tác xây dựng Đảng, với các phong
trào thi đua cả trong và ngoài nước. Kết quả điều tra dư luận xã
hội về 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho
thấy: Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao
về kết quả và những chuyển biến tích cực do việc thực hiện Chỉ
thị 03 mang lại. Cụ thể như sau:
I- Về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các
cấp
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường
vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh
đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm và
chỉ đạo cấp quận, huyện và tương đương xây dựng kế hoạch,
trong đó xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân
công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Đã có
phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các đồng chí ủy viên ban
thường vụ phụ trách, theo dõi cụm, ngành, địa phương để lãnh

đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã
trực tiếp, cụ thể hơn, mang lại kết quả rõ rệt trong việc tổ chức
học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ở
nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.
Nhiều nơi đã có những tìm tòi cách làm phù hợp với điều kiện
của mình, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm
về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo
đức, phong cách của Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn, biểu
dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu...
2- Công tác tham mưu, giúp việc của bộ phận giúp việc
các cấp
- Bộ phận giúp việc B...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG
ƯƠNG
-------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
---------------
Số: 20-BC/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 8
năm 2014
BÁO CÁO
SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH
TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
TRONG THỜI GIAN TỚI
Ba năm qua, từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW
(Sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03) “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các địa phương,
bộ, ban, ngành trên cả nước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo
trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,
đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong nửa
nhiệm kỳ còn lại. Việc tổ chức học tập và làm theo Bác gắn bó
chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương,
cơ quan, đơn vị, với công tác xây dựng Đảng, với các phong
trào thi đua cả trong và ngoài nước. Kết quả điều tra dư luận xã
hội về 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho
thấy: Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao
về kết quả và những chuyển biến tích cực do việc thực hiện Chỉ
thị 03 mang lại. Cụ thể như sau:
I- Về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các
cấp
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường
vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh
đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm và
chỉ đạo cấp quận, huyện và tương đương xây dựng kế hoạch,
trong đó xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân
công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Đã có
phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các đồng chí ủy viên ban
thường vụ phụ trách, theo dõi cụm, ngành, địa phương để lãnh
SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03CTTW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03CTTW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ - Người đăng: sonnguyen-ht38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03CTTW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 9 10 778